Рі­здво по-ко­ро­лів­сько­му

ЗМІ: «чу­до­ва че­твір­ка» за­вер­ши­ла рік, ви­сту­пив­ши єди­ним фрон­том

Den (Ukrainian) - - 25 - На­та­лія ПУШКАРУК, «День»

Ко­ро­ле­ва Ве­ли­ко­бри­та­ні­ї­Єли­за­ве­та II та ін­ші чле­ни мо­нар­шої ро­ди­ни рі­здвя­но­го ран­ку тра­ди­цій­но від­ві­да­ли свя­тко­ву слу­жбу в ко­сте­лі свя­то­ї­Ма­рі­ї­Ма­гда­ле­ни у граф­стві Нор­фолк. Цьо­го ра­зу осо­бли­ва ува­га бу­ла при­ку­та до так зва­но­ї­чу­до­во­ї­че­твір­ки — як на­зи­ва­ють по­друж­жя прин­ца Ві­лья­ма та Кейт Мід­дл­тон і прин­ца Гар­рі та Меган Маркл. Гер­цо­ги Кем­бри­дж­ські та Сас­сек­ські пе­ред слу­жбою про­гу­ля­ли­ся до­ро­гою до ко­сте­лу, при­ві­тав­шись із со­тня­ми фа­на­тів ко­ро­лів­сько­ї­ро­ди­ни та по­ба­жав­ши їм ща­сли­во­го Рі­здва. У да­ру­нок від лю­дей во­ни отри­му­ва­ли бу­ке­ти кві­тів і по­да­рун­ки, від­зна­чає Бі-Бі-Сі. Daily Mail тим ча­сом звер­тає ува­гу на ко­ро­лів­ські тра­ди­ці­ї­свя­тку­ва­н­ня Рі­здва, адже від­по­від­но до ні­ме­цько­го зви­чаю, який по­пу­ля­ри­зу­ва­ли ще ко­ро­ле­ва Ві­кто­рія і принц Аль­берт, чле­ни мо­нар­шо­ї­ро­ди­ни Спо­лу­че­но­го Ко­ро­лів­ства обмі­ню­ю­ться по­да­рун­ка­ми на­пе­ре­до­дні Рі­здва, а не са­ме у свя­тко­вий день. А як по­ві­дом­ляє Royal Central, та­кі по­да- рун­ки, як пра­ви­ло, смі­шні та не ма­ють ма­те­рі­аль­но­ї­цін­но­сті. Остан­нім ча­сом ЗМІ та­кож по­ши­рю­ва­ли чу­тки що­до мо­жли­во­го кон­флі­кту між ро­ди­на­ми гер­цо­гів Сас­сек­ських і Кем­бри­дж­ських, про­те під час цьо­го спіль­но­го ви­хо­ду Кейт, Ві­льям, Меган і Гар­рі ви­гля­да­ли ща­сли­ви­ми, ви­про­мі­ню­ю­чи усмі­шки, та про­ве­ли рі­здвя­ний день ра­зом. «Оче­ви­дно, що но­ва ге­не­ра­ція ко­ро­лів­сько­ї­ро­ди­ни ма­ла на­мір за­вер­ши­ти цей рік так, як ми­ну­ло­го року, — пред­став­ля­ю­чи єди­ний фронт», — пи­ше The Telegraph.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.