«Хо­чеш свя­та — ор­га­ні­зуй йо­го сам»!

У сто­ли­чно­му Па­ла­ці спор­ту Ми­хай­ло По­плав­ський пред­ста­вив мас­шта­бне Укра­їн­ське шоу «Я у те­бе один»

Den (Ukrainian) - - Наприкінці «дня» -

«Спі­ва­ю­чий ре­ктор» Ки­їв­сько­го на­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту куль­ту­ри і ми­стецтв зі­брав ан­шлаг: йо­го про­гра­му при­йшли по­ди­ви­ти­ся по­над 15 ти­сяч гля­да­чів! Так із роз­ма­хам Ми­хай­ло Ми­хай­ло­вич від­зна­чив свій день на­ро­дже­н­ня, по­да­ру­вав­ши яскра­вий і драй­во­вий ве­чір.

Ми­хай­ло По­плав­ський умі­є­ста­ви­ти ви­со­кі ці­лі і вті­лю­ва­ти їх у жи­т­тя, і він дій­сно один у нас та­кий «кру­тий» у шоу-бі­зне­сі. Зда­ва­лось би — не Ален Де­лон і го­лос не Лу­ча­но Па­ва­рот­ті, а всі йо­го кон­цер­ти від­бу­ва­ю­ться на «ура»! При чо­му фі­ло­со­фію лі­дер­ства він при­ще­плю­єй сво­їм сту­ден­там, яких по-ба­тьків­ськи на­зи­ває« по плав­ка­ми ».

Сьо­го­дні про Ки­їв­ський на­ціо­наль­ний уні­вер­си­тет куль­ту­ри і ми­стецтв (КНУКіМ) зна­ють не ли­ше в на­шій дер­жа­ві, а й за кор­до­ном. На­га­да­є­мо, «День» по­ві­дом­ляв, що у кін­ці жов­тня Ми­хай­ло По­плав­ський пред­ста­вив у Кем­бри­дж­сько­му уні­вер­си­те­ті ав­тор­ську книж­ку під на­звою «Ре­ктор» (ви­да­н­ня при­свя­че­но 25-річ­чю йо­го ді­яль­но­сті як ке­рів­ни­ка КНУКіМ).

Не­що­дав­но він пре­зен­ту­вав ав­тор­ський курс для сту­ден­тів Уні­вер­си­те­ту куль­ту­ри — «Фор­му­ла ща­стя». На мо­ти­ва­цій­но­му май­стер-кла­сі ха­ри­зма­ти­чний спі­кер по­ді­лив­ся з мо­лод­дю вла­сним ро­зу­мі­н­ням ща­стя, жит­тє­вим та про­фе­сій­ним до­сві­дом і роз­по­вів, як до­сяг­ти успі­ху.

«Про­ки­да­ю­чись ко­жно­го ран­ку, по­ду­май­те, що ро­бить вас ща­сли­ви­ми, і май­те смі­ли­вість про­я­ви­ти се­бе. Лю­біть се­бе, пи­шай­тесь со­бою, ці­нуй­те те, що ма­є­те. Не бій­тесь ви­ді­ля­тись із на­тов­пу. Іде­аль­них лю­дей не існує...

Ща­стя — це змі­ни, — вва­жа­є­Ми­хай­ло По­плав­ський. — Не бій­тесь змі­ню­ва­ти сво­є­жи­т­тя. Від ва­шо­го стар­ту за­ле­жа­ти­ме успі­шне ща­сли­ве май­бу­тнє.

Всі ва­ші нев­да­чі — це до­свід. У «те­пли­чних умо­вах» ви ні­чо­го не до­ся­гне­те. Йдіть впев­не­но до вер­шин. Будь­те лі­де­ра­ми та ре­жи­се­ра­ми сво­го жи­т­тя.

Знай­діть сво­є­ра­ціо­наль­не зер­но, яке про­ро­сте зо­ло­тим уро­жа­єм. Ви­ма­гай­те від се­бе ма­кси­мум, щоб отри­ма­ти мі­ні­мум».

Ми­хай­ло Ми­хай­ло­вич не че­кає «бі­ля мо­ря по­го­ди», а вва­жає, що якщо ти «хо­чеш свя­та — ор­га­ні­зуй йо­го сам»! Він вмі­є­пі­дня­ти на­стрій гля­да­чам, а то­му по­ди­ви­ти­ся йо­го но­ве шоу при­йшло чи­ма­ло ві­до­мих лю­дей, зокре­ма, екс-пре­зи­дент Ві­ктор Ющен­ко, по­лі­ти­ки Во­ло­ди­мир Ма­ке­єн­ко, Олег Осу­хов­ський, Ро­ман Ро­ма­нюк, Ру­слан Лук’ян­чук, Оле­на Ко­ше­лє­ва, ар­ти­сти Ні­на Ма­тві­єн­ко, Сві­тла­на Бі­ло­нож­ко, Пе­тро Чор­ний, Ка­ма­лія, Ми­хай­ло Гри­цкан, Во­ло­ди­мир Го­рян­ський, те­ле­ве­ду­чий Гри­го­рій Ре­ше­тник, шо­у­мен Юрій Ткач та ін­ші. До ре­чі, чи­ма­ло при­їха­ло й зем­ля­ків По­плав­сько­го з се­ла Ме­чи­слав­ка Кі­ро­во­град­ської обла­сті.

— Ме­ні ду­же при­єм­но, що вас так ба­га­то сьо­го­дні в за­лі, мої дру­зі... Зна­є­те, ко­ли я на­ро­див­ся, во­рож­ка ска­за­ла ма­мі: «Ми­шка бу­де ща­сли­вою лю­ди­ною, бо йо­го Бог по­ці­лу­вав в те міс- це, ку­ди він хо­тів». Не знаю, ку­ди ме­не Бог по­ці­лу­вав, але я дій­сно ду­же ща­сли­ва лю­ди­на, — зі­знав­ся на кон­цер­ті М. По­плав­ський.

Іме­нин­ник із те­пло­тою зга­ду­вав сво­є­ди­тин­ство і рі­дне се­ло, де ви­ріс і яко­му при­свя­тив одну зі сво­їх пі­сень — «Здра­стуй, рі­дне се­ло».

— Ме­ні ча­сто за­ки­да­ють, що я се­люк, що з ме­не се­ло не ви­йшло. А я ща­сли­вий, що во­но з ме­не не ви­йшло. І все мо­є­се­ло Ме­чи­слав­ка Кі­ро­во­град­ської обла­сті сьо­го­дні тут. Я вас лю­блю! Збе­ре­же­мо се­ло — збе­ре­же­мо Укра­ї­ну! І я хо­чу ска­за­ти: ва­жли­во, щоб все рі­дне і близь­ке сер­цю в нас збе­рі­га­ло­ся, щоб біль­ше ро­зу­му бу­ло, — за­зна­чив По­плав­ський.

Про­гра­му Ми­хай­ло Ми­хай­ло­вич по­бу­ду­вав так, аби лу­на­ли не тіль­ки вже ві­до­мі пі­сні з ре­пер­ту­а­ру («Юний орел», «Кро­пи­ва», «Са­ло», «Ва­ре­ни­чки», «Ма­ми­на че­ре­шня», «Ба­тько», «Си­ну мій», «При­ре­че­ний на лю­бов», «Не бій­ся ви­со­ти»...) , а й но­вин­ки, зокре­ма, ком­по­зи­ції «Я у те­бе один», що да­ла на­зву шоу (текст і му­зи­ка — Єв­ге­нії Ко­ро­лен­ко та Оле­ни По­по­вої), «За­ба­ва» та ін­ші. Всі но­ме­ри су­про­во­джу­ва­ли­ся ефе­ктною комп’ютер­ною гра­фі­кою, що де­мон­стру­ва­ли­ся на екра­нах, ві­део з клі­пів і ма­со­ви­ми тан­цю­валь­ни­ми но­ме­ра­ми, які ви­ко­ну­ва­ли сту­ден­ти КНУКіМ. Я бу­ду на естра­ді Спі­ва­ти, тан­цю­ва­ти, Не­хай про ме­не ка­жуть, Що я не там стою. Але ж я тут єди­ний, Та­ких, як я, не­має. Три­май­мось, Укра­ї­но, Ми ра­зом за­спі­ва­єм! Я у те­бе один — Не за­мі­нить ні­хто цю по­са­ду. Я — твій рі­дний ку­мир, Укра­ї­на моя ти ко­ха­на! Я у те­бе один, І ме­не ти ні­ким не за­мі­ниш. Па­трі­от, от і все,

Я гор­джусь тим, що я — укра­ї­нець!», — ці ряд­ки з но­вої пі­сні М. По­плав­сько­го зал зу­стрів ви­гу­ка­ми «бра­во!» та ова­ці­я­ми.

Ві­та­ли іме­нин­ни­ка і йо­го ко­ле­ги по естра­дно­му це­ху, зокре­ма, Іри­на Бі­лик, На­та­лія Ва­лев­ська, Пав­ло Зі­бров, Ка­те­ри­на Бу­жин­ська, На­та­лія Бу­чин­ська, а та­кож гранд-ба­лет, який скла­дав­ся із п’яти со­тень тан­ців­ни­ків...

Но­ве шоу Ми­хай­ла По­плав­сько­го за­пам’ята­є­ться пу­блі­ці по­ту­жною енер­ге­ти­кою та спе­це­фе­кта­ми — по­лум’я, дим, фе­єр­вер­ки... За­вер­шаль­ним акор­дом про­гра­ми ста­ла пі­сня «Укра­ї­на», під час якої на сце­ну ви­йшло кіль­ка со­тень тан­цю­ри­стів, а в по­ві­трі лі­та­ло бли­ску­че кон­фет­ті. «Хо­чу ска­за­ти, що укра­їн­ська мо­ва, укра­їн­ська пі­сня, укра­їн­ська ду­ша ві­чні, як не­бо і сон­це. Ми всіх пе­ре­мо­же­мо! Сла­ва Укра­ї­ні!», — під­су­му­вав свій ви­ступ Ми­хай­ло По­плав­ський. «Ге­ро­ям сла­ва!», — у від­по­відь ви­бу­хнув зал.

Як зі­зна­є­ться Ми­хай­ло Ми­хай­ло­вич, в осно­ві успі­ху йо­го ко­ман­ди ле­жить та­кий прин­цип: «про­фе­сіо­на­лізм, па­трі­о­тизм, по­ря­дність, по­ту­жність і пра­це­зда­тність, а ра­зом мо­жна і го­ри звер­ну­ти », що і де­мон­струє П оплав­ський на ко­жно­му сво­є­му шоу.

На­га­да­є­мо, у 2006—2010 ро­ках «спі­ва­ю­чий ре­ктор» пред­ста­вив низ­ку кон­цер­тів, під на­звою «про­щаль­ні», що від­бу­ли­ся з ан­шла­га­ми у рі­зних мі­стах Укра­ї­ни, але «до по­ба­че­н­ня» пу­блі­ці По­плав­ський не зби­рав­ся го­во­ри­ти, а як хо­ро­ший стра­тег і пі­ар­ник зу­мів ще біль­ше при­вер­ну­ти ува­ги до сво­го ви­шу (чи­ма­ло та­ла­но­ви­тої мо­ло­ді на­вча­є­ться у Ки­їв­сько­му на­ціо­наль­но­му уні­вер­си­те­ті куль­ту­ри і ми­стецтв, і ско­ро це бу­дуть зір­ки шоу-бі­зу). А сам Ми­хай­ло Ми­хай­ло­вич не­про­сто про­дов­жує ви­сту­па­ти, ай на­да­лі де­мон­струє кре­а­тив­ні ідеї, а ко­лег ви­кли­кав на твор­че зма­га­н­ня — «Ро­би як я, ро­би кра­ще за ме­не»!

ФОТО МИКОЛИ ВОЛОШИНА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.