«Бо­же­ствен­ний лист» Ейн­штей­на

По­сла­н­ня зна­ме­ни­то­го фі­зи­ка XX сто­лі­т­тя пі­шло з мо­ло­тка за май­же 3 млн до­ла­рів

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - На­та­лія ПУШКАРУК, «День»

Так зва­ний « бо­же­ствен­ний лист» Аль­бер­та Ейн­штей­на про­да­ли на ау­кціо­ні Christie’s за 2 млн 892 тис. 500 до­ла­рів, пе­ре­дає CNN. Зна­ме­ни­тий фі­зик і ла­у­ре­ат Но­бе­лів­ської пре­мії на­пи­сав йо­го у 1954 ро­ці ні­ме­цькою мо­вою ре­лі­гій­но­му фі­ло­со­фу Ері­ку Гу­ткін­ду пі­сля ви­хо­ду йо­го кни­ги « Ви­бе­ріть жи­т­тя: бі­блей­ський за­клик до пов­ста­н­ня » . Зокре­ма, Ейн­штейн тор­ка­є­ться у ли­сті те­ма­ти­ки ре­лі­гії, ві­чних по­шу­ків лю­ди­ною сен­су жи­т­тя і то­го, що для ньо­го озна­чає бу­ти єв­ре­єм. «Для ме­не Бог є ні­що ін­ше, ніж ви­раз і про­дукт люд­ської слаб­ко­сті, Бі­блія — ко­ле­кція по­че­сних, але все ж чи­сто при­мі­тив­них ле­генд, які є до­сить ди­тя­чи­ми», — роз­мір­ко­ву­вав Ейн­штейн у ли­сті, який на­пи­сав за рік до сво­єї смер­ті. Ці­на по­сла­н­ня зна­чно пе­ре­вер­ши­ла очі­ку­ва­н­ня екс­пер­тів: спер­шу йо­го вар­тість оці­ни­ли від1 до 1.5 млн до­ла­рів.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.