Ка­тар ви­йде з ОПЕК на­сту­пно­го ро­ку

Den (Ukrainian) - - ДЕНЬ ПЛАНЕТИ -

Мі­ністр енер­ге­ти­ки Ка­та­ру Са­ад аль-Ка­а­бі під час прес-кон­фе­рен­ці­ї­по­ві­до­мив, що йо­го кра­ї­на ви­йде з Ор­га­ні­за­ці­ї­краї н- екс­пор­те­рів на­фти (ОПЕК), по­ві­дом­ляє The Guardian. «Ка­тар ви­рі­шив ви­йти з член­ства в сі­чні 2019 ро­ку. Про це рі­ше­н­ня ми по­ві­до­ми­ли ОПЕК цьо­го ран­ку», — на­го­ло­сив він. Ка­а­бі за­зна­чив, що це рі­ше­н­ня не бу­ло пов’яза­не з по­лі­ти­чним і еко­но­мі­чним бой­ко­том Ка­та­ру, вве­де­ним най­біль­шою кра­ї­ною — чле­ном ор­га­ні­за­ції— Са­у­дів­ською Ара­ві­єю, а та­кож ОАЕ, Ба­хрей­ном і Єги­птом у черв­ні 2017 ро­ку у зв’яз­ку з пі­до­зра­ми, що До­ха під­три­мує те­ро­ри­сти­чні ор­га­ні­за­ції. Мі­ністр ска­зав, що Ка­тар пе­ре­гля­нув, яким чи­ном мо­же по­си­ли­ти свою між­на­ро­дну роль, в то­му чи­слі фо­ку­су­ю­чись на сво­їй га­зо­вій про­ми­сло­во­сті, а са­ме — пла­нує збіль­ши­ти ви­ро­бни­цтво зрі­дже­но­го га­зу з 77 до 110 млн тонн на рік. Про­те він все- та­ки за­зна­чив, що ка­тар­ська де­ле­га­ція від­ві­дає зу­стріч ОПЕК у Ві­дні цьо­го ти­жня. Як пи­ше ви­да­н­ня, Ка­тар — один із най­мен­ших ви­ро­бни­ків на­фти се­ред кра­їн-чле­нів ор­га­ні­за­ції, але є най­біль­шим екс­пор­те­ром зрі­дже­но­го при­ро­дно­го га­зу в сві­ті.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.