«РІК ВІД­НОВ­ЛЕ­Н­НЯ ІСТО­РИ­ЧНОЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ»

Лі­лія ГРИНЕВИЧ, мі­ністр осві­ти і на­у­ки Укра­ї­ни:

Den (Ukrainian) - - День України -

2018 рік про­йшов під га­слом транс­фор­ма­ції укра­їн­сько­го су­спіль­ства. Я ска­за­ла б, що цей рік на­вчив ме­не тер­пі­н­ня, зму­сив ду­же чі­тко усві­до­ми­ти, що мас­шта­бні змі­ни, зокре­ма ре­фор­ма осві­ти, є вкрай важ­ки­ми, по­тре­бу­ють зав­жди біль­шої пра­ці, ніж зда­є­ться спо­ча­тку, а та­кож во­лі йти да­лі, по­при всі тру­дно­щі. 2018-й став ро­ком від­нов­ле­н­ня істо­ри­чної справедливості, ко­ли фа­кти­чно бу­ло ви­рі­ше­но пи­та­н­ня про ство­ре­н­ня По­мі­сної пра­во­слав­ної цер­кви Укра­ї­ни. Це ве­ли­чна подія, що увій­де в істо­рію, про яку зна­ти­муть на­ші ді­ти, вну­ки та прав­ну­ки. Фа­кти­чний старт ре­фор­ми «Но­ва укра­їн­ська шко­ла», ме­та якої — роз­ви­ток ком­пе­тен­тно­стей, по­трі­бних для жи­т­тя у ХХІ сто­літ­ті. Я пе­ре­ко­на­на, що це по­ча­ток транс­фор­ма­ції, що сфор­мує успіх на­шої дер­жа­ви та на­ро­ду на ро­ки впе­ред. Ге­рой року — Олег Сен­цов, укра­їн­ський ре­жи­сер, який фа­кти­чно пе­ре­бу­ває в за­ру­чни­ках у Ро­сії. Ан­ти­ге­рой цьо­го року, і по­пе­ре­дніх та­кож — Во­ло­ди­мир Пу­тін, очіль­ник дер­жа­ви-агре­со­ра, під чи­їм ке­рів­ни­цтвом вже де­кіль­ка ро­ків вби­ва­ють на­ших гро­ма­дян. Пер­ше — це ве­ли­ка ме­та по­бу­ду­ва­ти в Укра­ї­ні су­спіль­ство осві­че­но­го за­га­лу, дру­ге — лю­ди­про­фе­сіо­на­ли, з яки­ми мо­жна до­ся­гну­ти ці­єї ме­ти, тре­тє — вла­сний обов’язок ре­а­лі­зу­ва­ти обі­ця­не, зро­би­ти по­зи­тив­ні змі­ни в укра­їн­ській осві­ті не­зво­ро­тни­ми і не під­ве­сти тих, хто ко­жно­го дня до­кла­дає зу­силь, аби ці транс­фор­ма­ції вті­ли­ли­ся у жи­т­тя. Без сум­ні­ву, це цикл ма­те­рі­а­лів га­зе­ти «День» до 100-лі­т­тя Ге­тьма­на­ту Пав­ла Ско­ро­пад­сько­го. Пра­кти­чно усі ма­те­рі­а­ли чи­та­ла са­ма і щи­ро ра­джу ін­шим озна­йо­ми­ти­ся з ни­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.