Єв­ген МАРЧУК,

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

пред­став­ник Укра­ї­ни у Три­сто­рон­ній кон­та­ктній гру­пі:

На по­за­чер­го­во­му за­сі­дан­ні ро­бо­чої гру­пи з пи­тань без­пе­ки, яке від­бу­ло­ся за іні­ці­а­ти­ви Укра­ї­ни в ре­жи­мі ві­део­кон­фе­рен­ції, схва­ле­на укра­їн­ська про­по­зи­ція про вста­нов­ле­н­ня без­стро­ко­во­го ре­жи­му ти­ші й при­пи­не­н­ня во­гню з усіх ви­дів зброї, по­чи­на­ю­чи з 00.01 хв. 29 гру­дня, тоб­то в ніч із п’ятни­ці на су­бо­ту. Укра­їн­ська сто­ро­на за­про­по­ну­ва­ла ма­кси­маль­но ви­ко­ри­ста­ти ре­жим при­пи­не­н­ня во­гню для не­гай­но­го ре­мон­ту по­шко­дже­них об’єктів кри­ти­чної ін­фра­стру­кту­ри жит­тє­за­без­пе­че­н­ня і пер­шза все во­до- і га­зо­за­без­пе­че­н­ня. Та­кож укра­їн­ська сто­ро­на звер­ну­ла­ся до представників СММ ОБСЄ, які бра­ли участь у за­сі­дан­ні, з про­ха­н­ням по­си­ли­ти свій вплив і кон­троль за ви­ко­на­н­ням ці­єї до­мов­ле­но­сті й го­ло­сно за­яви­ти всьому сві­ту, хто по­ру­шує ре­жим при­пи­не­н­ня во­гню

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.