ДО ПОСЛУГ КРЕМ­ЛЯ

Ака­де­мі­чна фі­лан­тро­пія, що транс­фор­му­ва­ла­ся в по­лі­ти­чний вплив

Den (Ukrainian) - - Nb! - Ка­те­ри­на СМАГЛІЙ

2017 ро­ку Бла­го­дій­ний фонд Віктора Ве­ксель­бер­га «Ре­но­ва» за­пу­стив сти­пен­ді­аль­ну про­гра­му для на­вча­н­ня ро­сій­ських сту­ден­тів у Мас­са­чу­сет­сько­му те­хно­ло­гі­чно­му ін­сти­ту­ті (MIT). Ве­ксель­берг є спів­го­ло­вою Фон­ду «Скол­ко­во», який фі­нан­со­во під­три­мує Ін­но­ва­цій­ний центр «Скол­ко­во». Опі­кун­ську ра­ду фон­ду очо­лю­ють прем’єр-мі­ністр Дми­тро Ме­две­дєв та ра­дни­ки Пу­ті­на Вла­ди­слав Сур­ков та Ан­дрій Бє­ло­усов. 2011 ро­ку Фонд «Скол­ко­во», Скол­ков­ський ін­сти­тут на­у­ки і те­хні­ки та MIT роз­по­ча­ли три­рі­чний про­ект спів­пра­ці з ме­тою ство­ре­н­ня но­во­го до­слі­дни­цько­го уні­вер­си­те­ту для аспі­ран­тів у Ро­сії. В це­ре­мо­нії взя­ли участь го­ло­ва Фон­ду «Скол­ко­во» Ві­ктор Ве­ксель­берг, за­снов­ник та пре­зи­дент Скол­ков­сько­го ін­сти­ту­ту на­у­ки і те­хні­ки Едвард Кро­у­лі та пре­зи­дент MIT Сью­зен Го­кфілд.

Ін­ший бла­го­дій­ний про­ект Ве­ксель­бер­га в США роз­гор­нув­ся в Ка­лі­фор­ні­ї­та пе­ред­ба­чав збе­ре­же­н­ня Істо­ри­чно­го пар­ку Фор­тРосс — ко­ли­шньо­го ро­сій­сько­го по­се­ле­н­ня за 80 миль на пів­ніч від Сан-Фран­ци­ско. 2009 ро­ку Фор­тРосс опи­нив­ся під за­гро­зою за­кри­т­тя, і ро­сій­ські уря­дов­ці обго­во­рю­ва­ли від­ро­дже­н­ня істо­ри­чної пам’ятки з то­ді­шнім гу­бер­на­то­ром Ка­лі­фор­ні­ї­Ар­ноль­дом Швар­це­нег­ге­ром.

Для фі­нан­су­ва­н­ня про­е­кту Ві­ктор Ве­ксель­берг за­сну­вав Фонд « Ре­но­ва Форт- Росс » , зав­да­н­ням яко­го бу­ло «по­ши­рю­ва­ти зна­н­ня про Істо­ри­чний парк Форт-Росс у шта­ті Ка­лі­фор­нія як ва­жли­ву ві­ху дру­жби між Спо­лу­че­ни­ми Шта­та­ми та Ро­сі­єю». На до­да­ток до фі­нан­су­ва­н­ня ро­біт, спря­мо­ва­них на збе­ре­же­н­ня пар­ку, 2011 ро­ку Фонд під­три­мав на­у­ко­ву кон­фе­рен­цію під на­звою «Стен­форд­ський фо­рум США — Ро­сія», при­свя­че­ну обго­во­рен­ню ро­сій­сько­го впли­ву на істо­рію Ка­лі­фор­нії. З то­го ча­су, Фонд «Ре­но­ва Форт-Росс» про­вів низ­ку осві­тніх та обмін­них про­грам, вклю­ча­ю­чи що­рі­чні сту­дент­ські ві­зи­ти до Форт-Рос­са за уча­сті де­ле­га­тів Стен­форд­сько­го фо­ру­му США — Ро­сія. Він та­кож ор­га­ні­зо­ву­вав чи­слен­ні куль­тур­ні за­хо­ди, при­во­зив ро­сій­ські на­ро­дні хо­ри та Санкт-Пе­тер­бурзь­кий ро­го­вий ор­кестр, і про­во­див VIP-лан­чі та де­гу­ста­ці­ї­вин.

Із 2008 ро­ку «Ре­но­ва» ви­тра­ти­ла 34,5 млн до­ла­рів на «со­ці­аль­ні ін­ве­сти­ції» в США. Між 2010 та 2015 ро­ка­ми, Фонд «Ре­но­ва Фор­тРосс» та­кож отри­мав при­найм­ні 3,2 млн до­ла­рів від кор­по­ра­тив­них та ін­ди­ві­ду­аль­них жер­тву­валь­ни­ків, зокре­ма Фон­ду сім’їБла­ва­тнік та То­ма­са Гре­хе­ма (ймо­вір­но, ви­ко­нав­чо­го ди­ре­кто­ра фір­ми «Кіс­сін­джер і пар­тне­ри»).

2012 ро­ку в пар­тнер­стві з «Шев­ро­ном» та дво­ма ро­сій­ськи­ми дер­жав­ни­ми на­фто­ви­ми ком­па­ні­я­ми «Тран­снефть» і «Сов­ком­флот» «Ре­но­ва Груп» за­по­ча­тку­ва­ла кон­фе­рен­цію під на­звою «Фор­трос­ський діа­лог», яка зби­рає ра­зом ди­пло­ма­тів, бі­зне­сме­нів та на­у­ков­ців як із США, так і з Ро­сії, «щоб за­охо­чу­ва­ти спіл­ку­ва­н­ня та спів­пра­цю».

Ди­ре­ктор Ін­сти­ту­ту Кен­на­на Ме­тью Ро­жан­скі був актив­ним уча­сни­ком Ве­ксель­бер­го­во­го фо­ру­му «Форт-рос­ський діа­лог» від са­мо­го йо­го за­сну­ва­н­ня 2012 ро­ку. Він ви­сту­пав на «Форт-рос­сько­му ді­а­ло­зі» 2013 ро­ку, був основ­ним до­по­від­а­чем 2014 ро­ку та ке­ру­вав йо­го па­нель­ни­ми дис­ку­сі­я­ми в 2015 і 2016 ро­ках. 15 жов­тня 2018 ро­ку Ко­мі­тет збе­ре­же­н­ня Форт-Рос­са та Ін­сти­тут Кен­на­на спіль­но про­ве­дуть сьо­мий що­рі­чний «Форт-рос­ський діа­лог». Пре­зи­дент «Шев­рон Не­фте­га­зу» Ен­дрю Ма­кГра­хан, ві­це-пре­зи­дент «Тран­сне­фти» Ми­хай­ло Мар­ге­лов, та ви­ко­нав­чий ві­це-пре­зи­дент «Сов­ком­фло­ту» Ми­ко­ла Ко­лє­сні­ков ма­ють ви­сту­пи­ти там.

ЗМІ США ви­сло­ви­ли стур­бо­ва­ність що­до спроб «Ре­но­ви» ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти бла­го­дій­ність у Спо­лу­че­них Шта­тах для отри­ма­н­ня до­сту­пу до ко­ри­до­рів аме­ри­кан­сько­ї­вла­ди. За­зна­ча­ло­ся, що «Фонд «Ре­но­ва Форт-Росс»... слу­гу­вав цен­тром для за­хо­дів та ін­фор­ма­цій­но­ї­ро­бо­ти на ро­сій­ську те­ма­ти­ку, які ви­хо­дять да­ле­ко за ме­жі пар­ку... Фе­сти­ва­лі, ви­став­ки та осві­тні про­е­кти ... до­по­мо­гли зро­би­ти «Ре­но­ва Груп» більш по­мі­тною в США. До­бру во­лю, яку Ве­ксель­берг здо­був че­рез свою бла­го­дій­ність, він кон­вер­ту­вав у по­лі­ти­чний до­ступ».

Уро­чи­ста ве­че­ря, на якій Ве­ксель­берг го­ло­ву­вав у ме­рі­ї­Са­нФран­ци­ско в жов­тні 2012 ро­ку, бу­ла вла­што­ва­на до дво­хсо­тріч­чя при­бу­т­тя ро­сій­ських по­се­лен­ців у Ка­лі­фор­нію. Ро­сій­ський мі­ністр куль­ту­ри Во­ло­ди­мир Мє­дін­ський при­їхав із Мо­скви, щоб за­чи­та­ти ві­та­н­ня від пре­зи­ден­та Пу­ті­на. На ве­че­рі бу­ли при­су­тні кіль­ка аме­ри­кан­ських се­на­то­рів та ке­рів­ни­ки де­яких най­біль­ших аме­ри­кан­ських ком­па­ній, а та­кож осві­тніх за­кла­дів, та­ких як Джон Рід, ге­не­раль­ний ди­ре­ктор MIT — пар­тне­ра Ве­ксель­бер­га в Скол­ков­сько­му про­е­кті до­слі­джень у га­лу­зі ви­со­ких те­хно­ло­гій.

На до­да­ток до куль­тур­но­ї­та осві­тньо­ї­бла­го­дій­но­сті, Ве­ксель­берг ви­тра­тив 1,7 млн до­ла­рів на ва­шинг­тон­ських ло­бі­стів. За де­яки­ми по­ві­дом­ле­н­ня­ми, 2017 ро­ку аме­ри­кан­ська фі­лія «Ре­но­ва Груп» «Ко­лам­бус Но­ва» ви­пла­ти­ла при­найм­ні 500 000 до­ла­рів США на бан­ків­ський ра­ху­нок, що на­ле­жав Май­клу Ко­е­ну, то­ді­шньо­му осо­би­сто­му адво­ка­ту До­наль­да Трам­па.

Ве­ксель­берг та­кож від­ві­дав інав­гу­ра­цію Трам­па ли­ше за кіль­ка днів пі­сля зу­стрі­чі з Май­клом Ко­е­ном у Трамп Та­у­ер, а та­кож від­ві­дав сум­но­зві­сну уро­чи­сту ве­че­рю на честь рі­чни­ці «Ра­ша Ту­дей» у Мо­скві 2015 ро­ку, де бу­ли при­су­тні Пу­тін та Майкл Флінн. Ве­ксель­берг був не єди­ним ро­сій­ським олі­гар­хом, який на­ма­гав­ся отри­ма­ти до­ступ до близь­ко­го ото­че­н­ня Трам­па за до­по­мо­гою куль­тур­них про­е­ктів. 2014 ро­ку Ро­ман Абра­мо­вич, за­снов­ник Єв­рей­сько­го му­зею в Мо­скві та то­ді­шній го­ло­ва Фе­де­ра­ці­їєв­рей­ських гро­мад Ро­сії, за­про­сив Трам­по­во­го зя­тя Джа­ре­да Ку­шне­ра до Мо­скви. Ін­ші го­сті на обі­ді для впли­во­вих лю­дей, який Абра­мо­вич вла­шту­вав для за­лу­че­н­ня ко­штів для мо­сков­сько­го Єв­рей­сько­го му­зею, вклю­ча­ли Віктора Ве­ксель­бер­га, Ле­на Бла­ва­тні­ка, Ми­хай­ла Фрі­дма­на, Ка­те­ри­ну Ви­но­ку­ро­ву (донь­ку ро­сій­сько­го мі­ні­стра за­кор­дон­них справ Сер­гія Лав­ро­ва, з її чо­ло­ві­ком Оле­ксан­дром Ви­но­ку­ро­вим, який по­тім був чле­ном ра­ди ди­ре­кто­рів Аль­фа­груп), та Пі­те­ра Са­ло­вея, пре­зи­ден­та Єль­сько­го уні­вер­си­те­ту.

ОСВІ­ТНІ ТА ПОЛІТИЧНІ ПОЖЕРТВИ ЛЕ­НА БЛА­ВА­ТНІ­КА В БРИ­ТА­НІЇ ТА США

Сім’ я Ле­о­ні­да ( Ле­на) Бла­ва­тні­ка емі­гру­ва­ла з Оде­си до США 1978 ро­ку. 1986 ро­ку він ство­рив ін­ве­сти­цій­ну ком­па­нію «Ексес Ін­да­стріз». Спіль­но зі сво­їм дру­гом зі шкіль­них ро­ків у Мо­скві Ві­кто­ром Ве­ксель­бер­гом, Бла­ва­тнік по­єд­нав си­ли з Ми­хай­лом Фрі­дма­ном та Гер­ма­ном Ха­ном для фі­нан­су­ва­н­ня по­гли­на­н­ня дер­жав­них під­при­ємств та за­хо­пле­н­ня ро­сій­сько­ї­на­фто­вої гру­пи « ТНК » . На За­хо­ді в Бла­ва­тні­ка утво­ри­ла­ся ре­пу­та­ція ав­то­ри­те­тно­го фі­лан­тро­па, яка до­зво­ли­ла йо­му до­по­мог­ти Фрі­дма­ну, Ха­ну, Аве­ну й Ве­ксель­бер­гу отри­ма­ти до­ступ до за­хі­дних рин­ків ка­пі­та­лу та елі­тар­них кіл За­хо­ду.

Бла­го­дій­ність Бла­ва­тні­ка має спе­ци­фі­чний ха­ра­ктер: йо­го пожертви осві­тнім за­кла­дам до­пов­ню­ю­ться під­трим­кою про­від­них се­на­то­рів та кан­ди­да­тів у пре­зи­ден­ти. Ли­ше за остан­ні п’ять ро­ків, Бла­ва­тнік по­да­ру­вав аме­ри­кан­ським осві­тнім за­кла­дам май­же 100 млн до­ла­рів: 2013 ро­ку він дав 50 млн до­ла­рів Гар­вард­ській бі­знес-шко­лі на Гар­вард­ську про­гра­му під­при­єм­ни­цтва в га­лу­зі на­ук про жи­т­тя ім. Бла­ва­тні­ка; 2016 ро­ку він ви­ді­лив Єль­сько­му уні­вер­си­те­ту 10 млн до­ла­рів, а по­тім ще 15 млн до­ла­рів 2018 ро­ку для збіль­ше­н­ня Єль­сько­го уні­вер­си­тет­сько­го фон­ду ін­но­ва­цій у га­лу­зі на­ук про жи­т­тя; 2018 ро­ку він за­про­по­ну­вав 2 млн до­ла­рів Уні­вер­си­те­ту Пен­силь­ва­нії, а по­тім 10 млн до­ла­рів Ме­ди­чній шко­лі Стен­фор­да.

Йо­го істо­рія по­лі­ти­чних по­жертв у Спо­лу­че­них Шта­тах вра­жає не мен­ше: 2011 ро­ку Бла­ва­тнік фі­нан­со­во під­три­му­вав і пре­зи­ден­та Ба­ра­ка Оба­му, і йо­го опо­нен­та, ко­ли­шньо­го гу­бер­на­то­ра шта­ту Мас­са­чу­сетс Міт­та Ром­ні; 2016 ро­ку він дав 1,5 млн до­ла­рів на під­трим­ку пре­зи­дент­ської кам­па­ні­ї­се­на­то­ра Мар­ко Ру­біо, а та­кож 1 млн до­ла­рів гу­бер­на­то­ру шта­ту Ві­скон­сін Скот­ту Во­ке­ру та 800 000 до­ла­рів се­на­то­ру від Пів­ден­но­ї­Ка­ро­лі­ни Лінд­сі Гре­му. То­го ро­ку Бла­ва­тнік по­жер­тву­вав 1 млн до­ла­рів інав­гу­ра­цій­но­му ко­мі­те­ту До­наль­да Трам­па — і цю обо­руд­ку ни­ні роз­слі­дує спе­ці­аль­ний про­ку­рор Ро­берт Мюл­лер. За да­ни­ми аме­ри­кан­сько­ї­пре­си, Бла­ва­тнік, який та­кож є ді­ло­вим пар­тне­ром Оле­га Де­ри­па­ски — одно­го з най­ближ­чих до Во­ло­ди­ми­ра Пу­ті­на олі­гар­хів, ви­ді­лив 7,35 млн до­ла­рів США на бла­го­дій­ну під­трим­ку ре­спу­блі­кан­сько­ї­пар­ті­ї­США.

У Спо­лу­че­но­му Ко­ро­лів­стві Бла­ва­тнік зро­бив пожертви на ко­ристь Му­зею Тейт, На­ціо­наль­но­ї­га­ле­реї , На­ціо­наль­но­ї­порт­ре­тно­ї­га­ле­реї , Му­зею Ві­кто­рі­ї­та Аль­бер­та, Ко­ро­лів­сько­ї­о­пе­ри, Бри­тан­сько­го му­зею та Ко­ро­лів­сько­їа­ка­де­мі­ї­ми­стецтв, що в су­ку­пно­сті від­кри­ло мо­жли­вість до на­да­н­ня йо­му ри­цар­сько­го ти­ту­лу за бла­го­дій­ну ді­яль­ність 2017 ро­ку. 2018 ро­ку він дав 45 млн фун­тів стер­лін­гів на при­дба­н­ня одно­го з най­ста­рі­ших те­а­трів Лон­до­на.

2010 ро­ку Оксфорд­ський уні­вер­си­тет прийняв по­жер­тву на су­му 75 млн фун­тів стер­лін­гів від Бла­ва­тні­ка на ство­ре­н­ня Шко­ли дер­жав­но­го управ­лі­н­ня ім. Бла­ва­тні­ка, яка бу­ло від­кри­то то­го ро­ку. За до­слі­дже­н­ня­ми Іл­лі За­слав­сько­го, Шко­ла ім. Бла­ва­тні­ка ігно­рує зло­чи­ни ро­сій­сько­го уря­ду й за­про­шує при­хиль­ни­ків Пу­ті­на як сто­рон­ніх до­по­від­а­чів: « Не­зва­жа­ю­чи на по­ча­тко­ві за­яви, що грант Бла­ва­тні­ка не при­не­се йо­му жо­дно­го кон­тро­лю за по­лі­ти­кою шко­ли, ми вже ба­чи­мо, що во­на уни­кає будь- яко­го обго­во­ре­н­ня не­зру­чних тем, що­до Ро­сії, Укра­ї­ни та олі­гар­хів. По­шук за ци­ми клю­чо­ви­ми сло­ва­ми на веб- сай­ті шко­ли май­же не дає ін­фор­ма­ції».

2015 ро­ку гру­па ро­сій­ських і за­хі­дних на­у­ков­ців, жур­на­лі­стів та гро­мад­ських акти­ві­стів опу­блі­ку­ва­ла від­кри­то­го ли­ста до Оксфорд­сько­го уні­вер­си­те­ту з про­ха­н­ням пе­ре­гля­ну­ти спів­пра­цю з Ле­ном Бла­ва­тні­ком та йо­го пар­тне­ра­ми з « Аль­фа- групп » Пе­тром Аве­ном і Ми­хай­лом Фрі­дма­ном та роз­слі­ду­ва­ти ді­ло­ву ре­пу­та­цію Бла­ва­тні­ка та « Аль­фа- групп » . Акти­ві­сти за­кли­ка­ли Оксфорд­ський уні­вер­си­тет « при­пи­ни­ти тор­гів­лю вла­сним... пре­сти­жем із пу­тін­ським ото­че­н­ням... [і] про­ве­сти но­ву на­ле­жну пе­ре­вір­ку з чі­тко ви­зна­че­ни­ми ети­чни­ми нор­ма­ми».

Ре­чник уні­вер­си­те­ту від­по­вів, що Оксфорд­ський уні­вер­си­тет до­три­му­вав­ся прин­ци­пів ре­тель­ної пе­ре­вір­ки в сфе­рі бла­го­дій­но­ї­до­по­мо­ги, а йо­го Ко­мі­тет з роз­гля­ду по­жертв (CRD) про­вів на­ле­жну пе­ре­вір­ку на під­ста­ві за­галь­но­до­сту­пно­ї­ін­фор­ма­ції . Однак акти­ві­сти зу­стрі­ли­ся з від­вер­тою цен­зу­рою з бо­ку адмі­ні­стра­ції Оксфор­да і ді­зна­ли­ся, що ко­мі­тет не спи­рав­ся на не­за­ле­жних екс­пер­тів або ро­сій­сько­мов­ні дже­ре­ла. Во­дно­час два зов­ні­шні чле­ни CRD сер Ві­ктор Бланк та ба­ро­не­са По­лі­на Не­вілл-Джонс за­зна­ва­ли жорс­тко­ї­кри­ти­ки за нев­да­чі при про­ве­ден­ні на­ле­жно­ї­пе­ре­вір­ки в сво­їх основ­них про­фе­сі­ях, які бри­тан­ська пре­са ви­кри­ла при­бли­зно в той са­мий час, ко­ли во­ни бу­ли чле­на­ми CRD.

ЗМІ США ви­сло­ви­ли стур­бо­ва­ність що­до спроб «Ре­но­ви» ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти бла­го­дій­ність у Спо­лу­че­них Шта­тах для отри­ма­н­ня до­сту­пу до ко­ри­до­рів аме­ри­кан­ської вла­ди. За­зна­ча­ло­ся, що «Фонд «Ре­но­ва Форт-Росс»... слу­гу­вав цен­тром для за­хо­дів та ін­фор­ма­цій­ної ро­бо­ти на ро­сій­ську те­ма­ти­ку, які ви­хо­дять да­ле­ко за ме­жі пар­ку... Фе­сти­ва­лі, ви­став­ки та осві­тні про­е­кти... до­по­мо­гли зро­би­ти «Ре­но­ва Груп» більш по­мі­тною в США. До­бру во­лю, яку Ве­ксель­берг здо­був че­рез свою бла­го­дій­ність, він кон­вер­ту­вав у по­лі­ти­чний до­ступп»

РО­СІЙ­СЬКІ ОЛІГАРХИ ТА ЦЕНТР ВІЛСОНА

Ті­сні зв’яз­ки Цен­тру Вілсона з прокрем­лів­ськи­ми олі­гар­ха­ми ся­га­ють 2005 та 2007 ро­ків, ко­ли він при­су­див На­го­ро­ду за кор­по­ра­тив­ну гро­ма­дян­ську по­зи­цію, від­по­від­но, Ва­гі­ту Але­кпе­ро­ву та Ві­кто­ру Ве­ксель­бер­гу. 29 сі­чня 2018 ро­ку Мі­ні­стер­ство фі­нан­сів США під­да­ло обох олі­гар­хів осо­бли­во ре­тель­ній пе­ре­вір­ці та по­тен­цій­ним май­бу­тнім сан­кці­ям, вклю­чив­ши їхні іме­на до так зва­но­го крем­лів­сько­го спи­ску, під­го­тов­ле­но­го від­по­від­но до За­ко­ну «Про про­ти­дію во­ро­гам Аме­ри­ки че­рез сан­кції» (CAATSA). Крім то­го, Мі­ні­стер­ство фі­нан­сів США за­про­ва­ди­ло сан­кцї­про­ти Віктора Ве­ксель­бер­га 6 кві­тня 2018 ро­ку.

У ли­сто­па­ді 2015 ро­ку Центр Вілсона вру­чив На­го­ро­ду за кор­по­ра­тив­ну гро­ма­дян­ську по­зи­цію Пе­тру Аве­ну, який є акціо­не­ром «Аль­фа-бан­ку». В по­ста­но­ві про на­го­ро­дже­н­ня зга­ду­є­ться Про­гра­ма сти­пен­дій «Аль­фи», яка від­кри­ла мо­жли­вість аме­ри­кан­цям, що ли­ше роз­по­чи­на­ють свою кар’єру, по­пра­цю­ва­ти в Ро­сії. ЗМІ США по­ві­до­ми­ло, що 2015 ро­ку «Аль­фа-групп» про­ве­ла ам­бі­тну PR-кам­па­нію, спря­мо­ва­ну на під­трим­ку обра­зу її ди­ре­кто­рів як бла­го­дій­ни­ків та дру­зів За­хо­ду, та за­пла­ти­ла аме­ри­кан­ській ло­біст­ській ком­па­ні­ї­BGR близь­ко 6 млн до­ла­рів за ло­бі­ю­ва­н­ня на ко­ристь «дво­сто­рон­ніх аме­ри­кан­сько-ро­сій­ських від­но­син».

Спів­го­ло­ва­ми на­го­ро­дно­го жу­рі бу­ли ко­ли­шній ге­не­раль­ний ди­ре­ктор «Брі­тіш Пе­тро­ле­ум» лорд Бра­ун і ко­ли­шній по­сол США в Ро­сі­ї­Джеймс Ф. Кол­лінз, на той час стар­ший спів­ро­бі­тник про­гра­ми «Ро­сія та Єв­ра­зія» в Фон­ді Кар­не­ґі за між­на­ро­дний мир. Ми­хай­ло Ле­сін — за­снов­ник фі­нан­со­ва­но­ї­дер­жа­вою між­на­ро­дно­ї­но­вин­но­ї­ме­ре­жі РТ, до яко­ї­сьо­го­дні при­ку­та ува­га роз­слі­ду­ва­чів че­рез її роль у на­ма­га­н­нях впли­ну­ти на пре­зи­дент­ські ви­бо­ри в США 2016 ро­ку — був у спи­ску го­стей це­ре­мо­ні­ї­на­го­ро­дже­н­ня. Цей факт став за­галь­но­ві­до­мим то­му, що за кіль­ка днів ті­ло Ле­сі­на бу­ло зна­йде­но в йо­го кім­на­ті в го­те­лі «Дю­пон Серкл», і ФБР роз­по­ча­ло роз­слі­ду­ва­н­ня при­чин йо­го смер­ті.

Центр Вілсона за­плю­щив очі на рі­зні до­по­віді, які вка­зу­ва­ли на при­че­тність Пе­тра Аве­на до ко­ру­пці­ї­та йо­го зв’яз­ки з Крем­лем. Ін­фор­ма­ція про участь «Аль­фа­групп» у ор­га­ні­зо­ва­ній зло­чин­но­сті, нар­ко­тор­гів­лі, від­ми­ван­ні гро­шей та не­че­сних ау­кціо­нах дер­жав­них акти­вів із ви­ко­ри­ста­н­ням уря­до­вих зв’яз­ків ста­ла за­галь­но­до­сту­пною 2000 ро­ку, ко­ли Центр гро­мад­сько­ї­до­бро­че­сно­сті — одна з най­ста­рі­ших ор­га­ні­за­цій із жур­на­ліст­ських роз­слі­ду­вань у Аме­ри­ці — опу­блі­ку­вав свою до­по­відь про «Аль­фа-групп». До­ку­мен­ти ко­мі­сі­ї­Са­льє та­кож про­де­мон­стру­ва­ли, що Авен умо­жли­вив по­ча­ток при­найм­ні ча­сти­ни ко­ру­пцій­них схем Пу­ті­на в Санкт-Пе­тер­бур­зі. На­ре­шті, Центр Вілсона міг ді­зна­тись про зв’яз­ки Аве­на з пу­тін­ською кле­пто­кра­ті­єю з книж­ки Ка­рен Да­ві­ші, яку бу­ло пред­став­ле­но ав­то­ром у цьо­му цен­трі не­за­дов­го до вру­че­н­ня на­го­ро­ди 2015 ро­ку. «За нор­маль­них умов та­кі зви­ну­ва­че­н­ня ви­ма­га­ли б як мі­ні­мум яко­гось де­таль­ні­шо­го роз­слі­ду­ва­н­ня пе­ред при­су­дже­н­ням будь-яко­ї­на­го­ро­ди», ствер­джу­вав ли­тов­ський по­лі­ти­чний ана­лі­тик Ма­рі­ус Ла­у­рі­на­ви­чюс.

Ін­сти­тут Кен­на­на при Цен­трі Вілсона ор­га­ні­зу­вав кіль­ка за­хо­дів, що фі­нан­су­ва­ли­ся «Аль­фа­групп». У сі­чні 2018 ро­ку 50 сти­пен­ді­а­тів «Аль­фи» бу­ло за­про­ше­но на уро­чи­сту ве­че­рю з го­ло­вою На­гля­до­во­ї­ра­ди Кон­сор­ці­у­му «Аль­фа-групп» Ми­хай­лом Фрі­дма­ном та кру­глий стіл у Ін­сти­ту­ті Кен­на­на Цен­тру Вілсона для обго­во­ре­н­ня «сфер спів­пра­ці в га­лу­зі ми­сте­цтва та осві­ти».

ОЛЕКСІЙ МОРДАШОВ ТА ЦЕНТР ГЛОБАЛЬНИХ ІН­ТЕ­РЕ­СІВ

Центр глобальних ін­те­ре­сів (Center for the Global Interests, CGI) бу­ло ство­ре­но у Ва­шинг­то­ні 2012 ро­ку як не­при­бу­тко­ву, по­за­пар­тій­ну до­слі­дни­цьку уста­но­ву з пи­тань зов­ні­шньо­ї­по­лі­ти­ки, яка спри­яє «ре­тель­но­му ви­вчен­ню су­ча­сно­ї­Ро­сі­ї­та Єв­ра­зії». CGI не роз­кри­ває сво­їх до­но­рів, але ствер­джує, що йо­го мі­сія — «до­слі­дни­цька не­за­ле­жність», і він не при­ймає фі­нан­су­ва­н­ня від уря­ду США чи іно­зем­них дер­жав.

Ра­да CGI скла­да­є­ться з трьох осіб, у то­му чи­слі Оле­ксія Мор­да­шо­ва, який на­ле­жить до близь­ко­го ото­че­н­ня Во­ло­ди­ми­ра Пу­ті­на і по- сі­дає дру­гу по­зи­цію се­ред най­ба­га­тших ро­сі­ян із за­галь­ни­ми акти­ва­ми, оці­не­ни­ми в 18,7 млрд до­ла­рів. Він є спів­вла­сни­ком бан­ку «Ро­сія» — пер­шо­ї­ро­сій­сько­ї­кре­ди­тно­ї­уста­но­ви, на яку уряд США на­клав сан­кці­ї­че­рез зв’яз­ки з Крем­лем та під­трим­ку не­за­кон­ної ане­ксі­ї­Крим­сько­го пів­остро­ва. З 2005 ро­ку Мордашов во­ло­діє «Рен-ТВ» — на час при­дба­н­ня остан­нім ро­сій­ським на­ціо­наль­ним те­ле­ка­на­лом, що про­дов­жу­вав кри­ти­ку­ва­ти пре­зи­ден­та Пу­ті­на.

Мордашов є чле­ном прав­лі­н­ня Фон­ду пу­блі­чно­ї­ди­пло­ма­тії ім.Оле­ксан­дра Гор­ча­ко­ва, а йо­го ком­па­нія є офі­цій­ним пар­тне­ром Ди­ску­сій­но­го клу­бу «Вал­дай». Дру­гий член прав­лі­н­ня CGI — ко­ли­шній аме­ри­кан­ський ди­пло­мат То­мас Пі­ке­рінг, який пра­цю­вав по­слом США в Ро­сі­їз 1993 по 1996 ро­ки. В ли­пні 2018 ро­ку Пі­ке­рінг був го­стем на кон­фе­рен­ці­ї­про ро­сій­сько-аме­ри­кан­ські від­но­си­ни в сфе­рі кон­тро­лю над озбро­є­н­ня­ми, яку про­во­див Фонд Гор­ча­ко­ва. 2015 ро­ку він отри­мав від Цен­тру Вілсона На­го­ро­ду за кор­по­ра­тив­ну гро­ма­дян­ську по­зи­цію (ра­зом із пре­зи­ден­том «Лу­кой­ла» Ва­гі­том Але­кпе­ро­вим).

У кві­тні 2004 ро­ку Мордашов при­єд­нав­ся до ра­ди ди­ре­кто­рів нью-йорк­сько­го Ін­сти­ту­ту «Схід— За­хід», ді­яль­ність яко­го вклю­чає спе­ці­аль­ну про­гра­му «Ро­сія та США». До ди­ре­кто­рів ін­сти­ту­ту та­кож вхо­дить Оле­ксандр Во­ло­шин, ко­ли­шній го­ло­ва адмі­ні­стра­ці­ї­пре­зи­ден­та Ро­сі­ї­за Бориса Єль­ци­на та Во­ло­ди­ми­ра Пу­ті­на (до 2013 ро­ку).

CGI очо­лює ви­пу­скник Мо­сков­сько­го дер­жав­но­го уні­вер­си­те­ту Ми­ко­ла Зло­бін. Зло­бін пе­ре­їхав до США на по­ча­тку 1990-х ро­ків і пра­цю­вав у кіль­кох аме­ри­кан­ських уні­вер­си­те­тах як за­про­ше­ний ле­ктор та вста­но­вив про­фе­сій­ні від­но­си­ни з рі­зни­ми аме­ри­кан­ськи­ми екс­пер­та­ми та по­лі­ти­ка­ми. За­сту­пник го­ло­ви мі­сі­їв по­соль­стві США в Мо­скві Ерік Ру­бін ха­ра­кте­ри­зу­вав Ми­ко­лу Зло­бі­на як «по­стій­но­го ме­шкан­ця США, але пов’яза­но­го з «Єди­ною Ро­сі­єю» ана­лі­ти­ка». Зло­бін є по­стій­ним уча­сни­ком Ди­ску­сій­но­го клу­бу «Вал­дай», де йо­му зав­жди пре­до­став­ля­ють мо­жли­вість ста­ви­ти за­пи­та­н­ня Во­ло­ди­ми­ру Пу­ті­ну.

На пер­шо­му за­сі­дан­ні CGI, в яко­му взяв участь по­сол Ро­сій­сько­ї­Фе­де­ра­ці­ї­Ки­сляк, Зло­бін ви­зна­чив мі­сію ін­сти­ту­ту так: «ви­йти за ме­жі ми­сле­н­ня хо­ло­дно­ї­вій­ни», «руй­ну­ва­ти сте­ре­о­ти­пи» та «за­без­пе­чи­ти стра­те­гі­чне, дов­го­стро­ко­ве ба­че­н­ня ро­сій­сько-аме­ри­кан­ських від­но­син» у той час, ко­ли гло­баль­не елі­тне ми­сле­н­ня «ха­ра­кте­ри­зу­ва­ло­ся пев­ною без­си­лі­стю... й від­су­тні­стю пер­спе­ктив­но­го ба­че­н­ня».

Веб-сайт CGI онов­лю­є­ться не­ре­гу­ляр­но і мі­стить ли­ше 30 ста­тей, під­пи­са­них пра­кти­чно не­ві­до­ми­ми фа­хів­ця­ми. Це не ство­рює вра­же­н­ня актив­но­ї­та енер­гій­ної ана­лі­ти­чно­їін­сти­ту­ції .

Про­жив­ши в США май­же 30 ро­ків, Зло­бін не опу­блі­ку­вав жо­дно­їа­ка­де­мі­чно­ї­мо­но­гра­фії про ро­сій­ську по­лі­ти­ку ан­глій­ською мо­вою. На про­ти­ва­гу не­ча­стій по­яві йо­го ана­лі­ти­чних ста­тей у за­хі­дних ЗМІ, він ча­сто ви­сту­пає на ро­сій­ських дер­жав­них ра­діо— та те­ле­ка­на­лах. Є ймо­вір­ність то­го, що клю­чо­вою мі­сі­єю CGI є «ле­гі­ти­мі­за­ція» Зло­бі­на як ав­то­ри­те­тно­го «аме­ри­кан­сько­го» екс­пер­та в очах ро­сій­сько­ї­те­ле­ві­зій­но­їа­у­ди­то­рії , щоб на­да­ти йо­го ви­слов­лю­ва­н­ням ау­ри «са­мо­стій­но­го ми­сле­н­ня» або «не­упе­ре­дже­но­ї­екс­пер­тно­ї­дум­ки».

2014 ро­ку Зло­бін ви­сту­пив спів­ав­то­ром книж­ки під на­звою «Ро­сій­ський ві­раж. Ку­ди йде Ро­сія?» ра­зом із одним із най­більш сум­но­зві­сних про­па­ган­ди­стів Крем­ля Во­ло­ди­ми­ром Со­лов­йо­вим, який ве­де ток-шоу в прайм­тайм на дер­жав­но­му те­ле­ка­на­лі «Ро­сія-1». Со­лов­йов — су­во­рий кри­тик За­хо­ду та укра­їн­ської Єв­ро­май­дан­но­ї­ре­во­лю­ції , який вір­но­під­да­но кон­стру­ює «зру­чні тлу­ма­че­н­ня» по­лі­ти­ки Крем­ля для вну­трі­шньо­го ме­дій­но­го спо­жи­ва­н­ня в Ро­сії.

МАЛЮНОК АНАТОЛІЯ КАЗАНСЬКОГО / З АРХІВУ «Дня», 1996 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.