На­ві­що змі­ню­ва­ти Нор­манд­ський фор­мат?

Ек­спер­ти обго­во­рю­ють про­по­зи­цію гла­ви МЗС Поль­щі

Den (Ukrainian) - - Front Page - На­та­лія ПУШКАРУК, «День»

Ек­спер­ти обго­во­рю­ють про­по­зи­цію гла­ви МЗС Поль­щі

Не­що­дав­но мі­ністр за­кор­дон­них справ Поль­щі Яцек Ча­пу­то­вич в ін­терв’ю ні­ме­цькій га­зе­ті Handelsblatt зро­бив кіль­ка гу­чних за­яв що­до на­шої дер­жа­ви. По-пер­ше, він за­про­по­ну­вав при­зна­чи­ти спе­ці­аль­но­го по­слан­ни­ка ге­не­раль­но­го се­кре­та­ря ООН для Укра­ї­ни, а по-дру­ге — змі­ни­ти Нор­манд­ський фор­мат. «Я ду­маю, що до так зва­но­го Нор­манд­сько­го фор­ма­ту — Ні­меч­чи­на, Фран­ція, Укра­ї­на, Ро­сія — по­трі­бно до­лу­чи­ти США та ЄС. Ні­меч­чи­на та Фран­ція мо­жуть ду­ма­ти, що пред­став­ля­ють Єв­ро­пу, але, на на­шу дум­ку, це не так. Нас мо­жуть пред­став­ля­ти ли­ше єв­ро­пей­ські ін­сти­ту­ції, в цьо­му ра­зі — Вер­хов­ний пред­став­ник, а не ін­ші кра­ї­ни», — ска­зав гла­ва поль­сько­го МЗС.

Крім то­го, в цьо­му ін­терв’ю Ча­пу­то­вич на­го­ло­сив на не­об­хі­дно­сті за­про­ва­дже­н­ня но­вих сан­кцій що­до Ро­сії з бо­ку ЄС і НАТО. «Тут го­лов­ним є пи­та­н­ня «Пів­ні­чно­го по­то­ку-2»: тру­бо­про­від руй­нує ефект сан­кцій. «Пів­ні­чний по­тік-2» вби­ває Укра­ї­ну. Якщо тран­зит ро­сій­сько­го га­зу че­рез Укра­ї­ну при­пи­ни­ться, кра­ї­на втра­тить не ли­ше зна­чний до­хід, а й га­ран­тію за­хи­сту від подаль­шої ро­сій­ської агре­сії», — за­явив Ча­пу­то­вич. Він та­кож від­зна­чив, що в пи­тан­ні «Пів­ні­чно­го по­то­ку-2» Поль­ща, США та Єв­ро­пей­ська ко­мі­сія пред­став­ля­ють про­єв­ро­пей­ську по­зи­цію, тим ча­сом, як Ні­меч­чи­на — ан­ти­єв­ро­пей­ську. «Ні­меч­чи­на та Ав­стрія по­стій­но за­хи­ща­ють се­бе но­ви­ми обма­на­ми і хо­чуть ви­ня­тку для «Пів­ні­чно­го по­то­ку», так що сьо­го­дні у нас не­має спіль­ної єв­ро­пей­ської по­зи­ції», — по­ві­до­мив він.

Вар­то на­га­да­ти, що про­тя­гом ми­ну­ло­го ро­ку Поль­ща бу­ла не­по­стій­ним чле­ном Ра­ди Без­пе­ки ООН і про­бу­де в цій ро­лі ще 2019 ро­ку. Крім то­го, Поль­ща не­о­дно­ра­зо­во ви­сту­па­ла про­ти ре­а­лі­за­ції про­е­кту «Пів­ні­чний по­тік-2». А в гру­дні ми­ну­ло­го ро­ку поль­ська дер­жав­на га­зо­ва ком­па­нія PGNiG під­пи­са­ла кон­тракт з аме­ри­кан­ською ком­па­ні­єю Port Arthur LNG що­до ку­пів­лі 2,7 млрд ку­бо­ме­трів га­зу що­рі­чно про­тя­гом 20 ро­ків, щоб змен­ши­ти енер­ге­ти­чну за­ле­жність від РФ, пе­ре­дає DW.

Тим ча­сом у са­мій Поль­щі ста­ла­ся ре­зо­нан­сна пе­ре­ста­нов­ка в уря­ді: на по­са­ду за­сту­пни­ка мі­ні­стра ди­гі­та­лі­за­ції (оци­фру­ва­н­ня) бу­ло при­зна­че­но Ада­ма Ан­дру­шке­ви­ча, який, за да­ни­ми ре­сур­су VSQUARE, вва­жа­є­ться на­ціо­на­лі­стом, про­те «спов­не­ний ро­зу­мі­н­ня, ко­ли йде­ться про Бі­ло­русь і Ро­сію». За­зна­ча­є­ться, що Ан­дру­шке­вич має ко­ре­ні в мо­ло­ді­жних на­ціо­на­лі­сти­чних гру­пах, та­ких як На­ціо­наль­ний ра­ди­каль­ний та­бір (Oboz NarodowoRadykalny) і Все­поль­ська мо­лодь (Mlodziez Wszechpolska). «Той, хто до­сі вва­жає, що це па­трі­о­ти­чний уряд, який ві­рить у поль­ський су­ве­ре­ні­тет, не ка­жу­чи вже про де­мо­кра­тію, був обма­ну­тий», — на­пи­са­ла у Twitter ко­лум­ніст ви­да­н­ня The Washington Post Енн Еп­пл­бом.

«День» звер­нув­ся до укра­їн­ських та поль­ських екс­пер­тів з про­ха­н­ням про­ко­мен­ту­ва­ти іні­ці­а­ти­ву мі­ні­стра Ча­пу­то­ви­ча, зокре­ма що­до змі­ни Нор­манд­сько­го фор­ма­ту

«Є УСВІДОМЛЕННЯ, ЩО В СИЛЬНІЙ І БЕЗПЕЧНІЙ УКРА­Ї­НІ БУДЕ БЕЗПЕКА І ДЛЯ СА­МОЇ ПОЛЬ­ЩІ»

Окса­на ЮРИНЕЦЬ, на­ро­дний де­пу­тат Укра­ї­ни, спів­го­ло­ва Гру­пи з між­пар­ла­мент­ських зв’яз­ків із Ре­спу­блі­кою Поль­ща:

— Це ду­же до­бра та по­зи­тив­на ініціатива, то­му що ду­же ба­га­то ре­чей сьо­го­дні по­тре­бу­ють пев­ної ре- фор­ма­ції, щоб був ре­зуль­тат. На­при­клад, по­дії, які від­бу­ли­ся в Кер­чен­ській про­то­ці, змі­ни­ли ба­га­то став­лень до то­го, що за­раз від­бу­ва­є­ться в Укра­ї­ні. Наш су­сід, який є не­по­стій­ним чле­ном Ра­дбе­зу ООН, на­пев­но, ма­кси­маль­но хо­че ви­ко­ри­ста­ти своє ста­но­ви­ще для то­го, щоб до­по­мог­ти та по­спри­я­ти, адже сьо­го­дні Укра­ї­ні не­об­хі­дна під­трим­ка. Це си­ту­а­ція, ко­ли є усвідомлення, що в сильній і безпечній Укра­ї­ні буде безпека і для са­мої Поль­щі, і вза­га­лі для ЄС. Та­ке гло­баль­не мас­шта­бне ми­сле­н­ня по­ка­зує ро­зу­мі­н­ня су­спіль­ства, де­мо­кра­ти­чних єв­ро­пей­ських кра­їн, осо­бли­во бал­тів і по­ля­ків, на­скіль­ки си­ту­а­ція є не­без­пе­чною і для їхніх кра­їн.

Ко­ли Поль­ща за­яв­ляє, що хо­че, аби вій­сько­ві ба­зи НАТО по­стій­но роз­та­шо­ву­ва­ли­ся на їхній те­ри­то­рії, це го­во­рить про те, що укра­їн­ці при цих пе­ре­мо­ви­нах бу­дуть до­по­ма­га­ти, аби це від­бу­ло­ся. Ми ро­зу­мі­є­мо й усві­дом­лю­є­мо, що нам ва­жли­ві по­руч силь­ні, аде­ква­тні, де­мо­кра­ти­чні су­сі­ди і та­ка си­ту­а­ція аб­со­лю­тно по­ста­вить на топ пи­та­н­ня, які сьо­го­дні є.

На жаль, на­ші хло­пці, вій­сько­во­по­ло­не­ні мо­ря­ки не звіль­не­ні, є ще ба­га­то ін­ших по­ло­не­них і за­ру­чни­ків, які по­тре­бу­ють окре­мої опі­ки, і ми чі­тко ро­зу­мі­є­мо, що са­мі не спра­ви­мо­ся. Ди­пло­ма­ти­чна по­зи­ція, яку на­ма­га­є­ться впро­ва­джу­ва­ти Пре­зи­дент Укра­ї­ни, по­стій­но по­тре­бує мо­жли­во­стей на­ших су­сі­дніх кра­їн, які во­ни мо­жуть сьо­го­дні ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти для то­го, щоб тво­ри­ти ра­зом без­пе­чний мир­ний про­стір для всіх дер­жав. Усі дав­но вже усві­до­ми­ли, що Укра­ї­на сьо­го­дні за­хи­щає кор­до­ни ЄС і НАТО. Кон­со­лі­да­ція та­ких зу­силь є ду­же ва­жли­вою. У нас у кра­ї­ні ко­жен має ро­би­ти на сво­є­му мі­сці від­по­від­аль­но, щи­ро, пра­виль­но свою ро­бо­ту, так са­мо ва­жли­во, щоб ко­жна з на­ших кра­їн-пар­тне­рок, су­сі­дів, дру­жніх до нас дер­жав ство­рю­ва­ли ко­а­лі­цію впли­во­вих май­дан­чи­ків, де мо­жуть ви­рі­шу­ва­ти­ся ряд пи­тань.

— Чо­му, на ва­шу дум­ку, ви­ще поль­ське ке­рів­ни­цтво са­ме за­раз ви­слов­лює та­ку про­по­зи­цію, в чо­му по­ля­гає їхній ін­те­рес?

— Я вва­жаю, що дві по­ту­жні мо­ло­ді на­ції, як Укра­ї­на та Поль­ща, мо­жуть сьо­го­дні ба­га­то ре­чей зро­би­ти для Єв­ро­пи. Ко­ли во­ни за­кли­ка­ють до­лу­ча­ти­ся ЄС і США, це озна­чає, що цей фор­мат має бу­ти до­пов­не­ний, удо­ско­на­ле­ний за­для ді­є­во­сті та кон­кре­тних ре­зуль­та­тів.

Ко­ли на­ве­сні Укра­ї­на ви­сту­пи­ла іні­ці­а­то­ром під­трим­ки Гру­зії та Мол­до­ви в єв­ро­а­тлан­ти­чній ін­те­гра­ції цих кра­їн, ду­же ба­га­то ко­лег з на­ціо­наль­них пар­ла­мен­тів ін­ших кра­їн під­три­ма­ли цю по­зи­цію. Хоч би як важ­ко бу­ло нам, ми ро­зу­мі­є­мо, що є кра­ї­ни мен­ші за чи­сель­ні­стю, які ми сьо­го­дні на­ма­га­є­мо­ся під­тя­гу­ва­ти, ро­зу­мі­ю­чи, що в нас одна­ко­ві стар­то­ві мо­жли­во­сті, не­без­пе­ки. Це факт, який по­ка­зує, що ко­ли ми об’єд­на­ні, ми є силь­ні­ши­ми.

Ко­ли де­пу­та­ти ду­ма­ють не в ме­жах обла­сті, мі­ста, окру­гу, а в ме­жах ці­лої кра­ї­ни, це кра­ще. І ко­ли на­ші кра­ї­ни-су­сі­ди ду­ма­ють у мас­шта­бах сві­то­во­го про­сто­ру, ве­ли­кої гео­по­лі­ти­ки, я вва­жаю, що це пра­виль­но, ам­бі­тно, але в той же час від­по­від­аль­но. Адже ро­би­ти та­кі за­яви, озна­чає ро­би­ти ча­сти­ну яко­їсь ро­бо­ти та бра­ти на се­бе ча­сти­ну від­по­від­аль­но­сті.

— Який шанс, що ця ініціатива буде вті­ле­на і на­скіль­ки вар­то очі­ку­ва­ти по­зи­тив­них змін пі­сля мо­жли­во­го до­лу­че­н­ня до Нор­манд­сько­го фор­ма­ту США і ЄС?

— Для ба­га­тьох мо­їх ко­лег ва­жли­во, щоб пи­та­н­ня з вій­сько­во­по­ло­не­ни­ми яко­мо­га ско­рі­ше ви­рі­шу­ва­ло­ся. Це одно­зна­чно те, що є ва­жли­вим і те, про що тре­ба ду­ма­ти ко­жно­го дня. Та­ка змі­на фор­ма­ту при­найм­ні пе­ред­ба­чить, що та­кі мо­мен­ти не бу­дуть про­пу­ска­ти­ся чи що в пе­ре­мо­ви­нах ці пи­та­н­ня бу­дуть швид­ко ви­рі­шу­ва­ти­ся.

США — силь­на кра­ї­на, ухва­лює основ­ні рі­ше­н­ня в НАТО, ЄС так са­мо ко­ле­ктив­но при­ймає ба­га­то рі­шень. Це той фор­мат, який би дав мо­жли­вість у шир­шо­му ко­лі обго­во­рю­ва­ти пи­та­н­ня. Я тіль­ки за все те, що буде ді­я­ти і да­ва­ти нам по­зи­тив, зру­ше­н­ня в без­пе­ці. Мо­жли­во, змі­на фор­ма­ту якраз і буде розв’яз­кою ря­ду пи­тань, по­став­ле­них на по­ряд­ку ден­но­му.

«ЦЕ ВАЖЛИВА ПРОПОЗИЦІЯ, АЛЕ, НА ЖАЛЬ, Я НЕ БАЧУ ЗА­РАЗ МО­ЖЛИ­ВО­СТІ, ЩОБ ВОНА БУ­ЛА РЕАЛІЗОВАНА»

Пьотр КОСЬЦIНСЬКI, кан­ди­дат на­ук, уні­вер­си­тет Ві­сту­ла, Вар­ша­ва:

— У нас є ве­ли­кий ін­те­рес у то­му, щоб си­ту­а­ція в Укра­ї­ні бу­ла кра­щою, щоб бу­ло вре­гу­лю­ва­н­ня си­ту­а­ції на Дон­ба­сі. На жаль, ми не ба­чи­мо цьо­го за­раз, перш за все — то­му, що Ро­сія не хо­че щось змі­ню­ва­ти. Пропозиція мі­ні­стра Ча­пу­то­ви­ча є ду­же ці­ка­вою. Мо­жли­во, щоб ге­не­раль­ний се­кре­тар ООН мав сво­го по­слан­ни­ка, то­му що си­ту­а­ція на Дон­ба­сі та в Кри­му є ва­жли­вою. Але я не знаю, чи є мо­жли­вість змі­ни­ти цей Нор­манд­ський фор­мат, то­му що всі йо­го чле­ни — Ро­сія, Ні­меч­чи­на, Фран­ція, Укра­ї­на — ма­ють ска­за­ти, що зго­дні з цим.

То­му я ду­маю, що це ду­же ці­ка­ва та важлива пропозиція, але, на жаль, я не бачу за­раз мо­жли­во­сті, щоб вона бу­ла реалізована. Укра­ї­на — наш су­сід, і для нас ду­же ва­жли­во, як роз­ви­ва­є­ться си­ту­а­ція у ва­шій дер­жа­ві. Крім то­го, десь міль­йон укра­їн­ців пра­цю­ють у Поль­щі. Са­ме то­му наш мі­ністр ви­сло­вив та­ку про­по­зи­цію.

Що­до при­чин при­зна­че­н­ня но­вим за­сту­пни­ком мі­ні­стра ди­гі­та­лі­за­ції Ада­ма Ан­дру­шке­ви­ча. Я не знаю, якою є йо­го спря­мо­ва­ність ни­ні. Але це на­ша вну­трі­шня по­лі­ти­ка. Він ра­ні­ше був чле­ном фра­кції «Ку­кіз’15» у поль­сько­му Сей­мі. Ду­маю, що за­раз він буде ра­зом з пар­ті­єю «Пра­во і спра­ве­дли­вість», а не з «Ку­кіз’15». На мою дум­ку, жо­дних зв’яз­ків з між­на­ро­дною по­лі­ти­кою це не­має, у цьо­му є ли­ше вну­трі­шні по­лі­ти­чні при­чи­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.