За вір­ність обра­но­му шля­ху

Ко­ро­ни «Дня» удо­сто­є­ні істо­ри­ки Юрій Те­ре­щен­ко, Те­тя­на Оста­шко та Ге­ор­гій Па­па­кін — за нон­кон­фор­мізм у на­у­ці

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ігор СЮНДЮКОВ , «День»

Лег­ко до­слі­джу­ва­ти те­му, яка ви­зна­на фа­хів­ця­ми, і су­спіль­ством та­кож, пер­спе­ктив­ною, «трен­до­вою» і без­за­пе­ре­чною. Зна­чно важ­че — ду­ма­ти над про­бле­мою або до­бою істо­рії, які вна­слі­док низ­ки при­чин (ча­сто по­лі­ти­чних) пе­ре­бу­ва­ють на «мар­гі­не­сі» гро­мад­сько­ї­ува­ги, пе­ре­ко­ну­ва­ти су­спіль­ство: отут і кри­ю­ться ду­же ва­жли­ві для на­ції ре­чі. До то­го ж, до­ла­ю­чи сте­ре­о­ти­пи пост­ра­дян­сько­їі­сто­рі­о­гра­фії .

Про­фе­сор Юрій Іла­ріо­но­вич Те­ре­щен­ко, йо­го дру­жи­на, істо­рик Те­тя­на Сер­гі­їв­на Оста­шко та до­ктор істо­ри­чних на­ук Ге­ор­гій Во­ло­ди­ми­ро­вич Па­па­кін не одне де­ся­ти­лі­т­тя сво­го жи­т­тя від­да­ли то­му, аби роз­по- ві­сти укра­їн­цям про Геть­ма­на Пав­ла Ско­ро­пад­сько­го, про зна­че­н­ня зро­бле­но­го ним.

Во­ло­да­рі цьо­го­рі­чно­ї­Ко­ро­ни «Дня» пи­са­ли про Ско­ро­пад­сько­го ще в ті « не­за­бу­тні » ча­си, ко­ли це мо­гло вар­ту­ва­ти кар’єри — і це що­най­мен­ше. Та­ка ін­те­ле­кту­аль­на че­сність не­о­дмін­но має бу­ти не ли­ше по­мі­че­на, а й по­ці­но­ва­на су­спіль­ством. То­му ви­со­ка на­го­ро­да — Корона «Дня» за нон­кон­фор­мізм у на­у­ці — є ціл­ком за­слу­же­ною. Ві­та­є­мо трьох ша­но­ва­них в Укра­ї­ні вче­них, удо­сто­є­них по­че­сно­ї­ві­д­зна­ки «Дня»!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.