Єв­ген МАРЧУК,

пред­став­ник Укра­ї­ни в Три­сто­рон­ній кон­та­ктній гру­пі в Мін­ську:

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

Укра­ї­на вне­сла до­ку­мен­таль­но об­ґрун­то­ва­ну про­по­зи­цію про­це­ду­ри обмі­ну 23 ро­сій­ських гро­ма­дян, які від­бу­ва­ють по­ка­ра­н­ня за тяж­кі зло­чи­ни в Укра­ї­ні, на 23 в’язні­вукра­їн­ців, які пе­ре­бу­ва­ють у мо­сков­ських тюр­мах, до Но­во­го ро­ку. Ро­сія від­мо­ви­ла­ся. Крім то­го, Укра­ї­на за­про­по­ну­ва­ла обмі­ня­ти 66 осіб, які від­бу­ва­ють по­ка­ра­н­ня в Укра­ї­ні, на 19 укра­їн­ців, які зна­хо­дя­ться в під­ва­лах ОРДЛО. Ро­сія від­мо­ви­ла­ся. У зв’яз­ку з цим Укра­ї­на ви­сло­ви­ла зго­ду на про­по­зи­цію ОРДЛО обмі­ня­ти ві­сім на­ших на 33 їхніх — на їхню про­по­зи­цію. Зно­ву від­мо­ви­ли­ся. Як це мо­жна по­ясни­ти? Ні­як. Тут не­має ні ди­пло­ма­ти­чної, ні люд­ської ло­гі­ки

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.