По­вер­ну­ти Атлан­ти­ду пе­ре­мог

Ви­йшов «пер­ший укра­їн­ський муль­тсе­рі­ал, ба­зо­ва­ний на ре­аль­них по­ді­ях та не­ре­аль­них при­го­дах»

Den (Ukrainian) - - Українці — Читайте! - Ма­рія ЧАДЮК

По­над 500 000 пе­ре­гля­дів та 1500 пе­ре­по­стів — та­кі ре­зуль­та­ти пер­шо­го се­зо­ну муль­тфіль­му «Кни­га-ман­дрів­ка. Укра­ї­на» пі­сля двох днів з ви­хо­ду п’ятої, за­вер­шаль­ної се­рії. Ав­то­ри про­е­кту по­зи­ціо­ну­ють се­бе як «пер­ший укра­їн­ський муль­тсе­рі­ал, ба­зо­ва­ний на ре­аль­них по­ді ях та не ре аль них при го дах » . Оскіль­ки він ство­ре­ний на осно­ві одно­ймен­ної книж­ки, що мі­стить ці­ка­ві фа­кти про укра­їн­ців та Укра­ї­ну, то ко­жна се­рія роз­кри­ває одну із чи­слен­них під­став для гор­до­сті за на­шу на­цію. В пер­шо­му се­зо­ні бу­ли істо­рії про ві­до­мих ді­я­чів — Ми­ко­лу Го­го­ля, Іл­лю Ме­чни­ко­ва, — але та­кож і про менш зна­них, хоч не менш та­ла­но­ви­тих — Юрія Кно­ро­зо­ва (укра­ї­нець, який пер­шим у сві­ті роз­ши­фру­вав пи­сем­ність майя!) та Вар­ва­ру Ка­рин­ську (укра­їн­ка-во­ло­дар­ка пре­мії «Оскар»).

Ко­ман­да про­е­кту так за­зна­чи­ла на сво­їй «фейс­бук»-сто­рін­ці: «Ми по­ста­ви­ли за ме­ту від­ро­ди­ти за­гу­бле­ну Атлан­ти­ду укра­їн­ської істо­рії пе ре мог... » . Влуч на ме та фо ра, оскіль­ки й справ­ді цей аспект укра­їн­ської істо­рії до­сі за­гу­бле­ний в оке­а­ні на­шої пам’яті. Однак за­гу­бле­ний — не зна­чить втра­че­ний, а та­кі но­ві фор­ма­ти мо­жуть ста­ти ефе­ктив­ним спосо­бом її від­най­де­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.