Ге­рої та ан­ти­ге­рої року

Den (Ukrainian) - - День України -

Вер­сії чи­та­цько­го клу­бу «Дня»

До­ро­гі дру­зі, ви зна­є­те, як ми ці­ну­є­мо ва­ші дум­ки і на­ше спіл­ку­ва­н­ня. Вко­тре чи­та­цький клуб «Дня» ро­бить свій вне­сок в осми­сле­н­ня по­дій року, що ми­нає. Про­по­ну­є­мо ва­шій ува­зі від­по­віді на за­пи­та­н­ня (ниж­че) на­шої но­во­рі­чної ан­ке­ти.

Ба­жа­є­мо вам ра­ді­сних Но­во­рі­чних свят і ща­сли­во­го 2019 року! 1 Ми зна­хо­ди­мо­ся в скла­дно­му істо­ри­чно­му про­це­сі: як би ви йо­го на­зва­ли? Чо­го вас на­вчив 2018 рік?

2 Які по­дії року, що ми­нає, на ва­шу дум­ку, змі­ни­ли світ і Укра­ї­ну?

3 Яка подія в жит­ті кра­ї­ни ста­ла най­ва­жли­ві­шою осо­би­сто для вас?

4 Ко­го ви вва­жа­є­те ге­ро­єм і ан­ти­ге­ро­єм року?

5 Три ре­чі, які до­да­ють вам сил й на­пов­ню­ють опти­мі­змом?

6 Ав­то­ри, стат­ті, про­е­кти га­зе­ти «День», які ви­рі­зня­ли­ся 2018 року?

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.