«Рі­здвя­на мі­сія» Кейт і Ві­лья­ма

ЗМІ — про те, як чле­ни мо­нар­шої ро­ди­ни при­ві­та­ли з Рі­здвом бри­тан­ських вій­сько­вих на Кі­прі

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня - На­та­лія ПУШКАРУК, «День»

Гер­цог і гер­цо­ги­ня Кем­бри­дж­ські здій­сни­ли ві­зит на Кіпр і за­ві­та­ли до вій­сько­во­слу­жбов­ців По­ві­тря­них сил Ве­ли­ко­бри­та­нії на авіа­ба­зі Акто­ри­рі, які бу­дуть ви­му­ше­ні про­ве­сти Рі­здво не вдо­ма, і при­ві­та­ли їх із май­бу­тні­ми свя­та­ми. Як по­ві­дом­ля­ють ЗМІ, пе­ред цим Ві­льям і Кейт вла­шту­ва­ли свя­тко­ву ве­чір­ку в Кен­синг­тон­сько­му па­ла­ці, на яку за­про­си­ли ро­ди­ни цих вій­сько­вих і пра­ців­ни­ків ба­зи, а вже на Кі­прі пе­ре­да­ли отри­ма­ні від них рі­здвя­ні по­да­рун­ки та ли­стів­ки їхнім близь­ким. «Ви всі по­ста­ви­ли обов’язок по­над­у­се. І так са мо ва ші ро ди­ни, з де­яки ми з яких ми ма­ли на­го­ду зу­стрі­ти­ся вчо­ра на ве­чір­ці в Кен­синг­тон­сько­му па­ла­ці. Ми зна­є­мо, що це не­лег­ко для вас і ва­ших дру­жин, чо­ло- ві­ків, ді­тей і дру­зів у Спо­лу­че­но­му Ко­ро­лів­стві», — на­го­ло­сив Ві­льям під час про­мо­ви й по­дя­ку­вав вій­сько­вим за їхню від­да­ність і жер­тву, яку во ни при но сять. Як пи ше Express, чле­ни ко­ро­лівсь кої ро­ди­ни та­кож взя­ли участь у від­крит­ті зо­ни від­по­чин­ку Oasis для тих, хто жи­ве на ба­зі в Акро­ти­рі, де для них ство­ри­ли кі­но­зал, ві­део­зал для здій­сне­н­ня дзвін­ків ро­ди­нам і ка­фе.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.