Плю­си, мі­ну­си, під­во­дні ка­ме­ні

Пла­ну ЄС бо­роть­би з де­з­ін­фор­ма­ці­єю

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - По­ча­ток на 25-й стор. На­та­ля ІЩЕНКО

Ще один клю­чо­вий на­пря­мок, на яко­му бу­де зо­се­ре­дже­но зу­си­л­ля ЄС — під­трим­ка не­за­ле­жних та які­сних ме­діа. «Ми під­три­му­ва­ти­ме­мо які­сні за­со­би ма­со­вої ін­фор­ма­ції та про­зо­рість у за­со­бах ма­со­вої ін­фор­ма­ції. На це бу­де спря­мо­ва­но 61 міль­йон єв­ро», — по­ві­до­ми­ла Ма­рія Га­брі­ель.

За­пла­но­ва­ні за­хо­ди і що­до під­ви­ще­н­ня рів­ня ме­ді­аг ра­мо­тно­сті та роз­ви­тку кри­ти­чно­го ми­сле­н­ня у на­се­ле­н­ня кра­їн Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу. Ма­рія Га­брі­ель звер­ну­ла осо­бли­ву ува­гу дер­жа­вам-чле­нам ЄС на не­об­хі­дність акти­ві­за­ції та роз­ши­ре­н­ня ро­бо­ти в цьо­му на­прям­ку. На дум­ку єв­ро­ко­мі­са­ра, ме­ді­а­гра­мо­тні та кри­ти­чно ми­сля­чі лю­ди бу­дуть при­йма­ти більш об­ґрун­то­ва­ні рі­ше­н­ня, тоб­то змо­жуть не бра­ти до ува­ги фей­ко­ві но­ви­ни та не під­да­ва­ти­ся впли­ву де­зін­фор ма­цій­них кам­па­ній.

ІН­ТЕР­НЕТ — НЕ «ДИКИЙ ЗА­ХІД»

За­пла­но­ва­но та­кож ін­ші за­хо­ди із про­ти­дії ро­сій­сько­му впли­ву на ін­форм­про­стір ЄС. У бе­ре­зні 2019 ро­ку має за­пра­цю­ва­ти єв­ро­пей­ська си­сте­ма швид­ко­го опо­ві­ще­н­ня про де­з­ін­фор­ма­цію. Во­на бу­де фо­к­усу­ва­ти­ся ви­клю­чно на «ско­ор­ди­но­ва­них спро­бах іно­зем­них грав­ців ма­ні­пу­лю­ва­ти віль­ни­ми і від­кри­ти­ми де­ба­та­ми». Як пе­ред­ба­ча­є­ться, ро­бо­та си­сте­ми до­зво­лить дер­жа­вам-чле­нам Єв­ро­со­ю­зу опе­ра­тив­но отри­му­ва­ти ві­до­мо­сті про по­ча­ток де­зін­фор ма­цій­ної кам­па­нії і по­го­джу­ва­ти спіль­ні дії у від­по­відь.

Ще одним на­прям­ком бо­роть­би з фей­ка­ми ста­не актив­не за­лу­че­н­ня в цей про­цес со­ці­аль­них ме­реж і ви­со­ко­те­хно­ло­гі­чних ком­па­ній, та­ких як Google, Facebook, Twitter і Mozilla.

У жов­тні най­біль­ші грав­ці на єв­ро­пей­сько­му ін­тер­нет-рин­ку з по­да­чі Єв­ро­ко­мі­сії вже під­пи­са­ли Ко­декс по­ве­дін­ки. Мо­ва, зокре­ма, йде про за­без­пе­че­н­ня про­зо­ро­сті по­лі­ти­чної ре­кла­ми, за­кри­т­тя фей­ко­вих ака­ун­тів, мар­ку­ва­н­ня по­ві­дом­лень, роз­по­всю­джу­ва­них бо­та­ми, ви­да­ле­н­ня не­прав­ди­во­го чи не­за­кон­но­го кон­тен­ту (роз­па­лю­ва­н­ня не­на­ви­сті, екс­тре­мізм та он­лайн-про­даж кон­тра­фа­ктної про­ду­кції).

Із сі­чня до трав­ня 2019 ро­ку ком­па­нії по­вин­ні бу­дуть що­мі­ся­ця пу­блі­ку­ва­ти зві­ти про ви­ко­на­н­ня сво­їх зо­бов’язань. До­ку­мен­ти бу­де ре­тель­но ана­лі­зу­ва­ти Єв­ро­ко­мі­сія. Ме­та мо­ні­то­рин­гу по­ля­гає в то­му, щоб за­без­пе­чи­ти швид­ке та ефе­ктив­не ви­ко­на­н­ня зо­бов’язань, до­бро­віль­но взя­тих на се­бе ком­па­ні­я­ми згі­дно з ра­ні­ше під­пи­са­ним Ко­де­ксом.

Не мо­жна до­зво­ли­ти пе­ре­тво­ри­ти ін­тер­нет на «Дикий За­хід», на­го­ло­си­ла Ма­рія Га­брі­ель, по­ві­дом­ляє бол­гар­ське ви­да­н­ня «24 Ча­са». «Ми ма­є­мо від­ра­зу ді­зна­ва­ти­ся, де роз­по­всю­джу­є­ться де­з­ін­фор­ма­ція, і хто за цим сто­їть», — за­зна­чи­ла єв­ро­ко­мі­сар.

4,5 ТИ­СЯ­ЧІ ПРИ­КЛА­ДІВ ДЕ­З­ІН­ФОР­МА­ЦІЇ

Спро­бу­є­мо оці­ни­ти план ЄС що­до про­ти­дії де­з­ін­фор­ма­ції та спро­гно­зу­ва­ти ефе­ктив­ність йо­го ре­а­лі­за­ції. Спо­ча­тку про хо­ро­ше. Хо­ті­лось б, по-пер­ше, по­ра­ді­ти за Єв­ро­пей­ський Со­юз: на­ре­шті єв­ро­чи­нов­ни­ки по­ча­ти на­зи­ва­ти «про­тив­ни­ка по іме­ні» (Ро­сія) та чі­тко ар­ти­ку­лю­ва­ти йо­го ці­лі та зав­да­н­ня («роз­кол та по­сла­бле­н­ня За­хо­ду»).

Тре­ба за­зна­чи­ти, що одно­ча­сно із пре­зен­та­ці­єю пла­ну бо­роть­би з де­з­ін­фор­ма­ці­єю бу­ло опри­лю­дне­но спе­ці­аль­не до­слі­дже­н­ня що­до роз­по­всю­дже­н­ня ро­сій­ської про­па­ган­ди в Єв­ро­со­ю­зі. Ек­спер­ти ди­пло­ма­ти­чно­го кор­пу­су ЄС та Єв­ро­пей­ської ко­мі­сії під­го­ту­ва­ли до­по­відь, в якій чі­тко за­яви­ли про те, що ро­сій­ська про­па­ган­да є най­біль­шою за­гро­зою для Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу.

Як по­ві­дом­ляє «Ра­діо Поль­ща», над до­по­від­дю з 2015 ро­ку пра­цю­ва­ла спе­ці­аль­на гру­па ЄС по бо­роть­бі з ро­сій­ською про­па­ган­дою. Во­на ви­яви­ла 4,5 ти­ся­чі при­кла­дів де­з­ін­фор­ма­ції, що над­хо­дить з Ро­сії.

Очіль­ник МЗС Поль­щі Яцек Ча­пу­то­віч, ко­мен­ту­ю­чи цей до­ку­мент, за­явив, що зро­стає усві­дом­ле­н­ня нав­ми­сної де­з­ін­фор­ма­ції та гі­бри­дних за­хо­дів, що про­во­дя­ться Ро­сі­єю. За сло­ва­ми мі­ні­стра, Єв­ро­со­юз і НАТО де­да­лі біль­ше усві­дом­лю­ють за­гро­зу з бо­ку Ро­сії.

Ці по­ві­дом­ле­н­ня одно­зна­чно на­ла­што­ву­ють на опти­мі­сти­чний лад— ви­зна­че­н­ня про­тив­ни­ка та ме­то­дів йо­го ді­яль­но­сті є пер­шим кро­ком до пе­ре­мо­ги.

По-дру­ге, в Єв­ро­со­ю­зі зро­зумі­ли, що на во­лон­тер­ських зу­си­л­лях ефе­ктив­ну про­ти­дію ро­сій­ським де­з­ін­фор­ма­цій­ним кам­па­ні­ям не по­бу­ду­єш, і до­да­ли ре­сур­си спе­ці­аль­ній ко­ман­ді, яка діє при «ко­мі­са­рі­а­ті» ЄС з пи­тань зов­ні­шньої по­лі­ти­ки та по­лі­ти­ки без­пе­ки і за­йма­є­ться стра­те­гі­чни­ми ко­му­ні­ка­ці­я­ми — го­лов­ним чи­ном, роз­він­чує ро­сій­ські фей­ки.

5 ПРО­ТИ 1100

А те­пер про де­я­кі сум­ні­ви. Як уже бу­ло ска­за­но ви­ще, Єв­ро­пей­ська Ко­мі­сія зби­ра­є­ться спря­му­ва­ти 5 міль­йо­нів єв­ро на бо­роть­бу з де­з­ін­фор­ма­ці­єю. У від­по­від­но­му від­ді­лі ЄК бу­де пра­цю­ва­ти де­кіль­ка де­ся­тків лю­дей. На­то­мість Ро­сія, як за­зна­ча­ло­ся, вла­сне, на пре­зен­та­ції єв­ро­пей­сько­го пла­ну, на­дає на роз­по­всю­дже­н­ня фей­ків 1,1 мі­льяр­да єв­ро на рік. Тіль­ки на «фа­бри­ці бо­тів і тро­лів» в Сан­ктПе­тер­бур­зі пра­цює 1000 ро­бі­тни­ків, зайня­тих пов­ний ро­бо­чий день, і 85% зу­силь яких спря­мо­ва­ні на по­ши­ре­н­ня фаль­ши­вих по­ві­дом­лень.

Тоб­то ре­сур­си РФ та ЄС, що спря­мо­ву­ю­ться, від­по­від­но, на де­з­ін­фор­ма­цій­ні ата­ки й на за­хист від­них, є аб­со­лю­тно не­спів­мір­ни­ми.

Мо­жна, зви­чай­но, ка­за­ти, що про­бле­ма в якості, а не в кіль­ко­сті, але іно­ді, як ми зна­є­мо, ро­сій­ська та­кти­ка «ма­со­ва­них атак» бу­ває успі­шною про­ти єв­ро­пей­ських про­фе­сій­них, але ма­ло­чи­сель­них ар­мій.

Це пер­ша пе­си­мі­сти­чна за­мі­тка сто­сов­но опри­лю­дне­но­го ЄС пла­ну дій.

Дру­га — це яв­не і під­кре­сле­не не­ба­жа­н­ня єв­ро­чи­нов­ни­ків за­йма­ти про­актив­ну по­зи­цію. Втім, бо­роть­ба з на­слід­ка­ми за­ли­ша­є­ться бо­роть­бою з на­слід­ка­ми.

На­сту­пне за­ува­же­н­ня пов’яза­не з по­пе­ре­днім. Ба­жа­н­ня бо­ро­ти­ся ви­клю­чно з де­з­ін­фор­ма­ці­єю, не роз­гля­да­ю­чи це яви­ще в кон­текс­ті ро­сій­сько­го гі­бри­дно­го втру­ча­н­ня в єв­ро­пей­ські спра­ви, ро­бить план ЄС апрі­о­рі обме­же­но ефе­ктив­ним.

Якщо бо­ро­ти­ся ли­ше про­ти про­я­вів ро­сій­ської де­з­ін­фор­ма­цій­ної актив­но­сті, ли­ше в ЄС і ли­ше в сфе­рі втру­ча­н­ня в ви­бо­ри, це хі­ба що зму­сить крем­лів­ських те­хно­ло­гів роз­ро­бля­ти ін­ші схе­ми й шу­ка­ти ін­ші ка­на­ли впли­ву на єв­ро­пей­ську спіль­но­ту. Не ду­маю, що це д ля них буд е не­під йом­ним зав­да­н­ням.

Єв­ро­чи­нов­ни­ки яв­но бо­я­ться ви­сло­ву «гі­бри­дна вій­на» і не хо­чуть ліз­ти в без­пе­ко­ві про­бле­ми. Але, став­ля­чи со­бі за ме­ту бо­роть­бу ли­ше з ло­каль­ни­ми, ли­ше з на­слід­ка­ми, ли­ше з ча­сти­на­ми про­бле­ми, мо­жна хі­ба що за­без­пе­чи­ти се­бе ро­бо­тою на ба­га­то ро­ків впе­ред, то­му що ця бо­роть­ба бу­де три­ва­ти без­кі­не­чно.

І ЩЕ РАЗ ПРО РАЦІО

І на­ре­шті, го­лов­не за­ува­же­н­ня — від­су­тність про­актив­ної по­зи­ції. Мо­жна, зви­чай­но, від­не­сти до та­ких за­хо­дів ді­яль­ність, спря­мо­ва­ну на під­ви­ще­н­ня ме­ді­а­гра­мо­тно­сті та роз­ви­тку кри­ти­чно­го ми­сле­н­ня. Але якщо б в Єв­ро­ко­мі­сії хтось зав­дав­ся б ці­лю ви­вчи­ти пра­ці но­бе­лів­ських ла­у­ре­а­тів, во­ни б ді­зна­ли­ся, що лю­ди­на за сво­єю при­ро­дою не зда­тна при­йма­ти пов­ні­стю ра­ціо­наль­ні рі­ше­н­ня.

В еко­но­мі­ці існує те­о­рія обме­же­ної або зв’яза­ної ра­ціо­наль­но­сті, за роз­роб­ку якої аме­ри­кан­сько­му вче­но­му Гер­бер­ту Сай­мо­ну в 1978 р. бу­ло при­су­дже­но Но­бе­лів­ську пре­мію. Зміст те­о­рії обме­же­ної ра­ціо­наль­но­сті в то­му, що лю­ди­на не мо­же, не спро­мо­жна прийня­ти дій­сно най­ви­гі­дні­ше (най­ко­ри­сні­ше) для се­бе рі­ше­н­ня. То­му на­віть ма­кси­маль­но ме­ді­а­гра­мо­тна лю­ди­на з ма­кси­маль­но роз­ви­ну­тим кри­ти­чним ми­сле­н­ням не зда­тна бу­де про­ти­сто­я­ти де­з­ін­фор­ма­ції та про­па­ган­ді. То­му що во­на лю­ди­на.

Це дов­га фі­ло­соф­ська дис­ку­сія, але, зда­є­ться, во­на, як ні­ко­ли, є ва­жли­вою та акту­аль­ною. Про­актив­ні за­хо­ди, спря­мо­ва­ні на про­ти­дію ро­сій­ській де­з­ін­фор­ма­ції, ма­ють скла­да­ти­ся не тіль­ки із ви­хо­ва­н­ня лю­дей.

ФОР­МАТ ТА СЕН­СИ

Тре­ба ро­зу­мі­ти, що Ро­сія не пе­ре­тво­рює і не зби­ра­є­ться пе­ре­тво­рю­ва­ти ін­фор­ма­цій­ний про­стір на «Дикий За­хід», а для за­хи­сту де­мо­кра­тії тре­ба ли­ше зму­си­ти її гра­ти за пра­ви­ла­ми. Зов­сім ні. Ро­сія діє ду­же те­хно­ло­гі­чно, си­стем­но та мо­же лег­ко під­ла­што­ву­ва­ти­ся під­буд ь-які пра­ви­ла та рам­ки. Го­лов­ним у ді­яль­но­сті ро­сій­ських те­хно­ло­гів є сен­си, а не фор­мат.

Зав­тра за­мість фей­ків бу­де ма­ні­пу­ля­ція з прав­дою, за­мість фей­ко­вих ака­ун­тів у со­ці­аль­них ме­ре­жах — де­сант віль­них ми­тців на єв­ро­пей­ські фе­сти­ва­лі... Але, на жаль, са­ме на рів­ні змі­сту, а не фор­ми, по­ки що ро­сій­ська про­па­ган­да все ще не зу­стрі­ла до­стой­но­го спро­ти­ву в Єв­ро­пі. І це є остан­нім за­ува­же­н­ням до пла­ну ЄС.

Тоб­то, ре­зю­му­ю­чи, мо­жна за­зна­чи­ти, що вза­га­лі-то Єв­ро­со­юз, без­умов­но, ро­бить крок у по­трі­бно­му на­прям­ку. Але якийсь за­над­то ма­лень­кий та не­впев­не­ний...

Зав­тра за­мість фей­ків бу­де ма­ні­пу­ля­ція з прав­дою, за­мість фей­ко­вих ака­ун­тів у со­ці­аль­них ме­ре­жах — де­сант віль­них ми­тців на єв­ро­пей­ські фе­сти­ва­лі... Але, на жаль, са­ме на рів­ні змі­сту, а не фор­ми, по­ки що ро­сій­ська про­па­ган­да все ще не зу­стрі­ла до­стой­но­го спро­ти­ву в Єв­ро­пі. І це є остан­нім за­ува­же­н­ням до пла­ну ЄС.

Тоб­то, ре­зю­му­ю­чи, мо­жна за­зна­чи­ти, що вза­га­лі-то Єв­ро­со­юз, без­умов­но, ро­бить крок у по­трі­бно­му на­прям­ку. Але якийсь за­над­то ма­лень­кий та не­впев­не­ний...

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.