Мо­за­ї­ка «Дня»

П’ятір­ка не­пе­ре­сі­чних фо­то­по­дій у на­шій ор­бі­ті

Den (Ukrainian) - - 25 -

Цей рік став зна­ко­вим для ко­ле­кти­ву «Дня», зокре­ма то­му, що ми про­ве­ли ХХ Між­на­ро­дну фо­то­ви­став­ку. Го­лов­ний ре­да­ктор «Дня» Ла­ри­са Івшина за­зна­ча­ла на її від­крит­ті: «Жур­на­лі­сти пи­та­ють ме­не, що транс­лює на­ша ви­став­ка. Най­пер­ше — со­лі­дар­ність. Я хо­чу, щоб у ко­жно­му до­мі, де не во­ю­ють і де не­має ні­яких втрат, все одно бу­ли під­клю­че­ні до цих змін і від­чу­ва­ли цю енер­гію со­лі­дар­но­сті. А ін­ші — по­тре­бу те­пла, до­бра, які теж ви­про­мі­ню­ють ба­га­то на­ших сві­тлин. Ко­жну ви­став­ку ми про­во­ди­мо, як остан­ню. Мо­жли­во, то­му во­на жи­ве 20 ро­ків».

За де­сять днів в Укра­їн­сько­му до­мі по­бу­ва­ли по­над 10 ти­сяч від­ві­ду­ва­чів. Близь­ко 300 кра­щих знім­ків, які по­тра­пи­ли до екс­по­зи­ції, обро­ста­ли істо­рі­я­ми, яки­ми лю­ди ді­ли­лись у со­цме­ре­жах: хтось упі­знав на сві­тли­ні зна­йо­мо­го, хтось був при­су­тній на сфо­то­гра­фо­ва­ній по­дії. На­га­ду­є­мо, що не при­пи­ня­є­мо зби­ра­ти істо­рі­ї­цих знім­ків, а за­раз ді­ли­мо­ся най­більш зна­ко­ви­ми за 2018-й — пов’яза­ни­ми як з фо­то­ви­став­кою, так і з її уча­сни­ка­ми рі­зних ро­ків.

1. «ІСТО­РІЯ В ТРЬОХ ТАКТАХ»

Так Ла­ри­са Івшина на­зва­ла по­дії, що роз­гор­та­лись нав­ко­ло ро­бо­ти Ан­дрія Не­сте­рен­ка «Пер­шо­і­є­рарх...» в екс­по­зи­ці­ї­ХХ Мі­жна­ро­дно­ї­ви­став­ки.

На­га­да­є­мо, ви­став­ку від­ві­да­ла пер­ша ле­ді Укра­ї­ни Ма­ри­на По­ро­шен­ко. Бі­ля ро­бо­ти Ан­дрія Не­сте­рен­ка « Пер­шо­і­є­рарх... » , це порт­рет Вселенського Патріарха Варфоломія, па­ні Ма­ри­на зга­да­ла, що якраз у цей день, 2 ли­сто­па­да, Пе­тро По­ро­шен­ко від­бу­ває з ві­зи­том до Ту­реч­чи­ни. Го­лов­ний ре­да­ктор «Дня» Ла­ри­са Івшина за­про­по­ну­ва­ла пе­ре­да­ти цю фо­то­ро­бо­ту Пре­зи­ден­ту — для по­да­рун­ка гла­ві Кон­стан­ти­но­поль­сько­го па­трі­ар­ха­ту. Пер­ша ле­ді під­три­ма­ла ідею, і вже на­сту­пно­го дня всі опо­від­а­ли хви­лю­ю­чий мо­мент: Йо­го Все­свя­тість Вар­фо­ло­мій отри­мав по­да­ру­нок.

Остан­ні ві­дві­ду­ва­чі ви­став­ки «Дня» всти­гли по­ба­чи­ти цю істо­рію на знім­ках: ко­пію «Пер­шо­і­є­рар­ха», по­ряд — фо­то, на яко­му Ла­ри­са Івшина да­рує ро­бо­ту Ма­ри­ні По­ро­шен­ко, і та­кож — як Пре­зи­дент да­рує порт­рет Все­лен­сько­му Па­трі­ар­ху

2. ПРО­ЕКТ AFTERMATH VR: EUROMAIDAN («НА­СЛІД­КИ. VR: ЄВ­РО­МАЙ­ДАН»)

Імер­сив­ний до­ку­мен­таль­ний про­ект про по­ді­ї­Ре­во­лю­ці­ї­Гі­дно­сті у Ки­є­ві пред­ста­ви­ла ком­па­нія New Cave Media. Її­за­снов­ни­ки — Оле­ксій Фур­ман, Сер­гій По­ле­жа­ка і Ки­ри­ло Жи­лін­ський. Оле­ксій і Сер­гій сво­го ча­су ста­ва­ли при­зе­ра­ми мі­жна­ро­дно­го фо­то­кон­кур­су «Дня», зокре­ма Оле­ксій у 2016-му отри­мав Гран-прі за се­рію «По­до­ла­н­ня» — про вій­сько­вих з тяж­ки­ми по­ра­не­н­ня­ми, які про­хо­дять ре­а­бі­лі­та­цію, по­вер­та­ю­ться до мир­но­го жи­т­тя.

Про­ект Aftermath VR: Euromaidan са­мі ав­то­ри опи­су­ють так: «По­хму­ро­го ран­ку 20-го лю­то­го 2014 року озбро­є­ні пра­во­охо­рон­ці від­кри­ли во­гонь по про­те­сту­валь­ни­ках, які за­хи­ща­ли­ся би­тка­ми та де- рев’яни­ми щи­та­ми. За­ги­ну­ло п’ят­де­сят лю­дей, і че­рез кіль­ка днів пре­зи­дент Ві­ктор Яну­ко­вич втік до Ро­сії. За до­по­мо­гою фо­то­грам­ме­трі­ї­та три­ви­мір­но­ї­комп’ютер­но­ї­гра­фі­ки ми від­тво­рю­є­мо ву­ли­цю Ін­сти­тут­ську в то­му ви­гля­ді, в яко­му во­на є сьо­го­дні, щоб по­ка­за­ти то­ді­шнє мі­сце кро­во­про­ли­т­тя».

Гля­да­чі мо­жуть по­вто­ри­ти шлях про­те­сту­валь­ни­ків, які йшли на­зу­стріч мі­лі­ції. Істо­рія ран­ку 20 лю­то­го 2014-го роз­ка­зу­є­ться че­рез ар­хів­ні ка­дри. Спо­га­ди оче­вид­ців за­пи­са­ні у фор­ма­ті 360°-ві­део­ін­терв’ю там, де від­бу­ли­ся роз­стрі­ли.

До 27 сі­чня «На­слід­ки. VR: Єв­ро­май­дан» мо­жна по­ба­чи­ти і ви­про­бу­ва­ти у «Ми­сте­цько­му ар­се­на­лі» в Ки­є­ві, він є в екс­по­зи­ці­ї­мі­жна­ро­дно­го про­е­кту- до­слі­дже­н­ня « Ре­во­лю­ціо­нуй­мо».

3. НАЙ­КРА­ЩІ КА­ДРИ ВІД

ASSOCIATED PRESS

Дві сві­тли­ни уча­сни­ка і ба­га­то­ра­зо­во­го при­зе­ра фо­то­кон­кур­су «Дня» Єв­ге­на Ма­ло­лє­тки по­тра­пи­ли до тра­ди­цій­но­го спи­ску кра­щих знім­ків року, що ми­нає, від одно­го з най­біль­ших у сві­ті ін­фор­ма­цій­них агентств — Associated Press. У то­пі — фо­то зі всьо­го сві­ту, це і про­те­сти, на­при­клад, «жов­тих жи­ле­тів» у Па­ри­жі, і не­пар­ке­тні знім­ки з офі­цій­них по­дій, ска­жі­мо, кан­цлер­ки Ні­меч­чи­ни Ан­ге­ли Мер­кель або пре­зи­ден­та Єв­ро­ко­мі­сі­ї­Жа­на- Кло­да Юн­ке­ра. А ще зав­дя­ки май­стер­но­сті Єв­ге­на Ма­ло­лє­тки там є лю­ди, які їдуть у ма­рі­у­поль­ській мар­шру­тці ( на фо­то) і ки­їв­ський ме­мо­рі­ал «Ба­тьків­щи­на-Ма­ти», що роз­сі­кає гу­стий ту­ман.

ФО­ТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

ФО­ТО МИ­ХАЙ­ЛА ПАЛІНЧАКА

ФО­ТО ЄВ­ГЕ­НА МА­ЛО­ЛЄ­ТКИ

2018 рік у фо­то: Єв­ро­па та Афри­ка / Associated Press

ФО­ТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

ФО­ТО АНА­ТО­ЛІЯ СТЕПАНОВА

Ва­силь, 20 ро­ків, із Фран­ків­щи­ни, три­має в ру­ках Ви­фле­єм­ський во­гонь, який при­ве­зли во­лон­те­ри

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.