Ге­тьман на­бли­жа­є­ться

До­бі­гає кін­ця20 18 рік, про­го­ло­ше­ний «Днем» Ро­ком геть­ма­на Ско­ро­пад­сько­го

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ігор СЮНДЮКОВ, «День»

2018-й рік за­вер­шу­є­ться. На­ша га­зе­та вже має до­бру тра­ди­цію: про­го­ло­шу­ва­ти той чи ін­ший рік Ро­ком ви­зна­чних дер­жав­них чи вій­сько­вих ді­я­чів, пи­сьмен­ни­ків, ми­сли­те­лів, або ж до­ле­но­сних істо­ри­чних по­дій. Так, 2009 рік став для «Дня» Ро­ком Іва­на Ма­зе­пи, 2013 — Ро­ком Во­ло­ди­ми­ра Мо­но­ма­ха, 2014 — Ро­ком Та­ра­са Шев­чен­ка, 2015 — Ро­ком Яро­сла­ва Му­дро­го, 2017 — Ро­ком 100-лі­т­тя Укра­їн­ської Ре­во­лю­ції. А 2018-й ви­зна­ний га­зе­тою Ро­ком Геть­ма­на Пав­ла Ско­ро­пад­сько­го.

По­ра вже під­би­ва­ти від­по­від­ні під­сум­ки. Зро­бле­но на­прав­ду ба­га­то: під­го­тов­ле­на й ви­да­на 700-сто­рін­ко­ва кни­га «AVE», при­свя­че­на Ге­тьма­но­ві, йо­го успі­хам, здо­бу­ткам, пе­ре­мо­гам — та йо­го по­мил­кам, про­ра­хун­кам, йо­го не­зви­чай­но­му жи­т­тю, ро­ди­ні, най­ближ­чо­му ото­чен­ню, со­ра­тни­кам, дру­зям, во­ро­гам. (Крім цьо­го, до­да­мо, ство­ре­но ще й екс­клю­зив­ний пар­фум «AVE» на осно­ві па­ху­чих і гір­ких трав Тро­стян­ця на Чер­ні­гів­щи­ні, де був ро­до­вий ма­є­ток Геть­ма­на.) Кни­га «AVE» ма­ла за­слу­же­ний успіх на Фо­ру­мі кни­го­ви­дав­ців у Льво­ві; жур­на­ліст­ський «де­сант» «Дня» про­вів зу­стрі­чі із за­ці­кав­ле­ни­ми чи­та­ча­ми кни­ги у Дні­прі. Наш го­лов­ний ре­да­ктор Ла­ри­са Ів­ши­на впро­довж ці­ло­го ро­ку до­но­си­ла ба­зо­ві ідеї кни­ги «AVE» до те­ле­гля­да­чів та ра­діо­слу­ха- чів, си­стем­но ви­сту­па­ю­чи на основ­них укра­їн­ських те­ле- і ра­діо­ка­на­лах.

Тим не мен­ше, ми ста­ви­ли й ста­ви­мо пе­ред со­бою мас­шта­бні­шу ме­ту: не про­сто по­ши­ри­ти основ­ний «ма­сив» ін­фор­ма­ції (фа­ктів, вчин­ків, по­дій) що­до жи­т­тя й здо­бу­тків Геть­ма­на, а по­ка­за­ти су­спіль­ству, чо­му са­ме по­стать ці­єї уні­каль­ної лю­ди­ни є са­ме сьо­го­дні за­пи­та­ною, акту­аль­ною, по­трі­бною укра­їн­цям. І то- му, що в ро­ці 2018-му ми му­си­мо (на жаль!) розв’язу­ва­ти ба­га­то в чо­му схо­жі зав­да­н­ня, що й 100 ро­ків то­му: по­ва­га до че­сно на­бу­тої вла­сно­сті як осно­ви куль­ту­ри, со­ці­аль­на кон­со­лі­да­ція, за­кон­ність , по­ря­док. І то­му, що во­рог, по су­ті, — той са­мий. І то­му, що хо­ті­лось по­ка­за­ти су­спіль­ству Геть­ма­на як лю­ди­ну, без не­по­трі­бно­го глян­ця, зро­би­ти йо­го ближ­чим до су­ча­сни­ків.

Якою мі­рою можемо ми сьо­го­дні, на­при­кін­ці ро­ку, ствер­джу­ва­ти, що «Ге­тьман по­вер­та­є­ться»? Ми по­про­си­ли зна­них екс­пер­тів «Дня», фа­хів­ців із дер­жа­во­твор­чої ді­яль­но­сті Ско­ро­пад­сько­го та йо­го жи­т­тя, від­по­ві­сти на три за­пи­та­н­ня: За­вер­шу­є­ться 2018 рік, ого­ло­ше­ний «Днем» ро­ком Геть­ма­на Ско­ро­пад­сько­го. Як, на Ва­шу дум­ку, змі­ни­лось сприйня­т­тя по­ста­ті Геть­ма­на, йо­го спад­щи­ни у су­спіль­ній сві­до­мо­сті за цей рік? Що да­лі нам на­ле­жить зро­би­ти, аби до­но­си­ти здій­сне­не Ско­ро­пад­ським до укра­їн­ців — на­ших су­ча­сни­ків? Чи зго­дні Ви, що основ­на ро­бо­та ще по­пе­ре­ду? За­раз ча­сто го­во­рять про ана­ло­гії між по­ді­я­ми 1918-го ро ку та ук ра їнсь ким сьо го ден - ням, ча­сто ду­же не­без­пе­чні. А які ана­ло­гії ба­чи­те Ви?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.