Син­дром Ел­ло­чки-лю­до­їд­ки

Як уся­кий фа­шист­ський ре­жим, пу­ті­нізм має низ­ку про­блем

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ігор ЯКОВЕНКО, Мо­сква, спе­ці­аль­но для «Дня»

2018 рік, що ми­нає, під за­ві­су при­ніс де­кіль­ка не­при­єм­них сюр­при­зів для ро­сій­ських вла­стей. Ав­тор одно­го з них — бі­ло­ру­ський пре­зи­дент Оле­ксандр Лу­ка­шен­ко. Який за­явив, що Ро­сію скла­дно вва­жа­ти «брат­ською дер­жа­вою», оскіль­ки в са­мій Ро­сії це вже не спри­йма­є­ться. Це бу­ло ска­за­но без­по­се­ре­дньо на­пе­ре­до­дні зу­стрі­чі з Пу­ті­ним, яка від­бу­ла­ся 25 гру­дня 2018 року. А ще ра­ні­ше, 14 гру­дня, Оле­ксандр Гри­го­ро­вич по­скар­жив­ся, що «під при­во­дом гли­бо­ко­їін­те­гра­ці­ї­Мо­сква хо­че ін­кор­по­ру­ва­ти Бі­ло­русь до скла­ду Ро­сії», чо­го він, Лу­ка­шен­ко, зви­чай­но, до­зво­ли­ти ні­як не мо­же.

■ Вар­то за­ува­жи­ти, що в ро­сій­сько­му ке­рів­ни­цтві про ко­ли­шню «брат­ську ре­спу­блі­ку» від­гу­ку­ю­ться з не­при­хо­ва­ним роз­дра­ту­ва­н­ням. Пер­ший ві­це-прем’єр уря­ду Ро­сії, мі­ністр фі­нан­сів Ан­тон Сі­лу­а­нов зі­знав­ся, що «втра­тив до­ві­ру до Бі­ло­ру­сі», оскіль­ки ця кра­ї­на «по­стій­но по­ру­шує сан­кцій­ний ре­жим», і то­му че­рез ро­сій­сько-бі­ло­ру­ський кор­дон «уся сан­кціон­ка йде до нас».

■ Вза­єм­ні обра­зи та не­до­вір’я між Ро­сій­ською Фе­де­ра­ці­єю та Ре­спу­блі­кою Бі­ло­рус­сю, пев­на річ, не до­ся­га­ють то­го рів­ня не­при­я­зні, який існує між Ро­сі­єю й Укра­ї­ною, що по­ясню­є­ться до­сить про­стою об­ста­ви­ною. А са­ме тим, що пу­тін­ська Ро­сія по­ки що не вчи­ни­ла що­до Бі­ло­ру­сі актів пря­мої зброй­но­ї­агре­сі­їй обме­жу­є­ться еко­но­мі­чним ти­ском, ви­про­бо­ву­ю­чи ре­жим Лу­ка­шен­ка на мі­цність.

■ На від­мі­ну від Оле­ксан­дра Гри­го­ро­ви­ча Лу­ка­шен­ка, який час від ча­су ви­го­ло­шує обра­зли­ві для Крем­ля сло­ва, Пе­тро Оле­ксі­йо­вич По­ро­шен­ко по­стій­но обра­жає Кремль ді­я­ми. Оста­н­ня обра­за бу­ла на­не­се­на 26 гру­дня 2018 року, ко­ли Пре­зи­дент Укра­ї­ни, ви­сту­па­ю­чи на за­сі­дан­ні Ра­ди на­ціо­наль­но­ї­без­пе­ки й обо­ро­ни, за­явив, що ска­со­вує во­єн­ний стан.

■ Се­ред ро­сій­ських по­лі­ти­ків це рі­ше­н­ня ке­рів­ни­цтва Укра­ї­ни ви­кли­ка­ло гли­бо­ке роз­ча­ру­ва­н­ня. Один із най­більш оска­же­ні­лих представників пар­ті­ї­вій­ни, член Ра­ди Фе­де­ра­ці­ї­Франц Клін­це­вич з на­ді­єю пе­ред­ба­чив, що мо­же все ще обі­йде­ться і По­ро­шен­ко зно­ву вве­де во­єн­ний стан без­по­се­ре­дньо пе­ред ви­бо­ра­ми, і пре­зи­дент­ських ви­бо­рів та­ким чи­ном в Укра­ї­ні не бу­де.

■ На­їв­ний Франц Ада­мо­вич ви­сло­вив за­галь­ний на­стрій по­стій­них ме­шкан­ців ро­сій­сько­го те­ле­ві­зо­ра, які ду­же спо­ді­ва­ли­ся на від­мі­ну пре­зи­дент­ських ви­бо­рів в Укра­ї­ні, оскіль­ки в цьо­му ра­зі во­ни мо­гли б весь на­сту­пний рік сма­ку­ва­ти цю по­дію, кри­ча­ти та гри­ма­су­ва­ти в чи­слен­них сту­ді­ях ро­сій­ських шоу не­на­ви­сті, де всмак на­кри­ча­ли­ся б про укра­їн­ську бан­де­рів­ську ди­кта­ту­ру, яка — ди­ві­ться, лю­ди до­брі! — на­віть ви­бо­ри й ті ска­су­ва­ла.

■ Ця обра­за на Пе­тра По­ро­шен­ка, який, ска­су­вав­ши во­єн­ний стан, за­ли­шив ви­ро­бни­ків не­на­ви­сті в ро­сій­сько­му те­ле­ві­зо­рі без со­лод­ко­го, по­зба­ви­ла уча­сни­ків про­гра­ми «Ве­чір» із Во­ло­ди­ми­ром Со­лов­йо­вим від 26.12.2018 мо­жли­во­стей ви­слов­лю­ва­ти чі­тко сво­ї­дум­ки. Всю пер­шу го­ди­ну, ко­ли за­зви­чай обго­во­рю­ва­ли ва­рі­ан­ти за­ги­бе­лі Укра­ї­ни, уча­сни­ки шоу кри­ча­ли хо­ром так, що ро­зі­бра­ти що­не­будь бу­ло до­сить скла­дно. Чу­ти бу­ло ли­ше Со­лов­йо­ва, оскіль­ки йо­го мі­кро­фон був увесь час вві­мкне­ний на всю по­ту­жність, то­ді як мі­кро­фо­ни ін­ших пе­рі­о­ди­чно ви­ми­ка­ли­ся.

■ Але під­сту­пи По­ро­шен­ка до­ве­ли Со­лов­йо­ва до та­ко­го ста­ну, що він ра­пто­во від­чув син­дром Ел­ло­чки-лю­до­їд­ки, і йо­го слов­ни­ко­вий ре­сурс ураз ско­ро­тив­ся до пів­то­ра де­ся­тка слів. А як на­слі­док цьо­го — Во­ло­ди­мир Ру­доль­фо­вич до­сить дов­го кри­чав одне і те ж: «Та ви на­ци­сти, а на­ци­стів тре­ба зни­щу­ва­ти!», або «Ви на­ци­сти, а з на­ци­ста­ми — жо­дних пе­ре­мов!»

■ Бій­ців­сько­го «схо­до­знав­ця» Се­ме­на Ба­гда­са­ро­ва Укра­ї­на до­ве­ла до бо­же­ві­л­ля, вна­слі­док чо­го він май­же пов­ні­стю пе­ре­йшов на мат, і зна­чну ча­сти­ну йо­го ви­сту­пу зву­ко­опе­ра­тор зму­ше­ний був за­пі­ку­ва­ти. Оскіль­ки Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни Пе­тра По­ро­шен­ка в сту­дії«Ро­сії1» не бу­ло, не­при­бор­ка­на лють бій­ців­сько­го «схо­до­знав­ця» Се­ме­на Ба­гда­са­ро­ва бу­ла спря­мо­ва­на на спе­ці­аль­но­го укра­їн­ця В’яче­сла­ва Ков­ту­на, яко­го три­ма­ють са­ме з та­кою ме­тою. З то­го, що не бу­ло за­пі­ка­не пиль­ним зву­ко­опе­ра­то­ром, мо­жна бу­ло ро­зі­бра­ти та­кі за­ува­же­н­ня Ба­гда­са­ро­ва на адре­су Ков­ту­на: «Ти у ме­не, су­ка, ва­ля­ти­ме­шся тут», «то­бі, гни­да, пер­шо­му кі­нець при­йде» й ін­ше. Що сто­су­є­ться най­ближ­чих пер­спе­ктив В’яче­сла­ва Ков­ту­на, в йо­го до­лі, су­дя­чи з ре­плік Ба­гда­са­ро­ва, по­вин­ні ста­ти­ся ра­пто­ві та вель­ми тра­гі­чні змі­ни.

■ Що ж до Укра­ї­ни, то тут бій­ців­ський «схо­до­зна­вець» Ба­гда­са­ров був ще ка­те­го­ри­чні­шим. «Ми по­вин­ні чі­тко ска­за­ти: на­цист­ський ре­жим бу­де зни­ще­ний 20-го або 21-го!» — на­ка­зав Ба­гда­са­ров, а оскіль­ки він не уто­чнив яко­го мі­ся­ця і яко­го року від­бу­де­ться зни­ще­н­ня на­цист­сько­го ре­жи­му, то Со­лов­йов ула­днав цю не­ви­зна­че­ність, вко­тре ви­кри­кнув­ши своє: «З на­ци­ста­ми не роз­мов­ля­ють — на­ци­стів зни­щу­ють!»

■ Окрім сві­жо­ї­о­бра­зи — ска­су­ва­н­ня в Укра­ї­ні во­єн­но­го ста­ну — у ме­шкан­ців сту­дії«Ве­чо­ра» ра­птом за­го­стри­ли­ся фан­том­ні бо­лі з при­во­ду втра­че­но­їукраї нсько­ї­пра­во­слав­но­ї­цер­кви. І тут Со­лов­йо­ву теж бра­ку­ва­ло слів, оскіль­ки крім то­го, що Все­лен­ський па­трі­арх Вар­фо­ло­мій у мо­ло­ді ро­ки, до кар’єри свя­ще­ни­ка, слу­жив ка­пі­та­ном ту­ре­цько­їар­мії , ін­ших про­ти­по­ка­зань про­ти від­ді­ле­н­ня укра­їн­ської цер­кви від гун­дя­єв­сько­їу те­ле­ве­ду­чо­го не зна­йшло­ся.

■ Де­я­ку рі­зно­ма­ні­тність до ви­кри­т­тя Вселенського патріарха вніс нев­га­мов­ний «схо­до­зна­вець» Ба­гда­са­ров, який кри­чав на укра­їн­сько­го по­лі­то­ло­га Ва­си­ля Ва­ка­ро­ва: «Ви зда­ли укра­їн­ський на­род у раб­ство стам­буль­сько­му ан­ти­хри­сто­ві! Укра­їн­ський на­род по­ви­нен пов­ста­ти і зме­сти цю не­чисть!» А пі­сля цьо­го бій­ців­ський «схо­до­зна­вець» Ба­гда­са­ров по­чав ви­хва­ля­ти тих укра­їн­ських свя­ще­ни­ків, які за­ли­ши­ли­ся вір­ні Гун­дя­є­ву. «Ось це укра­їн­ський на­род!» — спро­бу­вав уда­ти за­хо­пле­н­ня Ба­гда­са­ров, і ра­птом по­гляд йо­го впав на не­до­би­то­го Ков­ту­на. «А ти чмо со­ба­че!» — по­ві­до­мив Ба­гда­са­ров укра­їн­сько­му по­лі­то­ло­го­ві і від­ра­зу за­спо­ко­їв­ся, ма­буть, уба­ча­ю­чи свою мі­сію на сьо­го­дні ви­ко­на­ною.

■ Пу­ті­нізм як рі­зно­вид фа­ши­зму має ба­га­то пе­ре­ваг у про­ти­сто­ян­ні з де­мо­кра­ти­чни­ми кра­ї­на­ми. Та­кти­чний ви­граш дає, на­при­клад, від­су­тність ети­чних і пра­во­вих обме­жень, го­тов­ність до будь-яко­ї­бре­хні, під­ло­ти та на­си­л­ля. Але, як уся­кий фа­шист­ський ре­жим, пу­ті­нізм має низ­ку про­блем. Оскіль­ки цей ре­жим зму­ше­ний опи­ра­ти­ся на все най­гір­ше, що є в на­ро­ді, а та­кож пра­гне уни­ка­ти рі­зно­ма­ні­тно­сті та кон­ку­рен­ції, то у всіх сво­їх ді­ях і про­я­вах пу­ті­нізм при­ре­че­ний на де­гра­да­цію. Ме­дій­на сфе­ра не є ви­ня­тком. На всі вну­трі­шні та зов­ні­шні ви­кли­ки, які су­ча­сність ки­дає пу­тін­ській Ро­сії, по­чи­на­ю­чи з 2014 року, ро­сій­ський те­ле­ві­зор зміг від­по­ві­сти все тим же не­пев­ним слов­ни­ко­вим ре­сур­сом со­лов­йо­вих-ки­се­льо­вих-ска­бе­є­вих, який до то­го ж не­стрим­но ско­ро­чу­є­ться і в да­ний час обме­жу­є­ться дво­ма де­ся­тка­ми слів. Мен­ше, ніж у Ел­ло­чки-лю­до­їд­ки.

МАЛЮНОК ВІ­КТО­РА БОГОРАДА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.