Лі­нас ЛІНК’ЯВИЧЮС,

мі­ністр за­кор­дон­них справ Ли­тви:

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - (www.ukrinform.ua)

На жаль, усі за­не­по­ко­є­н­ня в сфе­рі без­пе­ки, які ми ви­слов­лю­ва­ли під час по­пе­ре­дньої зу­стрі­чі (Ра­ди мі­ні­стрів за­кор­дон­них справ ОБСЄ. — Ред.), за­ли­ша­ю­ться не­змін­ни­ми. Це про­сто вра­жає — Ро­сія вва­жає, що во­на має пра­во по­вча­ти ОБСЄ що­до по­ру­шень між­на­ро­дно­го за­ко­но­дав­ства, прав лю­ди­ни, сво­бо­ди пре­си. До­зволь­те ме­ні ще раз по­вто­ри­ти — бре­хня не мо­же вва­жа­ти­ся аль­тер­на­тив­ною то­чкою зо­ру

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.