«Ми­ру та по­лег­ше­н­ня лю­бій Укра­ї­ні...»

Па­па Фран­циск при­свя­тив рі­здвя­ну про­мо­ву те­мі бра­тер­ства

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» -

Па­па Рим­ський Фран­циск у сво­є­му тра­ди­цій­но­му по­слан­ні ві­ру­ю­чим Urbi et Orbi ( що бу­кваль­но пе­ре­кла­да­є­ться « Мі­сту та сві­ту » ) з на­го­ди Рі­здва ви­го­ло­сив по­ба­жа­н­ня на­шій дер­жа­ві. «Не­хай же Го­сподь, який на­ро­джу­є­ться, при­не­се по­лег­ше­н­ня лю­бій Укра­ї­ні, що з не­тер­пі­н­ням пра­гне на­но­во по­вер­ну­ти трив­кий мир, який все ще за­пі­зню­є­ться. Ли­ше з ми­ром, що ша­нує пра­ва ко­жно­го на­ро­ду, кра­ї­на змо­же під­ня­ти­ся пі­сля за­зна­них стра­ж­дань та від­но­ви­ти гі­дні жит­тє­ві умо­ви для сво­їх гро­ма­дян. За­пев­няю свою близь­кість хри­сти- ян­ським спіль­но­там цьо­го ре­гіо­ну та мо­лю­ся за те, щоб мо­гли бу­ду­ва­тись сто­сун­ки бра­тер­ства та дру­жби», — за­явив пон­ти­фік, сло­ва яко­го ци­тує Vatican News. Як пи­ше ре­сурс, Па­па Рим­ський цьо­го року за­га­лом при­свя­тив свою про­мо­ву те­мі бра­тер­ства та по­ба­жав йо­го лю­дям ко­жно­го на­ро­ду та куль­ту­ри, лю­дям від­мін­них ідей і рі­зних ре­лі­гій. У цьо­му кон­текс­ті Па­па Фран­циск по­ряд з Укра­ї­ною зга­дав про Ізра­їль і Па­ле­сти­ну, Си­рію, Ємен, Афри­ку, Ко­рей­ський пів- острів, Ве­не­су­е­лу, по­ба­жав­ши їм ми­ру, від­нов­ле­н­ня діа­ло­гу і бра­тер­ства то­що.

« Не­хай же ма­ле та змер­зле Ди­тя, яке сьо­го­дні спо­гля­да­є­мо в яслах, за­хи­стить усіх ді­тей на зем­лі та ко­жну слаб­ку, без­за­хи­сну й від­ки­не­ну мов не­по­тріб лю­ди­ну. Щоб усі ми мо­гли отри­ма­ти мир та уті­ше­н­ня з на­ро­дже­н­ня Спа­си­те­ля, а від­чу­ва­ю­чи, що нас лю­бить єди­ний не­бе­сний Отець, і ми на­но­во зу­стрі­ли­ся та жи­ли, як бра­ти й се­стри», — на­го­ло­сив він на­сам­кі­нець.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.