Са­мо­на­ро­ста­н­ня не­на­ви­сті

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - По­ча­ток на 25-й стор. Ігор ЯКОВЕНКО, Мо­сква, спе­ці­аль­но для «Дня»

■ Ме­ні зав­жди зда­ва­ло­ся, що та­ких ось опо­нен­тів, як пра­во­за­хи­сник Лев По­но­ма­рьов, пу­тін­ський ре­жим по­ви­нен ці­ну­ва­ти й обе­рі­га­ти. Зду­ва­ти з них по­ро­шин­ки, всі­ля­ко ні­жи­ти і пле­ка­ти. Оскіль­ки пра­во­за­хи­сник Лев По­но­ма­рьов ка­те­го­ри­чно за­пе­ре­чу­вав на­си­л­ля в будь-яких йо­го про­я­вах, зав­жди пра­гнув на­пра­ви­ти енер­гію про­те­сту в ло­яль­не рі­чи­ще. Чи то ді­яль­ність Кон­гре­су ін­те­лі­ген­ції, чи ін­шо­го йо­го ді­ти­ща — Ру­ху за пра­ва лю­ди­ни.

■ За­про­то­рив­ши Льва По­но­ма­рьо­ва на 25 діб до спец­при­ймаль­ни­ка № 1, су­д­дя Дми­тро Гор­дє­єв ви­ко­нав ва­жли­ву ро­бо­ту. Він фа­кти­чно зни­щив кор­дон між ти­ми су­про­тив­ни­ка­ми ре­жи­му, хто на­ма­га­є­ться уни­ка­ти ра­ди­каль­них форм про­те­сту, і ти­ми, хто до них мо­раль­но го­то­вий уже сьо­го­дні. Су­д­дя Дми­тро Гор­дє­єв до­хі­дли­во по­яснив усім, ко­му не по­до­ба­є­ться пу­тін­ський ре­жим, що для за­хи­сни­ків ре­жи­му не­має жо­дної рі­зни­ці між На­валь­ним і По­но­ма­рьо­вим. Та­ки­ми ді­я­ми ре­жим ру­ка­ми сво­їх за­хи­сни­ків по­су­ває про­тест від­По­но­ма­ре­ва до На­валь­но­го і ще да­лі. У бік пря­мо­го на­силь­ства. Ту­ди, де « при­мор­ські пар­ти­за­ни» по­лю­ва­ли на мі­лі­ціо­не­рів. Ре­жим, що діє за ло­гі­кою не­на­ви­сті, що са­мо­на­ро­стає, ді­йшов до ста­дії не­на­ви­сті слі­пої й аб­со­лю­тно без­глу­здої.

■ У зов­ні­шній по­лі­ти­ці ця не­на­висть, що пра­цює в ре­жи­мі са­мо­на­ро­ста­н­ня, зу­мо­ви­ла пре­зи­ден­та Ро­сії Во­ло­ди­ми­ра Пу­ті­на до дій ціл­ком аб­сур­дних і без­глу­здих. Пі­сля ін­ци­ден­ту в Кер­чен­ській про­то­ці, ко­ли ро­сій­ські ко­ра­блі на­па­ли на укра­їн­ські су­дна та за­хо­пи­ли в по­лон укра­їн­ських мо­ря­ків, Пу­тін по­чав де­мон­стра­тив­но уни­ка­ти По­ро­шен­ка, від­мов- ля­ти­ся від­те­ле­фон­них пе­ре­мо­вин. На пи­та­н­ня, на­ві­що він це ро­бить, Пу­тін дав див­ну від­по­відь: « Адже річ не в то­му, що я про­сто ухи­ля­ю­ся і не хо­чу з Пе­тром Оле­ксі­йо­ви­чем роз­мов­ля­ти. Йде­ться про те, що я не хо­чу бра­ти уча­сті в йо­го ви­бор­чій кам­па­нії » . За вер­сі­єю Пу­ті­на, пре­зи­дент Укра­ї­ни По­ро­шен­ко спе­ці­аль­но вла­шту­вав за­хо­пле­н­ня ко­ра­блів сво­єї кра­ї­ни та по­жер­тву­вав сво­ї­ми мо­ря­ка­ми за­ра­ди то­го, щоб по­ро­змов­ля­ти з Пу­ті­ним і, ма­буть, за вер­сі­єю Пу­ті­на, і та­ким чи­ном збіль­ши­ти свій еле­кто­раль­ний рей­тинг.

■ Оскіль­ки Пу­тін ні­ко­ли в жит­ті не брав уча­сті в нор­маль­ній ви­бор­чій кам­па­нії, що про­хо­дить в умо­вах по­лі­ти­чної кон­ку­рен­ції, йо­му, ма­буть, зда­є­ться, що пе­ре­мо­гу на ви­бо­рах мо­же при­не­сти роз­мо­ва з пре­зи­ден­том кра­ї­ни-агре­со­ра. Що ж до від­мо­ви від те­ле­фон­них пе­ре­мо­вин з гла­вою дер­жа­ви, з якою по­ки що існу­ють ди­пло­ма­ти­чні сто­сун­ки, то це біль­ше схо­же на прим­хи лег­ко­ва­жної дів­чин­ки, ніж на по­ве­дін­ку до­ро­сло­го чо­ло­ві­ка та ще й по­лі­ти­ка.

■ Ме­ха­нізм са­мо­на­ро­ста­н­ня не­на­ви­сті на­о­чно по­ка­зу­ють у то­кшоу ро­сій­сько­го те­ле­ба­че­н­ня. Тут цей про­цес де­мон­стру­є­ться в ла­бо­ра­тор­них умо­вах. У про­гра­мі «Ве­чер» від5.12.2018 не­на­висть до Укра­ї­ни зро­ста­ла в ре­зуль­та­ті кон­ку­рен­ції уча­сни­ків про­гра­ми. Бу­ло по­мі­тно, як во­ни «при­ку­рю­ють» один у одно­го, пе­ре­ки­да­ю­чи сту­ді­єю во­гонь не­на­ви­сті до су­сі­дньої кра­ї­ни, її пре­зи­ден­та і її гро­ма­дян.

■ «Ми зро­би­ли по­мил­ку, тре­ба тер­мі­но­во від­кли­ка­ти ви­зна­н­ня По­ро­шен­ка! » — за­явив Со­лов­йов. — « А чо­му він ( Пу­тін) до ньо­го (до По­ро­шен­ка) звер­та­є­ться по іме­ні та по ба­тько­ві?» — під­ви­щив гра­дус Яків Ке­дмі. Пі­сля чо­го по­чав по­ясню­ва­ти, яки­ми са­ме лай­ли­ви­ми сло­ва­ми тре­ба звер­та­ти­ся до очіль­ни­ка су­сі­дньої дер­жа­ви. У цю мить не ви­три­мав «укра­ї­нець за ви­кли­ком» Ва­силь Ва­ка­ров, за яким за­крі­пле­на роль ко­та Ле­о­поль­да, що по­стій­но за­кли­кає укра­їн­ців до­мов­ля­ти­ся з агре­со­ром, а ро­сі­ян — про­ба­чи­ти не­о­ба­чну Укра­ї­ну та згля­ну­ти­ся до роз­мо­ви з нею. «У нас же бу­ли ви­бо­ри! » — жа­лі­сли­во ви­гу­кнув Ва­силь Ва­ка­ров і по­чав га­ря­че пе­ре­ко­ну­ва­ти зграю со­лов­йов­ських « екс­пер­тів » у то­му, що їм тре­ба роз­мов­ля­ти з ті­єю вла­дою, яку обра­ли гро­ма­дя­ни Укра­ї­ни.

■ «Які у вас ви­бо­ри?!» — про­лу­нав у від­по­відь дру­жний крик. — «У вас бла­зен­ська вла­да, бла­зен­ська дер­жа­ва, і не­вда­ли­ми є спро­би Ро­сії з ни­ми роз­мов­ля­ти » , — ви­сло­вив за­галь­ну дум­ку Яків Ке­дмі. І під­су­му­вав: «І до­ки Ро­сія не ви­рі­шить про­бле­му цьо­го на­ри­ву, її (Укра­ї­ну) ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­муть про­ти Ро­сії».

■ Тут Ж., від­чув, що про­грає у зма­ган­ні ви­ро­бни­ків не­на­ви­сті та, пра­гну­чи на­до­лу­жи­ти про­га­я­не, по­чав фан­та­зу­ва­ти, як са­ме він вхо­ди­ти­ме до оку­по­ва­но­го Ки­є­ва, як за­чи­ща­ти­ме «бан­де­рів­ців». У мі­ру то­го, як сю­жет оку­па­ції Ки­є­ва обро­став по­дро­би­ця­ми, Ж. усе біль­ше збу­джу­вав­ся від зву­ків власного го­ло­су і на­сам­кі­нець пе­ре­йшов у зви­чний ре­жим істе­ри­ки та без­ла­дних ви­гу­ків: «Не­має Аме­ри­ки! Во­на слаб­ка кра­ї­на, у неї не­має еко­но­мі­ки! Не бу­де Укра­ї­ни, бу­де кра­ї­на Га­лі­ція! Не­хай Га­лі­ція всту­пає до ЄС і до НАТО! Але не бу­де ні ЄС ні НАТО, і вам ні­ку­ди бу­де всту­па­ти!!»

■ Тут Ва­силь Ва­ка­ров зно­ву не до ла­ду вклю­чив ко­та Ле­о­поль­да і по­чав ка­ню­чи­ти, щоб Ро­сія не зни­щу­ва­ла Укра­ї­ну, оскіль­ки у неї по­пе­ре­ду пре­зи­дент­ські ви­бо­ри і на них бу­де обра­на но­ва вла­да, з якою Ро­сії мо­жна бу­де пра­цю­ва­ти. Від­по­відь Со­лов­йо­ва за­свід­чи­ла той но­вий рі­вень, на який ви­йшла не­на­висть: « Нам бай­ду­же, ко­го ви там обе­ре­те — ми не під­три­ма­є­мо ні­ко­го!»

■ Це бу­ло са­ме те, ко­ли Ста­ні­слав­ський ви­го­ло­сив би своє зна­ме­ни­те « Ві­рю! » . Со­лов­йо­ву й ін­шим по­плі­чни­кам пу­тін­сько­го ре­жи­му на­справ­ді бай­ду­же, ко­го обе­руть гро­ма­дя­ни Укра­ї­ни. Їм не­на­ви­сний не По­ро­шен­ко, і на­віть не дав­но по­мер­лий Бан­де­ра. Їхню не­на­висть ви­кли­кає са­ме існу­ва­н­ня Укра­ї­ни в ці­ло­му та ко­жно­го гро­ма­дя­ни­на ці­єї кра­ї­ни окре­мо.

МАЛЮНОК ВІКТОРА БОГОРАДА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.