Ла­ри­са ІВШИНА:

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

Взя­ти від­по­від­аль­ність на се­бе — це озна­чає не інер­тно че­ка­ти і ду­ма­ти, що ви­бе­ре­мо ко­гось і хай він нам дасть. Ні. Пер­ші ро­ки пі­сля від­нов­ле­н­ня не­за­ле­жно­сті бу­ли ду­же фа­таль­но по­зна­че­ні тим спо­тво­ре­н­ням су­спіль­ства, яке ви­ро­сло зде­біль­шо­го вже без пам’яті про при­ва­тну вла­сність, про ін­ди­ві­ду­аль­ні сво­бо­ди, про від­по­від­аль­ність, пов’яза­ну з вла­сні­стю. І пі­сля то­го, як обва­лив­ся Со­юз, на­род ще раз « обі­дра­ли » . За­мість то­го, щоб « роз­дер­жа­ви­ти » лю­дей, да­ти їм вла­сність, а з вла­сні­стю — від­по­від­аль­ність. То­му при­чи­ни всі — у ви­крив­ле­ній фор­мі вла­сно­сті

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.