На по­ча­тку на­сту­пно­го

Den (Ukrainian) - - ЕКСКЛЮЗИВ -

ро­ку пер­ший пре­зи­дент Укра­ї­ни Ле­о­нід Крав­чук пла­нує пре­зен­ту­ва­ти но­ву ав­тор­ську кни­гу. «Хо­чу по­ка­за­ти істо­ри­чні і вла­дні ета­пи укра­їн­сько­го по­лі- ти­чно­го жи­т­тя», — роз­по­від­ає «Дню» Ле­о­нід Ма­ка­ро­вич. Ро­бо­та над кни­гою вже на фі­ні­шній пря­мій, але у зв’яз­ку з сум­ною но­ви­ною — смер­тю 41-го пре­зи­ден­та США Джорд- жа Бу­ша-стар­шо­го, Ле­о­нід Крав­чук екс­клю­зив­но для га­зе­ти «День» пе­ре­дав роз­діл з но­вої кни­ги, в якій йде­ться про при­їзд в Ки­їв в 1991 ро­ці аме­ри­кан­сько­го пре­зи­ден­та.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.