Об­пи­ля­ли ли­пки

Знов про кро­ну­ва­н­ня де­рев і — про­бле­ми з ко­му­ні­ка­ці­єю

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

Зран­ку 4 гру­дня, ков­за­ю­чи до ре­да­кції від стан­ції ме­тро «Жи­то­мир­ська», вда­ло­ся по­ба­чи­ти ві­зу­а­лі­за­цію ви­ра­зу «обі­дра­ли як ли­пку». Лю­ди в жи­ле­тах з на­пи­са­ми «КП УЗН Свя­то­шин­сько­го ра­йо­ну» ра­ди­каль­но кро­ну­ва­ли де­ре­ва, вла­сне, ли­пи.

— На яких під­ста­вах ви здій­сню­є­те кро­ну­ва­н­ня? — по­ці­ка­ви­лась я, пе­ред цим пред­ста­вив­шись. — А у вас ді­ти є? Від та­кої не­спо­ді­ва­ної від­по­віді пра­ців­ни­ка ко­му­наль­но­го під­при­єм­ства з управ­лі­н­ня зе­ле­ни­ми на­са­дже­н­ня­ми Свя­то­шин­сько­го ра­йо­ну Ки­є­ва я, зві­сно, роз­гу­би­лась. Оскіль­ки ді­тей у ме­не не­має, то, на­пев­не, і на від­по­відь по су­ті не за­слу­жи­ла. Чо­ло­вік про­бур­мо­тів щось про те, що ко­ли є ді­ти, тре­ба їх го­ду­ва­ти, і про­дов­жив ван­та­жи­ти в ку­зов ав­тів­ки спи­ля­ні гіл­ки.

За цим спо­сте­рі­гає біо­те­хно­лог Та­ма­ра Ней­мет. Во­на жи­ве по­ряд, йшла на ро­бо­ту і, оскіль­ки ці­ка­ви­ться про­бле­мою зе­ле­них на­са­джень (а ми зна­є­мо, що ха­о­ти­чне кро­ну­ва­н­ня у Ки­є­ві лю­блять, «День» пи­сав про це не раз), не змо­гла прой­ти повз та­ку чу­да­сію.

— Упер­ше та­ке ба­чу, — ка­же Та­ма­ра. — Як­би хоч кро­ну­ва­ли нор­маль­но. Ко­му­наль­ни­ки кро­ну­ють де­ре­ва «під сві­чку», пі­сля цьо­го ті не бу­дуть жи­ти. Вза­га­лі пі­сля кро­ну­ва­н­ня, як пра­ви­ло, ви­жи­ває тіль­ки то­по­ля, а це ли­пи. Це пов­ні­стю здо­ро­ві де­ре­ва, по­ди­ві­ться на зрі­зи — во­ни ж не ду­пла­ві.

Та­ма­ра по­про­си­ла ко­му­наль­ни­ків по­ка­за­ти до­ку­мен­ти на обріз­ку де­рев і по­чу­ла у від­по­відь, що жо­дних до­ку­мен­тів у тих не­має і бу­ти не по­вин­но, «якщо щось не вла­што­вує, ви­кли­кай­те по­лі­цію та йдіть до на­шо­го на­чаль­ства, роз­би­рай­тесь, а нас за­ли­ште в спо­кої».

Вла­сне, у «бі­лий бу­ди­нок не­по­да­лік», тоб­то, до Свя­то­шин­ської рай­держ­адмі­ні­стра­ції, на­пра­ви­ли і жур­на­лі­стів «Дня». Пе­ред цим вда­лось до­мог­тись від ро­бі­тни­ка з бен­зо­пи­лою по­ясне­н­ня, що йде омо­ло­джу­ва­н­ня де­рев.

— У ро­бі­тни­ків обов’яз­ко­во має бу­ти де­фе­ктний акт. Спе­ці­аль­на ко­мі­сія по­вин­на скла­сти та­кий акт на ці де­ре­ва, і якщо во­ни справ­ді по­тре­бу­ють обріз­ки, цей до­ку­мент має бу­ти в ко­му­наль­ни­ків. Во­ни ма­ють по­ка­за­ти йо­го на пер­шу ви­мо­гу, бо це пу­блі­чна ін­фор­ма­ція, а ми у пу­блі­чно­му про­сто­рі, — ка­же Та­ма­ра.

За кіль­ка го­дин те­ле­фо­ную з не­бай­ду­жій ки­ян­ці, щоб ді­зна­ти­ся, чи при­їха­ла по­лі­ція.

— Хви­лин 20 то­му ме­ні пе­ре­те­ле­фо­ну­ва­ли з не­зна­йо­мо­го мо­біль­но­го но­ме­ру, чо­ло­вік ска­зав, що він по­лі­цей­ський, дзво­нив у «Зе­лен­буд», там роз­по­ві­ли, що все в по­ряд­ку, то­му сю­ди він не їха­ти­ме. Пред­ста­ви­ти­ся він, на жаль, від­мо­вив­ся. Я на­ма­га­ла­ся до­дзво­ни­ти­ся до ра­йон­но­го від­ді­лу, але там не бе­руть слу­хав­ки.

У ре­да­кції роз­го­рі­ла­ся дис­ку­сія що­до дій по­лі­ції. Чи має по­лі­цей­ський їха­ти на ви­клик, якщо йо­му ска­за­ли, що все в по­ряд­ку? Чи до­ста­тньо — для то­го, щоб все бу­ло в по­ряд­ку — про­сто ска­за­ти, що все в по­ряд­ку? У нас так лю­блять бю­ро­кра­тію, але, ба­чи­те, ін­ко­ли її не ви­ста­чає. А мо­жли­во, у по­лі­цей­сько­го бу­ли ва­жли­ві та тер­мі­но­ві ви­кли­ки, тож раз йо­му ска­за­ли, що все га­разд, він ви­рі­шив скон­цен­тру­ва­ти­ся на більш сер­йо­зних зав­да­н­нях? Але тут по­вер­та­є­мось до шир­шої теми за­хи­сту дов­кі­л­ля, зга­да­є­мо, на­при­клад, ви­пад­ки жор­сто­ко­го по­во­дже­н­ня з тва­ри­на­ми — ча­сто це не до­ста­тньо сер­йо­зна спра­ва для укра­їн­ських пра­во­охо­рон­ців, тож во­ни мо­жуть при­їха­ти на ви­клик ду­же не­ско­ро або не при­їха­ти вза­га­лі. І от, до ре­чі, це ще один при­від зга­да­ти про спе­ці­аль­ну еко­по­лі­цію, про яку то- ро­чать кіль­ка ро­ків і ні­як во­на не за­пра­цює.

Зре­штою вда­лось до­дзво­ни­ти­ся до КП УЗН Свя­то­шин­сько­го ра­йо­ну.

— Це у нас пла­но­ві ро­бо­ти три­ва­ють, — по­ві­до­мив Во­ло­ди­мир Ілюк, пер­ший за­сту­пник ди­ре­кто­ра цьо­го ко­му­наль­но­го під­при­єм­ства. — Під­ста­ви для обріз­ки мо­жуть бу­ти рі­зні. Бу­ває, че­рез ура­же­н­ня оме­лою. Це най­ча­сті­ша при­чи­на: де­ре­ва вра­же­ні оме­лою, і для бо­роть­би з нею їх обрі­за­ють. Бу­ває, кро­на ду­же роз­ро­слась і за­ва­жає, на­віть ста­но­вить не­без­пе­ку.

Що­до ча­су про­ве­де­н­ня обріз­ки Во­ло­ди­мир Ілюк за­ува­жив, що з цим усе га­разд — влі­тку цьо­го не ро­блять, а зараз не­має со­ко­то­ку.

— Та­кі ро­бо­ти зараз ро­би­ти не ба­жа­но, — вва­жає Та­ма­ра Ней­мет. — При низь­ких тем­пе­ра­ту­рах ро­би­ти це кра­ще, ніж при те­плі, ко­ли ви ство­рю­є­те умо­ви для роз­ви­тку ба­кте­рій. Якщо на го­лий зріз, не при­кри­тий ко­рою, по­тра­пляє во­ло­га і бруд, а на ву­ли­ці те­пло, мо­же по­ча­ти­ся гниль, яка вла­сне і по­чи­на­є­ться у біль­шо­сті та­ких ви­пад­ків. З ци­ми де­ре­ва­ми, ду­маю, та­ка ймо­вір­ність десь 50 на 50. Якщо ці зрі­зи не за­ма­за­ти са­до­вим ва­ром, на­ве­сні це по­чне за­гни­ва­ти. Ще жо­дно­го ра­зу не ба­чи­ла, щоб «Зе­лен­буд» щось десь за­ма­зу­вав. А най­кра­ще про­во­ди­ти та­кі ро­бо­ти ран­ньою ве­сною і обов’яз­ко­во за­чи­ща­ти і за­кри­ва­ти ра­ну, щоб на неї не по­тра­пля­ла ін­фе­кція.

У ре­да­кції ви­су­ва­ли рі­зні гі­по­те­зи про те, що зму­си­ло «зе­лен­бу­дів­ців » у та­ку не­при­єм­ну по­го­ду — мжи­чка, си­рість, сли­зо­та — об­пи­лю­ва­ти ли­пи. Спо­ді­ва­є­мось, то­чку тут по­ста­вить від­по­відь КП УЗН Свя­то­шин­сько­го ра­йо­ну, ку­ди ми на­ді­сла­ли за­пит. За­о­дно хо­че­мо ді­зна­ти­ся, як по­дба­ють про здо­ров’я де­рев. Зе­ле­ні бі­ля ре­да­кції ма­ло, тож ма­є­мо тут сер­йо­зний ін­те­рес.

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.