«Ге­рої – па­трі­арх Фі­ла­рет та укра­їн­ські мо­ря­ки»

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» -

НОВОРІЧНА АНКЕТА «ДНЯ»-2018 Те­тя­на ВЕРГЕЛЕС, укра­їн­ська ме­ді­а­екс­пер­тка, го­лов­на ре­да­ктор­ка Ін­фор­ма­цій­но­го агент­ства ZIK:

1 Про­цес ста­нов­ле­н­ня укра­їн­сько­ї­дер­жав­но­сті. Глиб­шо­ї­са­мо­усві­дом­ле­но­сті. Ро­зу­мі­н­ня, що не­має ні­чо­го не­мо­жли­во­го — що спо­ча­тку зда­ва­ло­ся не­ймо­вір­ним, мо­же ста­ти ре­аль­ним — як-от утво­ре­н­ня по­мі­сно­ї­цер­кви.

2 Отру­є­н­ня Скри­па­лів у Солс­бе­рі і ви­кри­т­тя ро­сій­ських шпи­гу­нів, вбив­ство Ха­шог­гі, на­пад на укра­їн­ські ко­ра­блі і від­ри­та агре­сія РФ в Азов­сько­му мо­рі, утво­ре­н­ня Пра­во­слав­но­ї­цер­кви Укра­ї­ни, ін­фор­ма­цій­ні вій­ни, змі­на клі­ма­ту.

3 Ство­ре­н­ня єди­но­ї­по­мі­сно­ї­пра­во­слав­но­ї­цер­кви Укра­ї­ни.

4 Ге­рої— па­трі­арх Фі­ла­рет і укра­їн­ські мо­ря­ки. Ан­ти­ге­рої— Во­ло­ди­мир Пу­тін і по­пу­лі­сти усіх ма­стей в усіх кра­ї­нах сві­ту. 5 Сві­тлі, ці­ле­спря­мо­ва­ні лю­ди; му­дрі кни­ги; без­умов­на лю­бов до Укра­ї­ни.

6 Із до­ві­рою і по­ва­гою чи­таю ма­те­рі­а­ли Іго­ря Сюндюкова, Ми­ко­ли Сі­ру­ка, Іго­ря Сме­шка, Сер­гія Гра­бов­сько­го. Ви­рі­зняю Ан­дрія Піон­тков­сько­го, Юрія Рай­хе­ля, Оле­ксія Са­ви­цько­го, Іго­ря Яко­вен­ка, Ма­ри­ну Мар­чен­ко... Бра­кує ме­ні Окса­ни Па­хльов­ської. І, зві­сно, зав­жди че­каю на роз­ду­ми, ана­лі­ти­чні ма­те­рі­а­ли Ла­ри­си Івшиної. «Про­хі­дні», не­дба­лі текс­ти — це не про га­зе­ту «День» :). То­му, мо­же, й не­ко­ре­ктно ви­окрем­лю­ва­ти ко­гось. Ска­жі­мо, у тво­рен­ні га­зе­ти бе­ре участь та­ла­но­ви­та мо­лодь — усіх не пе­ре­лі­чиш. Із про­е­ктів — до сто­лі­т­тя Ге­тьма­на­ту Пав­ла Ско­ро­пад­сько­го, фо­то­ви­став­ки «Дня», кни­га «По­вер­не­н­ня в Цар­го­род » . У га­зе­ті «День» — все про­фе­сій­но, гі­дно, шля­хе­тно.

ФО­ТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.