Чо­му не спра­цьо­вує стри­му­ва­н­ня і силь­на обо­ро­на НАТО

На зу­стрі­чі мі­ні­стрів за­кор­дон­них справ со­ю­зни­ків та пар­тне­рів Альян­су обго­во­рю­ва­ти­муть як про­ти­сто­я­ти агре­сив­ній по­лі­ти­ці Ро­сії

Den (Ukrainian) - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Ми­ко­ла СІРУК, «День» Брюс­сель

Жорс­ткий екс­тре­мізм на Близь­ко­му Схо­ді, не­ста­біль­на си­ту­а­ція в Аф­га­ні­ста­ні та агре­сив­на по­ве­дін­ка Ро­сії за­явив учо­ра Ген­сек НАТО Єнс СТОЛТЕНБЕРГ. Са­ме та­ки­ми, за сло­ва­ми Ген­се­ка, бу­дуть го­лов­ні те­ми пер­шо­ї­пі­сля са­мі­ту НАТО у ли­пні ми­ну­ло­го ро­ку зу­стрі­чі мі­ні­стрів за­кор­дон­них справ кра­їн — чле­нів НАТО та глав зов­ні­шньо­по­лі­ти­чних ві­домств Укра­ї­ни та Гру­зії.

З одно­го бо­ку, це оста­н­ня зу­стріч та­ко­го ран­ку цьо­го ро­ку. А з ін­шо­го, її осо­бли­ві­стю є те, що впер­ше у ній бе­ре учать мі­ністр за­кор­дон­них справ Укра­ї­ни. На­га­да­є­мо, що Угор­щи­на бло­ку­ва­ла за­сі­да­н­ня Ко­мі­сії Укра­ї­на — НАТО пі­сля ухва­ле­н­ня За­ко­ну про осві­ту.

■ Ген­сек ООН по­ві­до­мив, що 4 гру­дня «ми зу­стрі­не­мось з на­ши­ми пар­тне­ра­ми. У мі­ні­стер­ській зу­стрі­чі ві­зьмуть зу­стріч пред­став­ни­ки Укра­ї­ни та Гру­зії, які сти­ка­ю­ться із сер­йо­зни­ми без­пе­ко­ви­ми ви­кли­ка­ми з бо­ку Ро­сії. Ми про­дов­жу­ва­ти­ме­мо їм обом на­да­ва­ти пра­кти­чну та по­лі­ти­чну під­трим­ку. Ро­сія не­що­дав­но за­хо­пи­ла укра­їн­ські ко­ра­блі та мо­ря­ків бі­ля Кер­чен­сько­ї­про­то­ки. Не існує жо­дно­го ви­прав­да­н­ня за­сто­су­ва­н­ня Ро­сі­єю си­ли. Ми за­кли­ка­є­мо Ро­сію звіль­ни­ти укра­їн­ські ко­ра­блі і мо­ря­ків, і за­без­пе­чи­ти сво­бо­ду мор­сько­го пе­ре­су­ва­н­ня в Азов. Укра­їн­ські ко­ра­блі вій­сько­ві та ци­віль­ні ма­ють пра­во без­пе­ре­шко­дно за­хо­ди­ти в Кер­чен­ську про­то­ку і Азов­ське мо­ре».

Столтенберг та­кож роз­по­вів, що НАТО за­без­пе­чує під­трим­ку Укра­ї­ни у мо­дер­ні­за­ції Зброй­них сил та за­без­пе­чен­ні кі­бер­за­хи­сту. В хо­ді прес-кон­фе­рен­ці­ї­Ген­сек так і не від­по­вів жур­на­лі­стам, що зби­ра­є­ться Альянс, аби зму­си­ти Ро­сію від­пу­сти не­за­кон­но за­хо­пле­ні укра­їн­ські ко­ра­блі та мо­ря­ків і за­без­пе­чи­ти сво­бо­ду мор­сько­го пе­ре­су­ва­н­ня в Азов­ське мо­ре.

■ Він ли­ше на­го­ло­сив де­кіль­ка ра­зів, що НАТО на­дає по­ту­жну пра­кти­чну і по­лі­ти­чну під­трим­ку Укра­ї­ні що­до те­ри­то­рі­аль­ної ці­лі­сно­сті, і ви­сту­пає за мир­не ви­рі­ше­н­ня кон­флі­кту з Ро­сі­єю у рам­ках Мін­сько­го про­це­су. За йо­го сло­ва­ми, НАТО ува­жно мо­ні­то­рить си­ту­а­цію і різ­ко збіль­ши­ло свою при­су­тність у Чор­но­му мо­рі. Зокре­ма, Ген­сек на­вів ци­фри, якщо ра­ні­ше в Чор­но­му мо- рі бу­ло 18 ко­ра­блів, то те­пер їх 120 і, окрім то­го, три кра­ї­ни НАТО: Ру­му­нія, Бол­га­рія та Ту­реч­чи­на ма­ють ви­хід в Чор­не мо­ре.

Столтенберг ли­ше зі­знав­ся, що не мо­же ска­за­ти, до яких ви­снов­ків з цьо­го пи­та­н­ня ді­йдуть мі­ні­стри під час обго­во­ре­н­ня 4 гру­дня.

■ Очіль­ник Альян­су ви­сло­вив упев­не­ність, що во­ни до­не­суть чі­ткий ме­седж Ро­сії, що не мо­жна ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти не­за­кон­ну ане­ксію Кри­му для то­го, щоб пе­ре­шко­джа­ти віль­ний до­ступ укра­їн­ським вій­сько­вим і ци­віль­ним су­дам в Азов­ське мо­ре.

«День» за­пи­тав Ген­се­ка НАТО чо­му, на йо­го дум­ку, силь­на обо­ро­на та силь­не стри­му­ва­н­ня і кон­стру­ктив­ний та сут­тє­вий діа­лог з Ро­сі­єю не при­но­сить жо­дних по­зи­тив­них ре­зуль­та­тів і нав­па­ки ми спо­сте­рі­га­є­мо зро­ста­н­ня ро­сій­сько­ї­агре­сії , остан­нім при­кла­дом чо­го став ін­ци­дент із за­три­ма­н­ням укра­їн­ських вій­сько­вих ко­ра­блів і по­ра­не­н­ням чо­ти­рьох мо­ря­ків, і що мо­же і має зро­би­ти НАТО, аби пе­ре­ко­на­ти Ро­сію по­во­ди­тись від­по­від­но до між­на­ро­дних пра­вил, вра­хо­ву­ю­чи те, що дня­ми гла­ва Пен­та­го­ну Мат­тіс ха­ра­кте­ри­зу­ю­чи Пу­ті­на, ска­зав, що ми ма­є­мо спра­ву з ки­мось, ко­му ми про­сто не мо­же­мо до­ві­ря­ти»?

■ «Ви ма­є­те ра­цію, — по­яснив по­зи­цію Альян­су Ген­сек, — що НАТО здій­снює дво­тре­ко­вий під­хід у від­но­си­нах з Ро­сі­єю: силь­на обо­ро­на і діа­лог. І ду­же ві­рю у те що цей під­хід є пра­виль­ним і є на­дій­ною стра­те­гі­єю. І він пра­цює не­за­ле­жно від то­го чи бу­дуть пер­со­наль­ні змі­ни у най­ближ­чо­му май­бу­тньо­му чи ні. Ми збіль­шу­є­мо ін­ве­сти­ці­їу на­ші обо­рон­ні спро­мо­жно­сті і во­дно­час здій­сню­є­мо по­лі­ти­чний діа­лог з Ро­сі­єю, від­вер­то за­яв­ля­ю­чи про стур­бо­ва­ність що­до ане­ксію Кри­му. Ми по­ру­шу­ва­ли ці пи­та­н­ня на за­сі­дан­ні Ра­ди НАТО — Ро­сія і та­кож ми за­яв­ля­ли, що Ро­сія по­ру­шує між­на­ро­дне пра­во. То­му я не ба­чу су­пе­ре­чно­сті у дво­тре­ко­во­му під­хо­ді з Ро­сі­єю. Біль­ше то­го, нам по­трі­бний діа­лог на­віть, якщо і не від­бу­де­ться по­лі­пше­н­ня від­но­син най­ближ­чим ча­сом чи в май­бу­тньо­му, щоб ви­рі­шу­ва­ти скла­дні пи­та­н­ня. Із збіль­ше­н­ням кіль­ко­сті вій­сько­вих на­вчань з обох сто­рін, ми ма­є­мо уни­кну­ти ви­ни­кне­н­ня ін­ци­ден­тів».

Тре­ба за­зна­чи­ти, що цьо­го ра­зу Ген­сек не го­во­рив про «на­слід­ки» для Ро­сії, пі­сля то­го як ро­сій­ська бе­ре­го­ва охо­ро­на від­кри­ла во­гонь і за­хо­пи­ла укра­їн­ські ко­ра­блі, по­ра­нив­ши мо­ря­ків.

■ А 26 лю­то­го пі­сля за­сі­да­н­ня Ко­мі­сі­ї­Украї на — НАТО про­зву­ча­ла са­ме та­ка за­ява. Що­прав­да, то­ді він не уто­чнив, яки­ми мо­жуть бу­ти та­кі на­слід­ки, але на­га­дав, що в остан­ні ро­ки НАТО при­сту­пи­ло до най­біль­шо­го на­ро­щу­ва­н­ня сво­є­ї­вій­сько­вої по­ту­жно­сті у Схі­дній Єв­ро­пі пі­сля ча­сів хо­ло­дно­ї­вій­ни у від­по­відь на ро­сій­ську ане­ксію Кри­му в 2014 ро­ці. Зна­чна ча­сти­на прес-кон­фе­рен­ці­ї­бу­ла при­свя­че­на ін­шій про­бле­мі, яку спри­чи­ни­ла Ро­сія, по­ру­шив­ши до­го­вір про ра­ке­ти се­ре­дньо­ї­даль­но­сті.

Ген­сек за­явив, що Ро­сія роз­ро­би­ла, ви­про­бу­ва­ла і роз­мі­сти­ла но­ві ра­ке­ти се­ре­дньо­їі ма­ло­ї­даль­но­сті SSC-8, спро­мо­жних не­сти ядер­ні за­ря­ди, які є мо­біль­ни­ми і які лег­ко при­хо­ва­ти і які лег­ко мо­жуть до­сяг­ти єв­ро­пей­ських сто­лиць. Схо­же, що са­ме це пи­та­н­ня ви­кли­кає най­біль­ше за­не­по­ко­є­н­ня в Єв­ро­пі та НАТО, а не по­ру­ше­н­ня Ро­сі­єю три­ва­лий час між­на­ро­дних уго­да, ане­ксія Кри­му, від­кри­тий ін­ци­дент за­сто­су­ва­н­ня Ро­сі­єю зброї про­ти укра­їн­ських ко­ра­блів.

■ Втім, за­ли­ша­є­ться під пи­та­н­ням са­ме та­ка від­по­відь з бо­ку НАТО на всі по­ру­ше­н­ня між­на­ро­дних норм, як про це за­явив 29 ли­сто­па­да Столтенберг: «НАТО по­вин­но бу­ти твер­дим і пе­ред­ба­чу­ва­ним. Якщо ми хо­че­мо уни­кну­ти ядер­но­ї­зброї , то ма­є­мо бу­ти пев­ни­ми, що на­ші зви­чай­ні за­со­би стри­му­ва­н­ня та обо­ро­на є силь­ни­ми. І са­ме то­му, у від­по­відь на не­за­кон­ну ане­ксію Кри­му Ро­сі­єю, со­ю­зни­ки НАТО по­си­ли­ли ко­ле­ктив­ну обо­ро­ну, по­го­див­шись збіль­ши­ти ін­ве­сти­ці­їв обо­ро­ну і в на­да­лі мо­дер­ні­зу­ва­ти сво­ї­зброй­ні си­ли. Пів­ні­чна Аме­ри­ка і Єв­ро­па бу­дуть і на­да­лі сто­я­ти ра­зом в НАТО і га­ран­ту­ва­ти мир та без­пе­ку».

Однак ви­кли­кає сум­нів, що та­ка стра­те­гія спра­цює про­ти Ро­сії, адже про­йшло чо­ти­ри ро­ки пі­сля ане­ксі­ї­Кри­му і по­ча­тку ро­сій­сько­ї­агре­сі­ї­на Дон­ба­сі, а Мо­сква і не ду­має від­сту­па­ти, нав­па­ки, на­да­лі по­ру­шує мі­жна­ро­дні уго­ди, зокре­ма остан­нім при­кла­дом цьо­го ста­ло по­ру­ше­н­ня До­го­во­ру про ра­ке­ти се­ре­дньо­ї­та ма­ло­ї­даль­но­сті.

■ І в цьо­му від­но­шен­ні пра­вий Го­ло­ва Пен­та­го­ну Джим Мат­тіс, ви­сту­па­ю­чи на Фо­ру­мі на­ціо­наль­ної обо­ро­ни ім. Рейґа­на, який чі­тко за­явив, що з Пу­ті­ним не мо­жна ма­ти спра­ви.

Від­по­від­а­ю­чи на за­пи­та­н­ня про те, що мо­жуть зро­би­ти США, щоб стри­ма­ти по­ве­дін­ку Ро­сії, яка у то­му чи­слі на­ха­бно по­ру­ши­ла до­го­вір з Укра­ї­ною від 2003 ро­ку, що до­зво­лив ро­сій­ським та укра­їн­ським ко­ра­блям віль­но про­хо­ди­ти че­рез Кер­чен­ську про­то­ку, за­зна­чив, що тим са­мим Пу­тін фа­кти­чно зму­шує НАТО до пе­ре­озбро­є­н­ня та змі­цне­н­ня де­мо­кра­ти­чно­ї­по­зи­ції , єди­но­ї­по­зи­ці­їв­сіх де­мо­кра­тій ра­зом».

Все це — пе­ре­озбро­є­н­ня НАТО та змі­цне­н­ня по­зи­ці­ї­де­мо­кра­ти­чних кра­їн — до­бре, але й у США, схо­же, не­має від­по­віді, що ро­би­ти з ре­ван­шист­ською Ро­сі­єю.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.