Cа­краль­не «яв­ле­н­ня» — ві­нець со­бо­ру

У На­ціо­наль­но­му ху­до­жньо­му му­зе­ї­пред­ста­ви­ли пам’ятки Брат­сько­го мо­на­сти­ря — уні­каль­на ви­став­ка, яка го­ту­ва­ла­ся п’ять ро­ків!

Den (Ukrainian) - - Культура - На­дія ПАВЛІЧЕНКО, ми­сте­цтво­зна­вець Фо­то Ми­ко­ли ТИМЧЕНКА, «День»

Усві­тлі остан­ніх по­дій ре­лі­гій­но­го жи­т­тя на­шо­ї­краї ни, ко­ли всі з не­тер­пі­н­ням че­ка­ють на оста­то­чне здо­бу­т­тя То­мо­су єди­ною Укра­їн­ською пра­во­слав­ною цер­квою 6 сі­чня, від­кри­т­тя про­е­кту «Яв­ле­н­ня. Пам’ятки Брат­сько­го мо­на­сти­ря» в На­ціо­наль­но­му ху­до­жньо­му му­зе­ї­Укра­ї­ни ви­да­є­ться май­же про­ро­чим. Пі­дза­го­ло­вок ви­став­ки — «По­вер­не­н­ня тво­є­їі­сто­рії » — про­ли­ває сві­тло на за­мов­чу­ва­ні упро­довж 80 ро­ків і на­ра­зі бо­лю­чі пи­та­н­ня укра­їн­ської ідентичності, істо­рії ба на­віть суб’єктно­сті.

■ За­ві­ду­ва­чка від­ді­лу ста­ро­дав­ньо­го ми­сте­цтва НХМУ Га­ли­на БЄЛІКОВА пра­цю­ва­ла над під­го­тов­кою про­е­кту більш ніж п’ять ро­ків. Із на­зви ви­став­ки оче­ви­дни­ми є її го­лов­ні акцен­ти — це вці­лі­лі у ви­рі ре­пре­сій та ни­щень ар­те­фа­кти й уні­каль­ні ма­ляр­ські тво­ри ча­сів ран­ньо­го «ма­зе­пин­сько­го» ба­ро­ко із Брат­сько­го Бо­го­яв­лен­сько­го мо­на­сти­ря на По­до­лі, який бу­ло за­сно­ва­но 1615 року і зни­ще­но 1935-го. Три­ва­лий час цен­траль­ні тво­ри про­е­кту вва­жа­ли­ся втра­че­ни­ми, і гля­дач по­ба­чить їх впер­ше з мо­мен­ту зни­ще­н­ня со­бо­ру. Са­краль­ні бо­го­слу­жбо­ві ре­лі­кві­ї­Брат­сько­го мо­на­сти­ря — і ко­ни, ри­зи, ра­ка, Єван­ге­лія, хре­сти — ма­ють та­кож ме­мо­рі­аль­ну цін­ність як пре­дме­ти, пов’яза­ні з ви­да­тни­ми істо­ри­чни­ми ді­я­ча­ми. Осо­бли­вий ми­сте­цький та істо­ри­чний ін­те­рес ста­нов­лять до­ро­го­цін­ні хре­сти, по­да­ро­ва­ні Брат­сько­му мо­на­сти­рю Кон­стан­ти­но­поль­ським па­трі­ар­хом Фе­о­фа­ном, геть­ма­ном Пе­тром Са­гай­да­чним та ми­тро­по­ли­том Ки­їв­ським, Га­ли­цьким і всі­єї Укра­ї­ни-Ру­си Пе­тром Мо­ги­лою.

■ Брат­ства бу­ли над­зви­чай­но ці­ка­вим яви­щем у на­шій істо­рії. По су­ті, це не­за­ле­жні, все­ста­но­ві, за­галь­но­на­ціо­наль­ні ор­га­ні­за­ції, які по­ста­ва­ли на ме­жі XVI—XVII сто­літь за­ра­ди єд­на­н­ня як у бо­роть­бі про­ти ути­сків пра­во­слав­но­ї­ві­ри, так і все­бі­чно­го роз­ви­тку на­ції. По­до­ла­н­ня кри­зи у пра­во­слав­ній цер­кві від­бу­ва­ло­ся, в то­му чи­слі, й шля­хом кон­тро­лю за ді­яль­ні­стю іє­рар­хів, утри­ма­н­ня хра­мів та клі­ру, ство­ре­н­ня за­галь­но­до­сту­пних шкіл та дру­ка­рень. Тоб­то сві­до­мі гро­ма­дя­ни гур­ту­ва­ли­ся, що­би змі­ню­ва­ти ста­но­ви­ще на кра­ще.

■ Ки­їв­ське брат­ство, а від­так і на­ле­жний йо­му Брат­ський мо­на­стир, ма­ли ви­ня­тко­ве ста­но­ви­ще в цер­ков­но­му й по­лі­ти­чно­му жит­ті цен­траль­но­укра­їн­ських зе­мель. Ба­га­то імен, за­кар­бо­ва­них в істо­рі­ї­на­шо­ї­дер­жа­ви, пов’яза­ні з ни­ми. Так, 1620 року ге­тьман Пе­тро Са­гай­да­чний всту­пив до брат­ства ра­зом з усім вій­ськом За­по­розь­ким. Ме­це­на­тка Єли­за­ве­та Гу­ле­вич (Га­лшка Гу­ле­ви­чів­на) пе­ре­да­ла в дар мо­на­сти­рю ді­лян­ки зем­лі з бу­дів­ля­ми на По­до­лі, де він і роз­та­шу­вав­ся. Не­оці­нен­ною є роль Брат­сько­го мо­на­сти­ря і в куль­тур­ній істо­рі­ї­Укра­ї­ни. На осно­ві Ки­їв­ської, яка мі­сти­ла­ся в на­да­них мо­на­сти­рю бу­дів­лях на По­до­лі, та Лавр­сько­ї­брат­ських шкіл зу­си­л­ля­ми ми­тро­по­ли­та Пе­тра Мо­ги­ли бу­ло ство­ре­но дру­гу (пі­сля Острозь­кої) і три­ва­лий час єди­ну в укра­їн­ських зем­лях ви­щу шко­лу — Ки­є­во-Мо­ги­лян­ську ака­де­мію. Ме­це­нат­ська ді­яль­ність геть­ма­на Іва­на Ма­зе­пи не оми­на­ла і Брат­ський мо­на­стир, і ака­де­мію, де діє до­ни­ні Ста­ро­а­ка­де­мі­чний, або Ма­зе­пин­ський кор­пус.

■ Ця ви­став­ка не ви­пад­ко­во від­бу­ва­є­ться в На­ціо­наль­но­му ху­до­жньо­му му­зе­ї­Украї ни — са­ме тут, вна­слі­док пе­ри­пе­тій му­зей­но­го жи­т­тя Ки­є­ва, опи­ни­ла­ся в по­во­єн­ний час ця ва­го­ма (у кон­текс­ті ми­сте­цтва й істо­рії) гру­па пам’яток. У про­це­сі під­го­тов­ки ви­став­ки з’ясу­ва­ло­ся, що 1934 року, на­пе­ре­до­дні зне­се­н­ня Бо­го­яв­лен­сько­го со­бо­ру, іко­ни пе­ре­да­ли до Все­укра­їн­сько­го му­зей­но­го мі­сте­чка на те­ри­то­рі­ї­Ки­є­во-Пе­чер­сько­ї­лав­ри, а на­при­кін­ці 1930-х ро­ків чи під час Дру­го­ї­сві­то­во­ї­вій­ни за не­ві­до­мих об­ста­вин во­ни по­тра­пи­ли до му­зею. Іко­ни бу­ли по­зна­че­ні в му­зей­них кни­гах облі­ку як тво­ри не­ві­до­мо­го по­хо­дже­н­ня і до по­ча­тку 2000-х ро­ків збе­рі­га­ли­ся не­роз­пі­зна­ни­ми. Пі­сля іден­ти­фі­ка­ці­її х як пам’яток Брат­сько­го мо­на­сти­ря в 1999 — 2009 ро­ках на­став етап ре­став­ра­ці­ї­та до­слі­дже­н­ня, і ни­ні му­зей впер­ше пред­став­ляє їх на огляд пу­блі­ки.

■ Пер­ше, що вра­жає від­ві­ду­ва­ча ви­став­ки, — це но­ві­тній під­хід до пред­став­ле­н­ня екс­по­на­тів. Ін­но­ва­цій­ний ди­зайн екс­по­зи­ці­їздій­снив ві­до­мий су­ча­сний ху­до­жник Іван Сві­тли­чний, ла­у­ре­ат пре­мі­ї­Ка­зи­ми­ра Ма­ле­ви­ча 2018 року. За до­по­мо- гою те­хно­ло­гій но­ві­тніх ме­діа ху­до­жник ро­бить вір­ту­аль­ну ре­кон­стру­кцію ци­клу ру­ху сон­ця в окре­мих ча­сти­нах хра­му. Бе­зу­мов­но, му­зей здій­снив без­пре­це­ден­тний ви­па­док пред­став­ле­н­ня ми­сте­цтва укра­їн­сько­го ба­ро­ко за до­по­мо­гою су­ча­сних те­хно­ло­гій: прин­цип роз­та­шу­ва­н­ня екс­по­на­тів, ко­льо­ро­ве оформ­ле­н­ня за­лів і ро­бо­та з осві­тле­н­ням від ком­па­ні­ї­Queensland здій­снять вра­же­н­ня на­віть на гля­да­ча-знав­ця.

■ Крім то­го, за­слу­го­вує на ува­гу над­зви­чай­но ви­со­кий рі­вень на­у­ко­во­го опра­цю­ва­н­ня ви­став­ки ку­ра­тор­кою Га­ли­ною Бє­лі­ко­вою. Як на­го­ло­ше­но в офі­цій­но­му прес-ре­лі­зі му­зею, крім ін­шо­го, у про­це­сі під­го­тов­ки про­е­кту му­зей­ним фа­хів­цям вда­ло­ся то­чно атри­бу­ту­ва­ти низ­ку юве­лір­них і гра­вер­ських тво­рів, зокре­ма ви­зна­че­но ав­тор­ство вро­цлав­сько­го май­стра Гот­тфрі­да Хайн­тце і ки­їв­ських май­стрів Ма­твія На­ру­но­ви­ча та Іва­на Він­ни­ков­сько­го. До про­е­кту за­лу­че­ні тво­ри Фе­до­ра Ле­ви­цько­го, ки­їв­ських гра­ве­рів Іла­ріо­на Ми­гу­ри, Іва­на Щир­сько­го, Сте­па­на Са­ви­цько­го.

■ На ви­став­ці мо­жна по­ба­чи­ти п’ ять уці­лі­лих ба­ро­ко­вих ікон Брат­сько­го мо­на­сти­ря. На­пи­са­ні на­при­кін­ці XVII ст., во­ни пред­став­ля­ють то­го­ча­сну ки­їв­ську шко­лу іко­но­пи­су, одну з най­по­ту­жні­ших у Схі­дній Єв­ро­пі. З від­кри­т­тям та від­нов­ле­н­ням ікон Брат­сько­го мо­на­сти­ря до­слі­дни­ки отри­ма­ли під­твер­дже­н­ня ви­со­ко­ї­ху­до­жньо­їя­ко­сті ки­їв­ської іко­но­пи­сної шко­ли.

■ Окра­са ви­став­ки — «Бо­го­ма­тір Брат­ська», чу­до­твор­на іко­на кін­ця XVII сто­лі­т­тя, яка ста­ла куль­то­вою че­рез її осо­бли­ву ду­хов­ну мі­сію — за­хист пра­во­слав­но­ї­ві­ри. На ви­став­ці екс­по­ну­є­ться ори­гі­наль­на іко­на і ри­за до неї, від­ре­став­ро­ва­ні ху­до­жни­ця­ми-ре­став­ра­тор­ка­ми НХМУ, а та­кож чи­слен­ні спи­ски з пам’ятки.

■ Ще одна пам’ятка — образ Свя­то­го Ми­ко­лая — одна із вці­лі­лих ікон, яка на­ле­жа­ла до п’яти­яру­сно­го ба­ро­ко­во­го іко­но­ста­су, зро­бле­но­го на за­мов­ле­н­ня Іва­на Ма­зе­пи для Бо­го­яв­лен­сько­го со­бо­ру. Осо­бли­ва цін­ність ці­є­ї­пам’ятки по­ля­гає в то­му, що ав­тен­ти­чний жи­во­пис збе­ріг­ся пов­ні­стю, без змін та пе­ре­пи­су­вань, що є ве­ли­кою рід­кі­стю. Це дає змо­гу скла­сти най­пов­ні­ше уяв­ле­н­ня про ви­со­кий ми­сте­цький рі­вень ки­їв­сько­го жи­во­пи­су то­го ча­су.

■ У ме­жах про­е­кту «Яв­ле­н­ня. Пам’ятки Брат­сько­го мо­на­сти­ря» за­пла­но­ва­на над­зви­чай­но на­си­че­на па­ра­лель­на про­гра­ма: спе­ці­аль­ні ле­кції, ку­ра­тор­ські екс­кур­сії, зу­стрі­чі з про­від­ни­ми до­слі­дни­ка­ми і ба­га­то ін­шо­го. Слід­ку­ва­ти за анон­са­ми по­дій мо­жна на сайті НХМУ: facebook.com/namu.museum.

Бо­го­ма­тір Брат­ська. Ме­жа XVII—XVIII сто­літь (1692—1704). Окре­мі ді­лян­ки жи­во­пи­су від­нов­ле­ні в дру­гій по­ло­ви­ні XIX сто­лі­т­тя (1891). Під ви­ди­мим зо­бра­же­н­ням мі­сти­ться тем­пер­ний жи­во­пис (на­при­кін­ці 1640-х —1651 рр. ). Де­ре­во, лев­кас, ри­ту­ва­н­ня в лев­ка­сі, олія, зо­ло­че­н­ня

Спи­ски з іко­ни Бо­го­ма­тір Брат­ська

Кни­га Ака­фі­стів, 1699 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.