Про­ти гло­баль­но­го по­те­плі­н­ня і... за укра­їн­ський Крим

3 гру­дня в поль­сько­му Ка­то­ві­це роз­по­ча­ли­ся XXIV Мі­жна­ро­дні клі­ма­ти­чні пе­ре­го­во­ри ООН

Den (Ukrainian) - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Пі­дго­ту­ва­ла Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

Угро­мад­ській ор­га­ні­за­ції « Еко­дія » акцен­ту­ють, що екс­пер­ти на­зи­ва­ють цей са­міт одні­єю з най­ва­жли­ві­ших клі­ма­ти­чних по­дій з мо­мен­ту під­пи­са­н­ня 196- ма кра­ї­на­ми Па­ризь­ко­їу­го­ди 2015 ро­ку. Ва­го­мість пе­ре­го­во­рів в « Еко­дії » по­ясню­ють так: кра­ї­ни ма­ють роз­ро­би­ти спіль­ні пра­ви­ла для за­пу­ску ефе­ктив­ні­ших дій що­до за­по­бі­га­н­ня змі­ні клі­ма­ту і за­для утри­ма­н­ня гло­баль­но­го по­те­плі­н­ня на рів­ні 1,5— 2 гра­ду­си за Цель­сі­єм, що і є го­лов­ною ме­тою Па­ризь­кої уго­ди.

На­ра­зі у Ка­то­ві­це пе­ре­бу­ває мі­ністр еко­ло­гії та при­ро­дних ре­сур­сів Укра­ї­ни Остап

СЕМЕРАК. «Пер­ша но­ви­на для Укра­ї­ни звід­си: Ро­сій­ська Фе­де­ра­ція вко­тре спро­бу­ва­ла вклю­чи­ти да­ні про Крим у зві­тність про ви­ки­ди і аб­сорб­цію пар­ни­ко­вих га­зів. Та зав­дя­ки чі­ткій по­зи­ці­їукраї нсько­ї­де­ле­га­ці­ї­та під­трим­ці ко­лег із США і Ка­на­ди ці спро­би зно­ву без­успі­шні: Крим був і за­ли­ша­є­ться укра­їн­ською те­ри­то­рі­єю», — на­пи­сав у «Фейс­бу­ці» Семерак, по­дя­ку­вав­ши мі­ні­стру за­кор­дон­них справ Пав­лу Клім­кі­ну та ко­ле­гам за «плі­дну спіль­ну ро­бо­ту».

Мі­ністр еко­ло­гі­ї­на­га­дав, що COP 24, як ско­ро­че­но на­зи­ва­ють 24-ту Кон­фе­рен­цію сто­рін Рам­ко­во­ї­кон­вен­ці­ї­ООН про змі­ну клі­ма­ту, цьо­го ра­зу від­бу­ва­є­ться під за­кли­ком Changing together, тоб­то, « Змі­ню­ю­чи ра­зом » . « Свою участь у ній ( кон­фе­рен­ції. — Ред.) під­твер­ди­ли, зокре­ма, 29 пре­зи­ден­тів і мо­нар­хів, а та­кож 82 мі­ні­стра еко­ло­гі­ї­краї н сві­ту.

У та­ко­му скла­ді цьо­го ра­зу пра­цю­є­мо над під­го­тов­кою прин­ци­пів для вве­де­н­ня в дію Па­ризь­ко­їу­го­ди » , — до­дав Остап Семерак, по­обі­цяв­ши біль­ше де­та­лей що­до кон­фе­рен­ці­ї­зго­дом.

Го­лов­ні очі­ку­ва­н­ня від СОР 24 де­та­лі­зу­ва­ли в «Еко­дії». По­пер­ше, на­ре­шті ма­ють бу­ти за­твер­дже­ні пра­ви­ла, за яки­ми має фун­кціо­ну­ва­ти Па­ризь­ка уго­да. Кра­ї­нам-уча­сни­цям пе­ре­го­во­рів не­об­хі­дно прийня­ти єди­ний на­бір ре­ко­мен­да­цій для ви­ко­на­н­ня сво­їх зо­бов’ язань, які ста­нуть га­ран­ті­єю і до­ро­жньою кар­тою для до­ся­гне­н­ня кра­ї­на­ми ін­ди­ві­ду­аль­них і ко­ле­ктив­них клі­ма­ти­чних обі­ця­нок. По­дру­ге, під час COP 24 кра­ї­ни по­вин­ні чі­тко за­яви­ти про на­мір вста­но­ви­ти ам­бі­тні­ші на­ціо­наль­ні ці­лі зі ско­ро­че­н­ня ви­ки­дів ву­гле­ки­сло­го га­зу до 2020 ро­ку. По- тре­тє, кра­ї­ни, най­більш вра­зли­ві до клі­ма­ти­чних за­гроз, ма­ють упев­ни­тись, що отри­ма­ють не­об­хі­дну фі­нан­со­ву під­трим­ку для про­ти­ді­ї­змі­ні клі­ма­ту та ада­пта­ці­ї­до її­на­слід­ків. Про на­мі­ри та­ко­ї­під­трим­ки ма­ють за­яви­ти роз­ви­ну­ті кра­ї­ни. Та­ка до­по­мо­га аку­му­лю­є­ться на­сам­пе­ред у Зе­ле­но­му клі­ма­ти­чно­му фон­ді.

Укра­ї­ні є над чим пра­цю­ва­ти в кон­текс­ті Па­ризь­ко­їу­го­ди. В «Еко­дії» акцен­ту­ють, що на­ціо­наль­но ви­зна­че­ний вне­сок, який Укра­ї­на за­твер­ди­ла на ви­ко­на­н­ня зо­бов’язань що­до Па­ризь­ко­їу­го­ди, по­ка­зує «ско­ро­че­н­ня» ви­ки­дів СО2 до 60% від рів­ня 1990 ро­ку. «Але тре­ба пам’ята­ти, що з 1990 ро­ку в Укра­ї­ні від­був­ся еко­но­мі­чний спад пі­сля роз­ва­лу СРСР, де­ін­ду­стрі­а­лі­за­ція, за­не­пад про­ми­сло­во­сті, а зго­дом оку­па­ція Дон­ба­су. Че­рез це за остан- ні 25 ро­ків ви­ки­ди ву­гле­ки­сло­го га­зу в Укра­ї­ні ско­ро­ти­ли­ся втри­чі, якщо по­рів­ню­ва­ти з по­ча­тком 1990-х. Дру­га річ — фа­кти­чний рі­вень ви­ки­дів CO2 2015 ро­ку був на рів­ні 32%. Тоб­то ме­та Укра­ї­ни зі ско­ро­че­н­ня ви­ки­дів не ли­ше не від­по­від­ає Па­ризь­кій уго­ді, а й пе­ред­ба­чає зро­ста­н­ня ви­ки­дів май­же вдві­чі», — на­го­ло­шу­ють у гро­мад­ській ор­га­ні­за­ції.

Тож Укра­ї­ні, на дум­ку еко­ло­гів, ва­жли­во під­ви­щу­ва­ти вла­сну енер­го­ефе­ктив­ність, ско­ро­чу­ва­ти за­ле­жність від ви­ко­пно­го па­ли­ва та роз­бу­до­ву­ва­ти без­ву­гле­це­ву еко­но­мі­ку. До ре­чі, Укра­їн­ська клі­ма­ти­чна ме­ре­жа, до яко­їв­хо­дить « Еко­дія » , ми­ну­ло­го ти­жня опри­лю­дни­ла за­яву від 30 еко­ло­гі­чних іні­ці­а­тив з ви­мо­гою до уря­ду пе­ре­гля­ну­ти на­ціо­наль­ні ці­лі клі­ма­ти­чно­ї­по­лі­ти­ки і зо­бов’язань Укра­ї­ни, щоб до­стой­но пред­ста­ви­ти по­зи­цію кра­ї­ни на COP 24.

Клі­ма­ти­чна кон­фе­рен­ція три­ва­ти­ме до 14 гру­дня, з яким ре­зуль­та­том для сві­ту й Укра­ї­ни зокре­ма во­на за­вер­ши­ться — «День» сте­жить за пе­ре­бі­гом по­дій.

ФО­ТО РЕЙТЕР

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.