Мистецтво пра­виль­но ми­сли­ти

Ло­гі­ка — та ди­сци­плі­на, знання і вмі­н­ня ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти яку го­стро бра­кує укра­їн­цям. Про це — книж­ка автора «Дня» Зі­но­вія Пар­ти­ка

Den (Ukrainian) - - Українці — Читайте! - Ігор СЮНДЮКОВ, «День»

На­дій­но пе­ре­бу­ва­ти на твер­до­му ґрун­ті до­ве­де­них сен­сів та усві­дом­ле­них при­чин­но-на­слід­ко­вих зв’яз­ків, тоб­то ба­чи­ти сві­тло ро­зу­му — або ж де­да­лі глиб­ше за­ну­рю­ва­тись у тря­со­ви­ну ха­о­су, ціл­ко­ви­тий без­лад не­аде­ква­тних, хво­ро­бли­вих ідей — іна­кше ка­жу­чи, в те, що в Бі­блії на­зва­но «мо­ро­ком над бе­зо­днею» (це та­кий стан сві­ту, ко­ли він ще не був по­кли­ка­ний до жи­т­тя Бо­гом), — ось який ви­бір сто­їть пе­ред укра­їн­ським су­спіль­ством сьо­го­дні. Це не па­те­ти­чне пе­ре­біль­ше­н­ня, а про­сто су­хий, до­ко­на­ний факт. Адже для ви­хо­ду з на­ших кри­зо­вих ко­лі­зій не­об­хі­дні пе­ред­усім ясні, ро­зум­ні, ви­ві­ре­ні, ра­ціо­наль­ні дії (не по­ро­жні сло­ва) — а та­кі дії мо­жли­ві ли­ше за умо­ви ясно­го, «пра­виль­но­го», не­спо­тво­ре­но­го ми­сле­н­ня. Іна­кше — слі­пий «по­ве­де впе­ред» слі­по­го, й оби­два впа­дуть у яму. Це ро­з­умі­ли лю­ди ще за єван­гель­ських ча­сів.

Са­ме то­му та­ка, зда­ва­лось би, аб­стра­ктна, схо­ла­сти­чна, «ві­дір­ва­на від по­треб жи­т­тя» на­у­ка, як ло­гі­ка (її ча­сто роз­гля­да­ють, і не без під­став, як скла­до­ву шир­шої, фун­да­мен­таль­ні­шої ди­сци­плі­ни — фі­ло­со­фії), на­бу­ває за­раз осо­бли­во­го зна­че­н­ня. Якщо ми не опа­ну­є­мо ми­сте­цтва пра­виль­но ми­сли­ти — ми гло­баль­но про­гра­є­мо, хоч, на жаль, да­ле­ко не всі це ро­зу­мі­ють. Якраз цю ме­ту — роз­по­ві­сти укра­їн­ським чи­та­чам про за­ко­ни, ме­то­ди й та- єм­ни­ці ло­гі­ки — ста­вить пе­ред со­бою в но­вій мо­но­гра­фії по­стій­ний ав­тор «Дня», до­ктор фі­ло­ло­гі­чних на­ук (за спе­ці­аль­ні­стю «Жур­на­лі­сти­ка»), про­фе­сор, кан­ди­дат на­ук за спе­ці­аль­ні­стю «Стру­ктур­на, при­кла­дна і ма­те­ма­ти­чна лін­гві­сти­ка» Зі­но­вій Пар­ти­ко. Пра­ця па­на Зі­но­вія, крім основ­но­го за­го­лов­ка («Ло­гі­ка»), має ще вель­ми ін­фор­ма­тив­ний підза­го­ло­вок, який вка­зує на ме­ту, по­став­ле­ну ав­то­ром: «Те­о­ре­ти­чні осно­ви (ло­гі­ки. — І. С.) та при­кла­дне за­сто­су­ва­н­ня в мас-ме­діа». Тоб­то пе­ред на­ми — роз­від­ка, корисна не ли­ше фа­хів­цям із ці­єї кон­кре­тної на­у­ки, а й «пра­кти­кам пе­ра».

Зі­но­вій Пар­ти­ко від­зна­чає, що «в Укра­ї­ні опу­блі­ко­ва­но низ­ку на­вчаль­них ви­дань з ло­гі­ки як для уні­вер­си­те­тів, так і для по­за­уро­чних за­нять у шко­лі, в яких на ви­со­ко­му про­фе­сій­но­му рів­ні для чи­та­чів рі­зної під­го­тов­ки фа­хів­ці ви­кла­да­ють су­ча­сні ви­мо­ги ло­гі­ки до пра­виль­но­го ми­сле­н­ня. Про­те на­вчаль­них ви­дань, при­свя­че­них за­сто­су­ван­ню ло­гі­ки у сфе­рі со­ці­аль­них ко­му­ні­ка­цій, в Укра­ї­ні по­ки що не­має. От­же, на­ше ви­да­н­ня по­кли­ка­не за­пов­ни­ти цю про­га­ли­ну».

Про яке кон­кре­тно за­сто­су­ва­н­ня йде­ться? Ав­тор на­во­дить та­кий при­клад: «По­чи­на­ю­чи з 2016 ро­ку че­рез ка­на­ли укра­їн­ських еле­ктрон­них мас-ме­діа іно­ді над­хо­дять та­кі по­ві­дом­ле­н­ня: «Сьо­го­дні в зо­ні АТО (на­ра­зі офіційно «ООС». — І. С.) ти­ша, бу­ло ли­ше три об­стрі­ли». Чи істин­ні ці два твер­дже­н­ня ко­жне окре­мо і в су­ку­пно­сті? Оче­ви­дно, що пер­ше, яке ви­во­ди­ться з дру­го­го, хи­бне, оскіль­ки під час ви­бу­хів ти­ші не бу­ває, а дру­ге — істин­не, оскіль­ки за­свід­чує факт. У су­ку­пно­сті ж ці два твер­дже­н­ня, між яки­ми мо­жна по­ста­ви­ти ло­гі­чний спо­лу­чник «і», да­ють ре­зуль­тат зі зна­че­н­ням «хи­ба». Істин­ним ре­зуль­тат був би ли­ше в то­му ра­зі, як­би одно­ча­сно оби­два твер­дже­н­ня бу­ли істин­ни­ми. Щоб во­ни ста­ли та­ки­ми, їх по­трі­бно від­ре­да­гу­ва­ти, на­при­клад, так: «На­пе­ре­до­дні (по­за­вчо­ра, ми­ну­ло­го ти­жня то­що) в зо­ні АТО бу­ло близь­ко пів­со­тні об­стрі­лів, а сьо­го­дні, оскіль­ки їх про­гри­мі­ло ли­ше три, май­же ти­ша». Але при цьо­му від­був­ся пе­ре­хід із дво­зна­чної ло­гі­ки в ло­гі­ку оці­нок, а та­кож в імо­вір­ні­сну ло­гі­ку». Ось та­кий ма­лень­кий, про­те до­сить пов­чаль­ний «урок ло­гі­ки» для жур­на­лі­стів від автора ці­єї книж­ки.

Які кон­кре­тно те­ми охо­плює мо­но­гра­фія Зі­но­вія Пар­ти­ка? Тут іде­ться і про об’єкт, пре­дмет, ме­ту й ме­то­ди ло­гі­ки; про істо­рію ви­ни­кне­н­ня та роз­ви­тку ці­єї на­у­ки (ло­гі­ка ан­ти­чна, ін­дій­ська, ки­тай­ська, Се­ре­дньо­віч­чя, Но­во­го ча­су, ХІХ—ХХ сто­літь); про основ­ні за­ко­ни тра­ди­цій­ної дво­зна­чної ло­гі­ки (не­су­пе­ре­чно­сті, то­то­жно­сті, ви­лу­че­но­го тре­тьо­го, до­ста­тньої під­ста­ви то­що); про твер­дже­н­ня та ло­гі­чні дже­ре­ла пе­ре­вір­ки їхньої істин­но­сті (ду­же ва­жли­вий роз­діл в умо­вах ін­фор­ма­цій­ної агресії Ро­сії, що три­ває — не­дар­ма ав­тор ре­ко­мен­дує свою книж­ку бій­цям «ін­фор­ма­цій­них військ»!); про де­ду­ктив­ні й не­де­ду­ктив­ні ви­во­ди; про за­са­ди ба­га­то­зна­чних і модаль­них ло­гік; про ар­гу­мен­та­цію та ар­гу­мен­ти, осо­бли­во про до­ка­зо­ву і не­до­ка­зо­ву ар­гу­мен­та­цію, спосо­би її спро­сту­ва­н­ня чи об­ґрун­ту­ва­н­ня (не менш ва­жли­вий роз­діл) і ще ба­га­то по­вчаль­но­го.

Ме­тою ви­да­н­ня (яке ціл­ком мо­жна роз­гля­да­ти як під­ру­чник) є, за­зна­чає Зі­но­вій Пар­ти­ко, «да­ти пра­ців­ни­кам ма­сме­діа ін­стру­мен­та­рій для за­сто­су­ва­н­ня ло­гі­ки в ме­дій­ній сфе­рі жи­т­тя су­спіль­ства. Ми ба­чи­мо ме­ту в то­му, щоб за­про­по­ну­ва­ти чи­та­чам уні­фі­ко­ва­ні і, на­скіль­ки мо­жли­во, спро­ще­ні ме­то­ди та про­це­ду­ри (ал­го­ри­тми) для опра­цю­ва­н­ня по­ві­дом­лень мас-ме­діа». За­ува­жи­мо, що й га­зе­та «День» дав­но і на­по­ле­гли­во пра­цює над тим, що­би си­стем­но «роз­ши­рю­ва­ти про­стір ро­зум­но­го» в су­спіль­стві. За­клик «вми­кай­те ло­гі­ку, за­сто­со­вуй­те ло­гі­чне ми­сле­н­ня» стає за­раз ва­жли­вою «про­ти­о­тру­тою», що за­по­бі­гає по­ши­рен­ню на­ва­ли де­ма­го­гії, яка су­не Укра­ї­ною. То­му мо­жна впев­не­но ствер­джу­ва­ти: книж­ка «Ло­гі­ка» З. Пар­ти­ка (окре­ма по­дя­ка ви­дав­ни­цтву «Лі­ра-К», яке опу­блі­ку­ва­ло її) — наш на­дій­ний со­ю­зник у цій спра­ві.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.