#Shooting_Transcarpathia

На За­кар­пат­ті пред­ста­ви­ли два про­мо­ві­део, го­лов­на ме­та яких — про­де­мон­стру­ва­ти кі­но­по­тен­ці­ал краю та обла­сно­го цен­тру

Den (Ukrainian) - - ТАЙМ-АУТ - Ві­кто­рія ЖУЙКО, Ужго­род

Са­ме з цих ро­ли­ків по­чне­ться зна­йом­ство сві­то­вих кі­но­ком­па­ній із най­за­хі­дні­шим­ре­гіо­ном Укра­ї­ни. І хо­ча ці ві­део ство­ре­ні пе­ре­ва­жно для гля­да­ча, що за ме­жа­ми За­кар­па­т­тя чи на­віть Укра­ї­ни, мі­сце­ві ко­ри­сту­ва­чі «Фейс­бу­ка» не­аби­як під­три­ма­ли ГО «За­кар­пат­ська фільм­ко­мі­сія», ду­же до­лу­чив­шись до по­ши­ре­н­ня ро­ли­ків у со­ці­аль­них ме­ре­жах.

«Це про­ду­кти про­е­кту Укра­їн­сько­го куль­тур­но­го фон­ду — «Дні но­во­го кі­но». Йо­го ми успі­шно ре­а­лі­зу­ва­ли з Ужго­род­ською мі­ською ра­дою упро­довж ці­єї осе­ні. Та­кож нам­ду­же до­по­мо­гла За­кар­пат­ська ОДА, до­лу­чив­шись до ре­а­лі­за­ції ча­сти­ни за­хо­дів у рам­ках «Мі­жна­ро­дно­го ту­ри­сти­чно­го ти­жня», який від­був­ся у ве­ре­сні цьо­го ро­ку. От­же, об’єд­нав­ши зу­си­л­ля та ма­ю­чи спіль­ну ме­ту — про­мо­у­шен За­кар­па­т­тя, ме­ні зда­є­ться, ми до­ся­гли ці­лі. Ми очі­ку­ва­ли, що бу­де за­ці­кав­ле­ність, то­му що по­пе­ре­дньо анон­су­ва­ли ві­део, але по­ка­зни­ки пе­ре­гля­дів та ін­те­рес до ро­бо­ти на­шої твор­чої ко­ман­ди при­єм­но вра­жа­ють! ГО «За­кар­пат­ська фільм­ко­мі­сія» вже отри­ма­ла ба­га­то від­гу­ків. Ці­льо­ва ау­ди­то­рія ро­ли­ка — ті, хто не знає про За­кар­па­т­тя й Ужго­род, але при­єм­но, що ві­део по­до­ба­є­ться і тим, для ко­го ці мі­сця — рі­дні і близь­кі. Слід за­зна­чи­ти, що основ­на ме­та ві­део — пре­зен­та­цій­на. Якщо по­ста­ви­ти пи- та­н­ня: «Чи мо­жна з та­ким ма­те­рі­а­лом­до­стой­но пред­ста­ви­ти За­кар­пат­ську область на кі­но- чи ту­ри­сти­чних фе­сти­ва­лях/фо­ру­мах?», то від­по­відь, на мій погляд, одно­знач- но «Так!». І ми по­чне­мо цю ро­бо­ту вже з сі­чня на­сту­пно­го ро­ку», — роз­по­вів «Дню» го­ло­ва ГО «За­кар­пат­ська фільм­ко­мі­сія» Оле­ксандр МЕРЯВЧИК.

Уся ро­бо­та з під­го­тов­ки ві­део три­ва­ла 3 мі­ся­ці, з яких мі­сяць три­ва­ли зйом­ки, а два мі­ся­ці пос­т­про­да­кшн. До­лу­чи­ли­ся до ство­ре­н­ня про­мо­ві­део май­же три де­ся­тки лю­дей.

Окрім­пре­зен­та­цій­ної ро­бо­ти, За­кар­пат­ська фільм­ко­мі­сія та­кож пра­цює і в ін­ших на­пря­мах. Зокре­ма, не­що­дав­но во­на іні­ці­ю­ва­ла зу­стріч з пред­став­ни­ка­ми на­вчаль­них за­кла­дів, що­до пер­спе­ктив роз­ви­тку кі­но­осві­ти на За­кар­пат­ті.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.