Бо­рис Ба­бін: «Ро­бо­ти ви­ста­чить усім»

Пре­зи­дент Укра­ї­ни звіль­нив сво­го По­стій­но­го Пред­став­ни­ка в АР Крим

Den (Ukrainian) - - Подробиці -

2 гру­дня Пре­зи­дент Укра­ї­ни Пе­тро По­ро­шен­ко під­пи­сав указ про звіль­не­н­ня Б.Ба­бі­на з по­са­ди По­стій­но­го Пред­став­ни­ка Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни в Ав­то­ном­ній Ре­спу­блі­ці Крим. Указ під­пи­са­ний «згі­дно з по­да­ною за­явою».

«Хо­чу щи­ро по­дя­ку­ва­ти мо­їм близь­ким та тим, хто був по­руч ці п’ ятнад­цять мі­ся­ців — за тер­пі­н­ня та ви­трим­ку. Ін­шим дя­кую за без­цін­ний до­свід. Зві­сно, бо­роть­бу за де­о­ку­па­цію Кри­му ні­хто не при­пи­няє, ро­бо­ти ви­ста­чить усім», — на­пи­сав Ба­бін у Facebook.

Пі­зні­ше Ба­бін про­ко­мен­ту­вав, що це звіль­не­н­ня — за вла­сним ба­жа­н­ням, до­бро­віль­не та усві­дом­ле­не. «Ні, ме­ні не за­про­по­ну­ва­ли жо­дної по­са­ди на пу­блі­чній слу­жбі, й на­да­лі я за­йма­ти­му­ся юри­ди­чною те­о­рі­єю та пра­кти­кою, в прин­ци­пі кон­стру­ктив­ні про­по­зи­ції пра­це­вла­шту­ва­н­ня та­ко­го ха­ра­кте­ру роз­гля­даю. В по­лі­ти­чних про­це­сах най­ближ­чі пів­ро­ку участь не бра­ти­му, на ви­бо­рах ско­рі­шз а усе про­го­ло­сую за Пе­тра По­ро­шен­ка, — ко­мен­тує Ба­бін. — Най­ближ­чі пре­зи­дент­ські чи пар­ла­мент­ські ви­бо­ри, до яких на­ра­зі слід ре­аль­но го­ту­ва­ти­ся су­спіль­ству, бу­дуть 2024 ро­ку, не ра­ні­ше. Єди­ної при­чи­ни для рі­ше­н­ня звіль­ни­ти­ся не мав, та­ких фа­кто­рів ба­га­то, во­ни на­ко­пи­чу­ва­ли­ся за 2018 рік. Шко­дую про не­ре­а­лі­зо­ва­ні пла­ни, але подаль­ше пе­ре­бу­ва­н­ня на по­са­ді аж ні­як не при­ве­ло б до їх ре­а­лі­за­ції, ско­рішн ав­па­ки. Всі де­та­лі не роз­ка­жу то­чно, ча­сти­ну роз­ка­жу пі­сля ска­су­ва­н­ня во­єн­но­го ста­ну, ча­сти­ну — не ра­ні­ше трав­ня. Втім, ана­ліз мо­їх ви­сту­пів та ін­терв’ю в ме­діа до­зво­лить не­упе­ре­дже­но­му ана­лі­ти­ку зро­би­ти усі ви­снов­ки са­мо­стій­но».

Бо­рис Ба­бін — юри­стмі­жна­ро­дник, екс­перт з мор­сько­го пра­ва, на­у­ко­вець. По­са­ду Пос­т­пре­да Пре­зи­ден­та в Кри­му Ба­бін обі­ймав із 17 сер­пня 2017 ро­ку. Він при­йшов на змі­ну На­та­лії По­по­вич.

З пер­ших днів ро­бо­ти Ба­бін від­кри­то кри­ти­ку­вав ке­рів­ни­цтво Хер­сон­ської ОДА і Чор­но­мор­ське між­ре­гіо­наль­не управ­лі­н­ня Укр­транс­без­пе­ки за не­ле­галь­ні ав­то­бу­сні пе­ре­ве­зе­н­ня в Крим. Ба­бін пря­мо го­во­рив про про­бле­ми у при­кор­дон­них із Кри­мом ра­йо­нах: тор­гів­лю та ін­ші зв’яз­ки з оку­па­цій­ною вла­дою в Кри­му, вплив ко­ли­шніх по­са­дов­ців ча­сів Яну­ко­ви­ча, які зараз на пів­остро­ві.

Що­до Ге­ні­че­сько­го ра­йо­ну в ко­мен­та­рі « Дню » Бо­рис Ба­бін ха­ра­кте­ри­зу­вав си­ту­а­цію так: «Мо­жна кон­ста­ту­ва­ти пев­ною мі­рою втра­ту дер­жав­ної ке­ро­ва­но­сті в цьо­му ра­йо­ні. Це ве­ли­ка бі­да мі­сце­вої ви­ко­нав­чої вла­ди».

Ві­дом­ство за ке­рів­ни­цтва Ба­бі­на від­сто­ю­ва­ло чі­тку по­зи­цію що­до рів­но­сті прав і мо­жли­во­стей для ме­шкан­ців Кри­му, які хо­чуть, на­вча­ти­ся, пра­цю­ва­ти, жи­ти на ма­те­ри­ко­вій Укра­ї­ні. Йде­ться про отри­ма­н­ня крим­ча­на­ми рі­зних до­ку­мен­тів у Хер­со­ні, кво­ти в уні­вер­си­те­тах то­що. Ба­бін актив­но під­три­му­вав крим­ських в’язнів Крем­ля, яких аре­што­ву­ва­ли за про­укра­їн­ську по­зи­цію та за­хо­пле­них ро­сі­я­на­ми укра­їн­ських ри­ба­лок. Та­кож Ба­бін ана­лі­зу­вав си­ту­а­цію з еко­ло­гі­чни­ми про­блем на за­во­ді « Крим­ський Ти­тан » у Ар­мян­ську.

Під йо­го ке­рів­ни­цтво Пред­став­ни­цтво го­ту­ва­ло низ­ку стра­те­гі­чних до­ку­мен­тів. Зокре­ма — Стра­те­гія ре­ін­те­гра­ції Кри­му. « Ми ма­є­мо роз­ро­би­ти план дій з мо­мен­ту «нуль», ко­ли по­чне­мо за­хо­ди­ти в Крим. І до мо­мен­ту, ко­ли ска­же­мо: Крим пов­ні­стю ін­те­гро­ва­ний у пра­во­ву, еко­но­мі­чну, куль­тур­ну, без­пе­ко­ву пло­щи­ну Укра­ї­ни», — ко­мен­ту­вав Ба­бін у ін­терв’ю «Дню».

Че­рез свою чі­тку пу­блі­чну по­зи­цію Бо­рис Ба­бін був не­зру­чним для обла­сної вла­ди Хер­сон­щи­ни. Го­ло­ва ОДА Ан­дрій Гор­дє­єв всі­ля­ко на­ма­гав­ся від­сто­ро­ни­ти­ся від Ба­бі­на. Спо­ча­тку Гор­дє­єв ви­вів пос­т­пре­да в Кри­му зі скла­ду ко­ле­гії ОДА, не вхо­див Ба­бін і до обла­сної ра­ди обо­ро­ни. За на­шою ін­фор­ма­ці­єю, ке­рів­ни­цтво ОДА дав­но до­би­ва­ло­ся звіль­не­н­ня Ба­бі­на в Адмі­ні­стра­ції Пре­зи­ден­та.

Остан­ньою кра­плею, мо­жли­во, ста­ло ви­їзне за­сі­да­н­ня тим­ча­со­вої слід­чої ко­мі­сії на­ро­дних де­пу­та­тів що­до роз­слі­ду­ва­н­ня вбив­ства Ка­те­ри­ни Ган­дзюк, яке від­бу­ло­ся в Хер­со­ні 29—30 ли­сто­па­да. Під час за­сі­да­н­ня Ба­бін го­во­рив із нар­де­па­ми у за­кри­то­му ре­жи­мі. За ін­фор­ма­ці­єю з вла­сних дже­рел ві­до­мо, що пос­т­пред пре­зи­ден­та в Кри­му озву­чив низ­ку про­блем у ре­гіо­ні, які не ви­рі­шу­ю­ться ро­ка­ми і про які він ра­ні­ше за­яв­ляв пу­блі­чно.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.