Те, що ви за­хо­че­те по­ба­чи­ти

Де­сять на­йо­чі­ку­ва­ні­ших прем’єр на­сту­пно­го се­зо­ну

Den (Ukrainian) - - Культура -

2018 рік від­хо­дить, рік 2019-й, об­тя­же­ний пре­зи­дент­ськи­ми і пар­ла­мент­ськи­ми ви­бо­ра­ми, на­стає. Але ви­бо­ри — сьо­го­ча­сні, а кі­не­ма­то­граф — ві­чний. То­му в за­вер­шаль­ні гру­дне­ві дні ми ви­рі­ши­ли роз­по­ві­сти про най­більш очі­ку­ва­ні прем’єри на­сту­пно­го се­зо­ну — як на­ціо­наль­ні, так і між­на­ро­дні.

СIЧЕНЬ

«11 ДІ­ТЕЙ З МОРШИНА»

От­же, рік від­кри­ють «11 ді­тей з Моршина». Цей про­ект пе­ре­міг у пер­шо­му кон­кур­сі кар­тин па­трі­о­ти­чно­го спря­му­ва­н­ня від Мі­ні­стер­ства куль­ту­ри Укра­ї­ни. За­галь­ний бю­джет філь­му — 15,3 млн гри­вень, час­тка дер­жа­ви — 10,5 млн.

Мор­шин ві­до­мий, перш за все, як баль­нео­ло­гі­чний ку­рорт та ви­ро­бник одно­ймен­но­ї­мі­не­раль­но­ї­во­ди. Але зав’яз­кою сю­же­ту слу­гує ле­ген­да про ме­тео­рит, який впав ко­лись у тих мі­сцях, при­чо­му скла­да­є­ться цей по­да­ру­нок з не­бес із до­ро­го­цін­но­го ме­та­лу осмія. Не­до­бра ле­ді на ім’я Сні­жа­на хо­че за­во­ло­ді­ти ме­тео­ри­том за будь-яку ці­ну. Але на шля­ху ли­хо­дій­ки вста­ють 11 над­зви­чай­но ви­на­хі­дли­вих ді­тей.

Пред­став­ля­ю­чи про­ект, про­дю­се­ри не при­хо­ву­ва­ли, що орі­єн­ту­ю­ться на та­кі гол­лі­вуд­ські зраз­ки аван­тюр­но­ї­ко­ме­дії, як « 11 дру­зів Оу­ше­на » чи «101 дал­ма­ти­нець». В актор­сько­му скла­ді вка­за­ні на­ші жи­ві ле­ген­ди Ада РОГОВЦЕВА і Во­ло­ди­мир ГОРЯНСЬКИЙ, а та­кож Оле­на ЛАВРЕНЮК, Лю­дми­ла СМОРОДІНА, те­ле- і ра­діо­ве­ду­чі Оле­ксандр СКІЧКО та Ана­то­лій АНАТОЛІЧ, спів­ак Сер­гій БАБКІН, бі­зне­смен і скан­да­ліст Га­рік КОРОГОДСЬКИЙ. Ре­жи­сер філь­му — Ар­ка­дій НЕПИТАЛЮК — той са­мий, що зро­бив со­бі ім’я над­зви­чай­но до­те­пною ко­ме­ді­єю «При­пу­тні». Чи вда­сться йо­му те ж са­ме в «11 ді­тях», які є су­то про­дю­сер­ським про­е­ктом, — по­ба­чи­мо вже не­за­ба­ром.

«ЗЕЛЕНА КНИ­ГА»

Се­ред не­до­лі­ків здо­ро­ва­ня То­ні «Ба­зі­ки» — нев­мі­н­ня три­ма­ти язик за зу­ба­ми. Се­ред до­сто­їнств — та­лант до бій­ки. І ось йо­го 1962 року на­ймає во­ді­єм і охо­рон­цем один із най­кра­щих джа­зо­вих пі­а­ні­стів сво­го ча­су, афро­а­ме­ри­ка­нець До­ктор Дон Шир­лі. Кре­ме­зний То­ні по­трі­бен йо­му для то­го, щоб без про­блем про­їха­ти­ся з кон­цер­та­ми по пів­ден­них шта­тах, де 1962-го ще про­цві­та­ли ра­со­ва се­гре­га­ція й упе­ре­дже­н­ня сто­сов­но чор­но­шкі­рих. Ця по­до­рож — зі­ткне­н­ня силь­них ха­ра­кте­рів, яке змі­нить обох.

Ре­жи­се­ром аме­ри­кан­сько­го філь­му «Зелена кни­га» став Пі­тер ФАРРЕЛЛІ, який ра­ні­ше не ха­пав зі­рок з не­ба: в йо­го філь­мо­гра­фії«Ту­пий і ще ту­пі­ший» (1994), «За­во­дій» (1996), «Я, зно­ву я і Ірен» (2000). Про­те, «Зелена кни­га», сві­то­ва прем’єра якої від­бу­ла­ся ще в ли­сто­па­ді, вже отри­ма­ла го­лов­ний приз «На­ро­дний ви­бір» на 43-му Між­на­ро­дно­му кі­но­фе­сти­ва­лі в То­рон­то.

Го­лов­них ге­ро­їв зі­гра­ли бли­ску­чі акто­ри: Віг­го МОРТЕНСЕН (То­ні) і ла­у­ре­ат «Оска­ра» Ма­хер­шал АЛІ (Дон Шир­лі).

ЛЮ­ТИЙ

«ЕФІР»

Цей мі­сти­чний три­лер бе­зу­мов­но на­ро­бить шу­му на по­ча­тку се­зо­ну, адже йо­го ав­то­ром є один із про­від­них кі­не­ма­то­гра­фі­стів Єв­ро­пи, ла­у­ре­ат чи­слен­них фе­сти­валь­них при­зів, ве­ли­кий друг Укра­ї­ни, кла­сик поль­сько­го кі­на Кши­штоф ЗАНУССІ.

За за­ува­же­н­ням са­мо­го ре­жи­се­ра, істо­рія ґрун­ту­є­ться на ле­ген­ді про до­кто­ра Фа­у­ста. Го­лов­ним ге­ро­єм є вій­сько­вий лі­кар, який ста­вить ри­зи­ко­ва­ні екс­пе­ри­мен­ти з ефі­ром. Йо­го ме­та — здо­бу­ти вла­ду над лю­дьми. Сю­жет роз­гор­та­є­ться під час Пер­шої сві­то­во­ї­вій­ни спо­ча­тку в Ро­сій­ській, а по­тім в Ав­стро-Угор­ській ім­пе­рі­ях, до яких вхо­ди­ла на той час Укра­ї­на. Дже­ре­ло кон­флі­кту — ста­рий, як ра­ціо­наль­на єв­ро­пей­ська сві­до­мість, ви­клик гор­до­го до­слі­дни­ка ви­щим си­лам бу­т­тя.

Цьо­го но­ві­тньо­го Фа­у­ста вті­лив Яцек ПОНЕДЗЯЛЕК. Роль ко­мен­дан­та ав­стро-угор­сько­ї­фор­те­ці, де лі­кар ста­вить екс­пе­ри­мен­ти, ви­ко­на­ла ін­ша поль­ська зір­ка — Ан­джей ХІРА. Та­кож у ро­лях — Жольт ЛАСЛО, Остап ВАКУЛЮК, Ма­рія РЯБОШАПКА, Ста­ні­слав КОЛОКОЛЬНІКОВ, Ра­фаль МОХР, Мал­го­жа­та ПРИТУЛАК, Оле­ксандр ЛОГІНОВ та Остап СТУПКА.

Фі­нан­су­ва­ли « Ефір » Укра­ї­на, Поль­ща, Угор­щи­на, Ли­тва й Іта­лія. Ви­ро­бни­цтво роз­по­ча­ло­ся у сер­пні 2017 року. Зйом­ки в на­шій кра­ї­ні три­ва­ли з 1 ве­ре­сня впро­довж ти­жня на двох ло­ка­ці­ях у Львові ( тюр­ма на Лон­цько­го та ву­ли­ця Кри­во­но­са) та в се­лі Свірж на Львів­щи­ні. Не бра­ку­ва­ло пі­ро­те­хні­чних ефе­ктів, ко­ней, ка­ска­де­рів і ве­ли­ких ма­со­вок.

Це вже дру­гий поль­сько-укра­їн­ський фільм Зануссі: в йо­го по­пе­ре­дній ро­бо­ті «Сер­це на до­ло­ні» (2008) одну з го­лов­них ро­лей зі­грав Бо­г­дан СТУПКА.

Сві­то­ва прем’єра «Ефі­ру» від­бу­ла­ся у жов­тні 2018 року на Рим­сько­му фе­сти­ва­лі.

«НАРКОКУР’ЄР»

В осно­ву сце­на­рію тут ля­гли ре­аль­ні по­дії, що від­бу­ли­ся 2014 року, ко­ли 90-рі­чний фер­мер, ве­те­ран Дру­го­ї­сві­то­вої , в си­лу від­чай­ду­шних сі­мей­них об­ста­вин став наркокур’єром у ме­кси­кан­сько­му кар­те­лі. Але, вре­шті-решт, йо­го за­три­ма­ли з ве­ли­кою пар­ті­єю то­ва­ру на 3 млн до­ла­рів.

Зви­чай­но, го­лов­на при­на­да тут — Клінт ІСТВУД вла­сною пер­со­ною. Він ви­сту­пив і ре­жи­се­ром, і ви­ко­нав­цем го­лов­но­ї­ро­лі. Су­дя­чи з від­гу­ків кри­ти­ків, у дру­гій іпо­ста­сі він впо­рав­ся яв­но кра­ще, ніж у пер­шій. Йо­го пар­тне­ра­ми в цій не­лег­кій грі ста­ли Бре­длі КУПЕР, Майкл ПЕНЬЯ, Та­іс­са ФАРМІГА, Ло­у­ренс ФІШБЕРН, Клі­фтон КОЛЛІНЗ-мо­лод­ший.

БЕ­РЕ­ЗЕНЬ

«ГУ­ЦУЛ­КА КСЕ­НЯ»

З Аме­ри­ки до Во­ро­хти при­бу­ває гру­па аме­ри­кан­ців з ва­жли­вою мі­сі­єю — зна­йти на­ре­че­ну для мо­ло­до­го Яро. Ба­тько юна­ка за­ли­шив за­по­віт, за яким Яро отри­має у спа­док міль­йон до­ла­рів, якщо одру­жи­ться зі сві­до­мою укра­їн­кою.

В осно­ву сце­на­рію, на­пи­са­но­го ре­жи­сер­кою Оле­ною ДЕМ’ЯНЕНКО, ля­гла опе­ре­та Яро­сла­ва БАРНИЧА. В ро­лях — Вар­ва­ра ЛУЩИК (Ксе­ня), Макс ЛОЗИНСЬКИЙ (Яро), Iгор ЦIШКЕВИЧ, Олег СТЕФАН, Ка­те­ри­на МОЛЧАНОВА. Про­дю­се­ра­ми філь­му ви­сту­пи­ло по­друж­жя Оле­ни ДЕМ’ ЯНЕНКО і Дми­тра ТОМАШПОЛЬСЬКОГО — чи не най­плі­дні­ший твор­чий со­юз у на­ціо­наль­но­му кі­ні.

Цей про­ект ці­ка­вий на­сам­пе­ред тим, що яв­ля­ти­ме со­бою жанр, по­ки що ма­ло опа­но­ва­ний на­шою ши­ро­ко­е­кран­ною ін­ду­стрі­єю — мю­зикл. Гля­да­чі, во­че­видь, ку­пу­ва­ти­муть кви­тки зав­дя­ки уча­сті куль­то­во­го гур­ту — фрік-ка­ба­ре Dakh Daughters, яке ви­ко­нає ча­сти­ну пі­сень. Та­кож в одно­му епі­зо­ді з’яви­ться не менш зна­ме­ни­та «Да­ха­Бра­ха». На­ше кі­но вже знає при­кла­ди, ко­ли ка­су філь­му ро­би­ли естра­дні зір­ки, впи­са­ні в сю­жет у яко­сті чи то актор­ській, чи то без­по­се­ре­дньо му­зи­чній.

«ДАМБО»

«Дамбо» — но­ва ро­бо­та одно­го з най­яскра­ві­ших гол­лі­вуд­ських ре­жи­се­рів, ху­до­жни­ка й ві­зіо­не­ра з роз­ви­ну­тим по­чу­т­тям гу­мо­ру (як пра­ви­ло, чор­но­го), 60-рі­чно­го Ті­ма БЕРТОНА. За сю­же­том це кі­но­а­да­пта­ція одно­ймен­но­го муль­тфіль­му сту­ді­ї­Ді­снея 1941 року.

От­же, в цир­ко­во­ї­сло­ни­хи мі­сіс Джам­бо на­ро­джу­є­ться сло­не­ня. Че­рез не­зви­чно ве­ли­кі ву­ха ма­лю­ка не­злю­би­ли ін­ші ме­шкан­ці цир­ку, дав­ши йо­му прі­зви­сько «Дамбо» (від англ. Dumb — дур­ний). Пі­сля то­го як Дамбо стає при­чи­ною про­ва­лу скла­дно­го трю­ку, він ро­би­ться ізго­єм. Але по­тім, пра­кти­чно ви­пад­ко­во, він від­кри­ває в со­бі та­лант — умі­н­ня лі­та­ти, роз­ма­ху­ю­чи ве­ли­че­зни­ми ву­ха­ми.

Сво­го ча­су ця зво­ру­шли­ва істо­рія ма­ла ве­ли­че­зний успіх, одер­жав­ши «Оска­ра» за най­кра­щу пі­сню й приз за най­кра­щу ані­ма­цію на Канн­сько­му фе­сти­ва­лі. Що ж до філь­му, то, як це ча­сто бу­ває в Ді­снея, це мо­же бу­ти до­во­лі пря­мо­лі­ній­на, якщо не ска­за­ти при­мі­тив­на, ме­ло­дра­ма; з дру­го­го бо­ку, Бер­тон має тве­ре­зий сар­ка­сти­чний ро­зум, так що, ціл­ком імо­вір­но, на цей про­ект че­ка­ти­ме упіх і в ма­со­во­їав­ди­то­рії , і в кри­ти­ків.

У го­лов­них ро­лях — Єва ГРІН, Ко­лін ФАРРЕЛЛ, Майкл КІТОН і Ден­ні ДЕВІТО.

ТРА­ВЕНЬ

«ГОДЗІЛЛА II: КО­РОЛЬ МОНСТРІВ»

Ство­ре­ний і роз­ти­ра­жо­ва­ний япон­ською ма­со­вою куль­ту­рою во­гне­ди­шний ящір Годзілла про­дов­жує за­во­йо­ву­ва­ти Гол­лі­вуд. Цьо­го ра­зу про­ти ньо­го ви­сту­па­ють гі­гант­ський ме­те­лик Мо­тра, не мен­ших роз­мі­рів пте­ра­но­дон Ро­дан і пра­кти­чно не­вра­зли­вий трьох­го­ло­вий дра­кон Кінг Гі­до­ра. Ця трій­ця мо­же лег­ко зни­щи­ти люд­ство, і тіль­ки Годзілла зда­тний їх зу­пи­ни­ти.

«Ко­роль монстрів» є про­дов­же­н­ням аме­ри­кан­ської«Го­дзіл­ли» 2014 року й, ра­ху­ю­чи япон­ські кар­ти­ни — 31-м філь­мом всьо­го ци­клу. Ре­жи­се­ром сі­кве­лу не­спо­ді­ва­но для ба­га­тьох ви­сту­пив 44-рі­чний Майкл ДОГЕРТІ, ві­до­мий за сце­на­рі­я­ми блок­ба­сте­рів «Лю­ди Ікс 2» й «По­вер­не­н­ня Су­пер­ме­на», а та­кож як ав­тор куль­то­во­го хор­ро­ру «Га­ма­нець або жи­т­тя». В ро­лях — Міл­лі Боб­бі БРАУН, Ві­ра ФАРМІГА, Кайл ЧАНДЛЕР, Сал­лі ХОУКІНС, Кен ВАТАНАБЕ.

ЧЕР­ВЕНЬ

«ПОЛІНА»

На­ре­шті цей укра­їн­сько- бель­гій­сько-фран­цузь­кий про­ект по­тра­пить на екра­ни.

Йо­го зйом­ки роз­по­ча­ли­ся 1 ли­сто­па­да 2015 в Ки­є­ві й про­хо­ди­ли в па­віль­йо­нах та на на­тур­но­му май­дан­чи­ку кі­но­сту­ді­ї­Film.ua. Бю­джет ста­но­вить 2 міль­йо­ни єв­ро, з яких по­ло­ви­на — вне­сок укра­їн­ської сто­ро­ни, по­ло­ви­на — Бель­гі­ї­та Фран­ції, що ро­бить «По­лі­ну» най­до­рож­чою ан­гло­мов­ною ко­про­ду­кці­єю Укра­ї­ни. В ли­сто­па­ді 2017 Держ­кі­но по­ві­до­ми­ло, що екс­пер­ти аген­ці­ї­пе­ре­гля­ну­ли за­вер­ше­ний фільм. Старт про­ка­ту пла­ну­вав­ся на 25 трав­ня 2017, але зго­дом був пе­ре­не­се­ний. На всі за­пи­та­н­ня чи­нов­ни­ки та про­дю­се­ри від­по­від­а­ли вкрай ту­ман­но. Але, зда­є­ться, на­бли­жа­є­ться розв’яз­ка.

Ре­жи­се­ром кар­ти­ни ви­сту­пив фран­цуз Олі­ас БАРКО, ко­трий має се­ред ін­шо­го на­го­ро­ду «Ти­жня кри­ти­ки» Кан­сько­го фе­сти­ва­лю за ко­ро­тко­ме­тра­жний фільм. «Поліна» — йо­го тре­тя пов­но­ме­тра­жна ро­бо­та. Го­лов­на ге­ро­ї­ня — 11-рі­чна Поліна (Поліна АРТЕМЕНКО, ону­ка нар­де­па Юрія Ар­те­мен­ка), яка ні­чо­го не знає про своє ми­ну­ле і до­лю ба­тьків. Во­на жи­ве в бу­дин­ку зі злою ті­ткою і дво­ю­рі­дним бра­том. Ті пла­ну­ють по­збу­ти­ся дів­чин­ки в день її на­ро­дже­н­ня, щоб за­хо­пи­ти спад­щи­ну — кі­но­сту­дію. По­лі­ні вда­є­ться вте­кти, і во­на ви­ру­шає в по­до­рож на по­шу­ки прав­ди про свою сім’ю. В цій су­мі­ші «По­пе­лю­шки», ро­уд-му­ві,

ме­ло­дра­ми й фен­те­зі зня­ла­ся ве­ли­ка ком­па­нія акто­рів і акто­рок з рі­зних кра­їн, у то­му чи­слі ле­ген­да сві­то­во­го кі­на — Жан РЕНО. Опе­ра­то­ром кар­ти­ни ви­сту­пив три­ра­зо­вий ла­у­ре­ат пре­мії«Се­зар» Тьєр­рі АРБОҐАСТ (нар. 1957), який має в до­роб­ку по­стій­не спів­ро­бі­тни­цтво з Лю­ком БЕССОНОМ та Емі­ром КУСТУРИЦЕЮ.

ВЕ­РЕ­СЕНЬ

«ОДНО­ГО РА­ЗУ В ГОЛЛІВУДІ»

З пов­ною упев­не­ні­стю мо­жна про­гно­зу­ва­ти, що цей фільм стане головною кі­но­по­ді­єю осе­ні. То­му що йо­го ре­жи­сер — Квен­тін ТАРАНТІНО.

Одне це ім’я зда­тне за­гі­пно­ти­зу­ва­ти міль­йо­ни гля­да­чів.

Го­лов­ний ге­рой но­во­їі­сто­рії— те­ле­ві­зій­ний актор, який пі­сля одно­го вда­ло­го се­рі­а­лу шу­кає мо­жли­вість про­би­ти­ся в кі­но­бі­знес. Тим же за­йма­є­ться йо­го по­мі­чник і ду­блер. Істо­рія роз­гор­та­є­ться на тлі по­дій, пов’яза­них з се­ктою Чарль­за Мен­со­на, яка вчи­ни­ла се­рію вбивств 1969 року, в то­му чи­слі по­зба­вив­ши жи­т­тя ва­гі­тну дру­жи­ну Ро­ма­на ПОЛАНСКІ, Ше­рон Тейт. Тарантіно, однак, за­пев­няє, що зло­чи­ни « Ро­ди­ни » Мен­со­на бу­дуть ли­ше одні­єю з сю­же­тних лі­ній; так чи інак, Поланскі та­ки за­яв­ле­ний як один із ге­ро­їв — у ви­ко­нан­ні поль­сько­го акто­ра Ра­фа­ля ЗАВЕРУХИ. Біль­ше про фільм ні­чо­го не ві­до­мо, однак спи­сок зна­ме­ни­то­стей в актор­сько­му скла­ді слі­пить очі: Ле­о­нар­до ДІКАПРІО, Бред ПІТТ, Курт РАССЕЛ, Аль ПАЧІНО, Да­ко­та ФАННІНГ, Тім РОТ, Майкл МЕДСЕН, Де­мі­ен ЛЬЮЇС, Еміль ХІРШ, Зо­ї­БЕЛЛ, Люк ПЕРРІ.

ЛИ­СТО­ПАД

«ГА­РЕТ ДЖОНС»

Ма­буть, з усіх укра­їн­ських про­е­ктів на цей вар­то по­кла­да­ти най­біль­ше спо­ді­вань, адже йо­го філь­мує ре­жи­сер­ка дій­сно сві­то­во­го рів­ня — Аґнє­шка ГОЛЛАНД. Уже її де­бют «Про­він­цій­ні акто­ри» від­зна­че­ний на Канн­сько­му фе­сти­ва­лі 1980 року, та­кож во­на має приз Аль­фре­да Ба­у­е­ра ми­ну­ло­рі­чно­го Бер­лін­сько­го фе­сти­ва­лю й три но­мі­на­ці­ї­на «Оскар». Аґнє­шка пра­цю­ва­ла у Фран­ції, Ні­меч­чи­ні та США (зокре­ма, над куль­то­вим се­рі­а­лом «Кар­тко­вий бу­ди­нок»), а «Га­рет Джонс» — це її пер­ший про­ект у нас (за уча­стю Ве­ли­ко­бри­та­ні­ї­та Поль­щі). За­галь­ний бю­джет стрі­чки скла­дає 262,2 міль­йо­на гри­вень, укра­їн­ська час­тка — 25,9 міль­йо­нів.

Як уже зро­зумі­ло з на­зви, го­лов­ним ге­ро­єм є ре­аль­на істо­ри­чна осо­ба — вель­ський ре­пор­тер Га­рет Джонс. 1933 року він при­їздить в Мо­скву, де зна­йо­ми­ться з жур­на­ліс­ткою Адою Брукс, яка від­кри­ває йо­му очі на справ­жній стан ре­чей, і 28-рі­чний жур­на­ліст, не­зва­жа­ю­чи на смер­тель­ну не­без­пе­ку, по­чи­нає своє роз­слі­ду­ва­н­ня. Йо­му вда­є­ться по­тай від ста­лін­сько­ї­о­хран­ки про­бра­ти­ся на спу­сто­ше­ну Го­ло­до­мо­ром Укра­ї­ну й зго­дом роз­по­ві­сти сві­то­ві прав­ду про цю стра­шну тра­ге­дію. Сце­на­рис­тка філь­му, аме­ри­кан­ська жур­на­ліс­тка з укра­їн­ським ко­рі­н­ням Ан­дрея ХАЛУПА до­да­тко­во вве­ла мо­тив зна­йом­ства Джон­са бри­тан­ським пи­сьмен­ни­ком Джор­джом Ор­вел­лом: за її при­пу­ще­н­ням, са­ме ви­кри­т­тя Га­ре­та ста­ли осно­вою для ан­ти­у­то­пі­ї­Ор­вел­ла «Ско­тний двір».

Га­ре­та Джон­са зі­грає бри­та­нець Джеймс НОРТОН; та­кож у ро­лях Ва­нес­са КІРБІ, Пі­тер САРСГААРД, Джо­зеф МОУЛ, Яків ТКАЧЕНКО, Мі­ха­лі­на ОЛЬШАНСКА, Се­лін ДЖОНС.

Вар­то на­га­да­ти, що са­ме в на­шій га­зе­ті впер­ше бу­ла на­дру­ко­ва­на «По­вість про двох жур­на­лі­стів» Джейм­са МЕЙСА, з яко­їукра­їн­ські чи­та­чі ді­зна­ли­ся про Га­ре­та Джон­са та йо­го по­двиг.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.