«Iз за­па­хом ман­да­ри­нок»...

Чо­ло­ві­ча ка­пе­ла «Ду­да­рик» пред­ста­ви­ла мю­зикл «При­го­да Свя­то­го Ми­ко­лая» в су­про­во­ді рок-ор­ке­стру

Den (Ukrainian) - - День України -

Ав­тор та по­ста­нов­ник ви­ста­ви — ке­рів­ник МО «Ду­да­рик — на­зав­жди» про­дю­сер, ди­ри­гент та ком­по­зи­тор Дми­тро Ка­цал. Аран­жу­ва­н­ня — Дми­тра Ка­ца­ла та Во­ло­ди­ми­ра За­бо­ров­сько­го. По­ка­зи — а їх чо­ти­ри — від­бу­ва­ю­ться у Львів­ській фі­лар­мо­нії та Куль­тур­но-ми­сте­цько­му цен­трі іме­ні О. Дов­жен­ка.

— Клю­чем є щи­рість— у текс­тах і в му­зи­ці, — роз­по­від­ає Дми­тро КА­ЦАЛ. — Є осно­ва мю­зи­клу, що не змі­ню­є­ться, але по­стій­но обро­стає до­да­тко­ви­ми сю­же­тни­ми лі­ні­я­ми та му­зи­чни­ми мо­ти­ва­ми, адже що­ро­ку з’яв­ля­є­ться щось но­ве. У на­шій ви­ста­ві зву­ча­тьв­пі­зна­ва­ні й улю­бле­ні тво­ри. Для ді­тей це — су­пер­текс­ти, які за­во­ро­жу­ю­тьі за­би­ра­ю­тьіз со­бою в каз­ку, а для до­ро­слих — су­пер­му­зи­ка, яка не дає су­му­ва­ти. Ви­ста­ва ду­же до­бра і па­хне ман­да­рин­ка­ми...

На сце­ні — по­над сто ви­ко­нав­ців, і це — май­же ве­сь­склад ка­пе­ли «Ду­да­рик». Ге­рої дій­ства схо­дя­ться в му­зи­чно­му дво­бої за ві­ру в до­бро і Свя­то­го Ми­ко­лая. Сце­на по­ді­ле­на на два про­ти­бор­чих та­бо­ри: чор­ти­ків та ян­го­лів. Та­кож є му­дрий кіт, ан­гел­бух­гал­тер, на­ві­тьрей­ко­вий... Ми­ко­лай. Ма­лень­кі ян­го­ля­та і чор­те­ня­та во- ро­гу­ю­тьміж со­бою, бо чор­те­ня­та по­цу­пи­ли по­да­рун­ки Свя­то­го Ми­ко­лая. На сце­ні від­бу­ва­ти­ме­ться на­віть ре­аль­на ба­та­лія зі сніж­ка­ми. Це му­зи­чно­е­пі­чний батл між до­бром і злом.

Му­зи­ка до ви­ста­ви ство­ре­на на осно­ві хі­тів усіх ча­сів і на­ро­дів в укра­їн­ській вер­сії: James Brown «I feel good», AC/DC «Highway to hell», Queen « We are the champions » , Chuck Berry «Johney B. Good», the Beatles «Hey jude», Adele «Skyfall», Scorpions «You and I», Leonard Cohen «Halleluia», Eric Clapton «Tears in Heaven».

Що­до ав­тор­ських прав на «чу­жу» му­зи­ку, то за сло­ва­ми Д. Ка­ца­ла, «Ду­да­рик» ще чо­ти­ри ро­ки то­му уклав уго­ду про ви­ко­ри­ста­н­ня на­зва­них тво­рів з пред­став­ни­ком дер­жав­но­го ав­тор­сько-пра­во­во­го то­ва­ри­ства Укра­ї­ни (УААСП), отож жо­дних про­блем у цьо­му сен­сі не­має.

Вар­то до­да­ти, що під час ви­ста­ви «При­го­да Свя­то­го Ми­ко­лая» во­лон­те­ри зби­ра­ю­тько­шти на лі­ку­ва­н­ня чо­ти­ри­рі­чної Со­ло­мій­ки Ло­зин­ської, ко­тра по­тре­бує не­від­кла­дної опе­ра­ції, а це — 25 ти­сяч єв­ро, які ро­ди­на не­спро­мо­жна са­мо­туж­ки за­пла­ти­ти.

Те­тя­на КОЗИРЄВА, Львів

ФОТО АНДРІЯ КУБ’ЯКА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.