Під во­дою, в не­бі, на краю сві­ту

Сі­чне­ві на­у­ко­во­по­пу­ляр­ні по­дії Ки­є­ва, що роз­ши­рю­ють го­ри­зон­ти

Den (Ukrainian) - - Front Page - РОЗУМНИЙ КАЛЕНДАР Під­го­ту­ва­ла Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

Укра­ї­на ви­хо­дить з ре­жи­му зи­мо­вих свят, і щоб швид­ко при­ве­сти міз­ки в то­нус, ра­ди­мо від­ві­да­ти якусь пі­зна­валь­ну ле­кцію чи дис­ку­сію. Те­ми в сі­чні стро­ка­ті: ар­хе­о­ло­гія, біо­те­хно­ло­гії, ґен­дер­ні до­слі­дже­н­ня, гео­ло­гія, ал­ге­бра. А та­кож мо­же­те по­спо­сте­рі­га­ти за пов­ним за­тем­не­н­ням Мі­ся­ця 21 сі­чня — ра­птом не­бо за­ча­рує вас на­стіль­ки, що за­хо­че­те ді­зна­ти­ся про рі­зні астро­но­мі­чні яви­ща біль­ше? Вив­чай­те на­шу до­бір­ку по­дій у сто­ли­ці, пла­нуй­те, ре­є­струй­тесь, при­ходь­те та отри­муй­те за­до­во­ле­н­ня від но­вих знань.

ЕКСПРЕС-ПОДОРОЖ ДО НО­ВОЇ ЗЕ­ЛАН­ДІЇ

У Но­вій Зе­лан­дії овець вде­ся­те­ро біль­ше, ніж лю­дей, кра­ї­ну пе­рі­о­ди­чно тря­се ше­сти­баль­ни­ми зем­ле­тру­са­ми, тут зні­ма­ли «Во­ло­дар пер­снів», а най­біль­ше її ба­гат­ство — уні­каль­на при­ро­да. Пі­сля та­ко­го ін­три­гу­ю­чо­го всту­пу від На­ціо­наль­но­го на­у­ко­во­при­ро­дни­чо­го му­зею НАН Укра­ї­ни хо­че­ться біль­ше ді­зна­ти­ся про цю да­ле­ку кра­ї­ну. Із 12 сі­чня є гар­на на­го­да — з 11.30 до 13.00 у му­зеї від­бу­ва­ти­ме­ться ле­кція біо­ло­га Ган­ни Ку­зьо «Подорож на край сві­ту: ди­ка при­ро­да Но­вої Зе­лан­дії». По­дію му­зей ор­га­ні­зо­вує спіль­но з про­е­ктом «Дов­ко­ла­бо­та­ні­ка».

Під час за­хо­ду па­ні Ган­на роз­ка­же про ен­де­мі­ків, ін­тро­ду­цен­тів, ви­ми­ра­н­ня ви­дів та ін­ші скла­дні тер­мі­ни про­сти­ми сло­ва­ми. В му­зеї за­зна­ча­ють, що по­дія за­ці­ка­вить під­лі­тків, сту­ден­тів і до­ро­слих.

Для уча­сті не­об­хі­дна по­пе­ре­дня ре­є­стра­ція, зро­би­ти це мо­жна за по­си­ла­н­ням на фейс­бук-сто­рін­ці ле­кції. До­від­ки за но­ме­ром те­ле­фо­ну 063 616 49 56.

ДІЗНАЄМОСЬ ПРО «ДІДУСЯ» БІОТЕХНОЛОГІЙ

«Йо­го на­у­ко­вий ме­тод до­по­міг вря­ту­ва­ти га­лузь шов­ків­ни­цтва, прин­ци­пи отри­ма­н­ня ва­кцин і ме­то­ди їхньо­го за­сто­су­ва­н­ня акту­аль­ні до цьо­го ча­су. Са­ме він роз­се­кре­тив збу­дни­ків си­бір­ки, по­ло­го­вої га­ря­чки, хо­ле­ри, ска­зу, ку­ря­чої хо­ле­ри та ін­ших хво­роб. І все це — без ди­пло­ма біо­фа­ку», — так го­во­рять у На­ціо­наль­но­му на­у­ко­во-при­ро­дни­чо­му му­зеї про Луї Па­сте­ра.

На ле­кції «MyWay: Па­стер», ор­га­ні­зо­ва­ній му­зе­єм ра­зом із «Дов­ко­ла­бо­та­ні­кою» (від­бу­де­ться 13 сі­чня з 16.30 до 17.50) мо­жна ді­зна­ти­ся біль­ше про ве­ли­ко­го фран­цу­за і вла­сне про те, в чо­му ве­лич йо­го ви­на­хо­дів.

Тим ча­сом у му­зеї на­га­ду­ють: «Ми сти­ка­є­мо­ся зі спад­ком Луї Па­сте­ра що­ран­ку, ко­ли шу­ка­є­мо в хо­ло­диль­ни­ку па­кет з мо­ло­ком. Па­стер — це лю­ди­на, що за­пе­ре­чи­ла існу­ва­н­ня ві­таль­ної си­ли за до­по­мо­гою до­те­пно­го та ни­щів­но­го до опо­нен­тів екс­пе­ри­мен­ту. Цій лю­ди­ні, зда­є­ться, всі пе­ре­шко­ди ви­да­ва­ли­ся смі­шни­ми».

На­стіль­ки кру­то, що хо­че­ться якнай­швид­ше ді­зна­ти­ся, як це від­бу­ва­ло­ся. Ре­є­струй­тесь на по­дію за по­си­ла­н­ням на її сто­рін­ці в «Фейс­бук». До­від­ки за но­ме­ром те­ле­фо­ну: 063 616 49 56.

МИНУЛЕ ЙМАЙ БУТНЄ АЛГЕБРИ

«Ал­ге­бра і чи­сла: істо­рія, сьо­го­де­н­ня, ви­кли­ки» — та­ка ле­кція від­бу­ва­ти­ме­ться 18 сі­чня з 18.00 до 20.00 у Ки­їв­сько­му бу­дин­ку уче­них. Ор­га­ні­зо­вує по­дію про­ект «На­у­ко­вий се­мі­нар. Ін­фор­ма­цій­не су­спіль­ство: до­ся­гне­н­ня та ви­кли­ки».

Анон­су­є­ться, що ле­ктор, ви­кла­дач ма­те­ма­ти­ки Та­рас Па­влов роз­гля­не та­кі те­ми:

1. Пер­ші чи­сла і спро­би ра­ху­ва­ти, рі­зні чи­сло­ві си­сте­ми;

2. Тор­гів­ля. По­я­ва від’єм­них чи­сел;

3. Ге­о­ме­трія. Не­ро­зум­ні чи­сла, дро­би;

4. Ква­дра­тні рів­ня­н­ня, ал­ге­бра­ї­чні чи­сла;

5. Тран­сцен­ден­тні чи­сла, дій­сні чи­сла, кон­ти­ну­ум;

6. А що бу­ло б, як­би На­по­ле­он ви­грав вій­ну? Р-ади­чні чи­сла;

7. За­мкне­ність від­но­сно по­лі­но­мі­аль­них рів­нянь. Ком­пле­ксні чи­сла, основ­на те­о­ре­ма алгебри;

8. Уні­вер­саль­на ал­ге­бра, абе­ле­ві гру­пи й чи­сла;

9. Що да­лі? Ква­тер­ніо­ни та ін­ші роз­ши­ре­н­ня чи­сел.

Як ба­чи­мо, пи­тань стіль­ки і во­ни на­стіль­ки рі­зні, що ці­ка­во вже те, як їх роз­кри­ють у фор­ма­ті дво­го­дин­ної ле­кції. Якщо за­ці­ка­ви­лись, ре­є­струй­тесь за по­си­ла­н­ням на фейс­бук-сто­рін­ці по­дії.

ТАЄМНИЦІ ЗАТОНУЛОГО СУДНА

«Ма­ло хто знає, що на гли­би­ні 34 ме­трів у менш ніж кі­ло­ме­трі від бе­ре­га мо­жна зна­йти дав­ньо­гре­цьке за­то­ну­ле су­дно. І це не остро­ви Еге­ї­ди в Се­ред­зем­но­мор’ї, а на­ші Ми­ко­ла­їв­щи­на і Хер­сон­щи­на. Цьо­го ро­ку Чор­но­мор­ською між­на­ро­дною під­во­дною ар­хе­о­ло­гі­чною екс­пе­ди­ці­єю від­кри­то за­ли­шки ан­ти­чно­го тор­го­вель­но­го судна ІІІ сто­лі­т­тя до на­шої ери. У об’єкта до­бре збе­ріг­ся де­рев’яний кор­пус судна. Час­тко­во збе­ріг­ся і ван­таж», — роз­по­від­а­ють у Ін­сти­ту­ті ар­хе­о­ло­гії НАН Укра­ї­ни.

За­ін­три­го­ва­ні? Біль­ше про уні­каль­ну зна­хід­ку, а та­кож про ро­бо­ту під­во­дних ар­хе­о­ло­гів мо­жна ді­зна­ти­ся на ле­кції «Пі­дво­дні ар­хе­о­ло­гі­чні до­слі­дже­н­ня бі­ля узбе­реж­жя Чор­но­го мо­ря в 2016 — 2018 ро­ках». По­дія від­бу­де­ться 19 сі­чня з 12.00 до 14.00 в Ар­хе­о­ло­гі­чно­му му­зеї (роз­та­шо­ву­є­ться на цо­коль­но­му по­вер­сі На­ціо­наль­но­го на­у­ко­во-при­ро­дни­чо­го му­зею).

Ле­ктор — В’яче­слав Ге­ра­си­мов, на­у­ко­вий спів­ро­бі­тник від­ді­лу ар­хе­о­ло­гії Пів­ні­чно-За­хі­дно­го При­чор­но­мор’я та Кри­му ІА НАН Укра­ї­ни, кан­ди­дат істо­ри­чних на­ук. За­хід від­бу­ва­є­ться в ме­жах ле­кто­рію «Про що роз­по­від­ає ар­хе­о­ло­гія», ор­га­ні­зо­ва­но­го Ін­сти­ту­том ар­хе­о­ло­гії НАН Укра­ї­ни та йо­го пар­тне­ра­ми.

Вхід на ле­кцію віль­ний.

МИЛУЄМОСЯ МІСЯЧНИМ ЗА­ТЕМ­НЕ­Н­НЯМ

Рік роз­по­чав­ся з при­го­лом­шли­вої по­дії: 3 сі­чня ки­тай­ський ко­смі­чний апа­рат «Ча­ньє-4» зро­бив пер­ші в сві­ті знім­ки зво­ро­тно­го бо­ку Мі­ся­ця й пе­ре­дав їх на Зем­лю.

Зві­сно, з на­шої пла­не­ти по­ба­чи­ти зво­ро­тний бік Мі­ся­ця не­мо­жли­во, але є гар­на на­го­да по­ми­лу­ва­ти­ся пов- ним місячним за­тем­не­н­ням, яке при­па­дає на 21 сі­чня.

В огля­ді ці­ка­вих не­бе­сних явищ 2019 ро­ку спів­ро­бі­тник Го­лов­ної астро­но­мі­чної об­сер­ва­то­рії НАН Укра­ї­ни Іван Кря­чко пи­ше: «Зем­ля, як і бу­дья­кі пре­дме­ти на ній, від­ки­дає в між­пла­не­тний про­стір тінь уна­слі­док осві­тле­н­ня її Сон­цем. Мі­сяць, при­ро­дний су­пу­тник на­шої пла­не­ти, час від ча­су по­тра­пляє в та­ку тінь (або ли­ше в пів­тінь), що спри­чи­няє йо­го за­тем­не­н­ня. В пер­шо­му ви­пад­ку пов­не, а в дру­го­му ? час­тко­ве. Мі­сяць по­чне вхо­ди­ти у пів­тінь Зем­лі о 4 год. 36 хв за ки­їв­ським ча­сом. Пов­не за­тем­не­н­ня роз­по­чне­ться о 6 год. 41 хв, йо­го ма­кси­маль­на фа­за на­ста­не о 7 год. 12 хв, а за­вер­ши­ться о 7 год. 43 хв. Дру­га по­ло­ви­на пов­ної фа­зи за­тем­не­н­ня від­бу­ва­ти­ме­ться на ран­ко­во­му не­бі — Сон­це зій­де в цей день на ши­ро­ті Ки­є­ва о 7 год. 48 хв, а при­смер­ки роз­по­чну­ться о 7 год. 12 хв, тоб­то са­ме в той мо­мент, ко­ли Мі­сяць буде най­більш за­тем­не­ний. За­тем­не­н­ня за­кін­чи­ться о 9 год. 48 хв, ко­ли Мі­сяць ви­йде з пів­ті­ні Зем­лі» (ма­те­рі­ал опу­блі­ко­ва­но в на­у­ко­во-по­пу­ляр­но­му астро­но­мі­чно­му ін­тер­нет-жур­на­лі «На­ше не­бо»).

Пов­не мі­ся­чне за­тем­не­н­ня мо­жна спо­сте­рі­га­ти без те­ле­ско­па, — го­лов­не, щоб не­бо бу­ло без хмар.

ЖИ­Т­ТЯ ЧА­СІВ «ГЕОЛОГІЧНОГО ПУСТИРЯ»

Ексклю­зив­ну по­дію обі­ця­ють у На­ціо­наль­но­му на­у­ко­во-при­ро­дни­чо­му му­зеї 26 сі­чня — ле­кцію «Венд Укра­ї­ни: жи­ве минуле на­шої пла­не­ти».

«Венд вва­жав­ся «гео­ло­гі­чним пу­сти­рем» — ча­сом па­ну­ва­н­ня го­лих скель, без слі­дів жи­т­тя. Ланд­ша­фти цьо­го пе­рі­о­ду на­справ­ді скла­да­ли­ся з кам’яни­стих пу­стель, рі­чок, озер і ве­ли­ких про­сто­рів оса­до­вих по­рід. Але в оке­а­нах спо­сте­рі­га­ла­ся зов­сім ін­ша кар­ти­на. Са­ме про рі­зно­ма­ні­тність форм жи­т­тя цьо­го пе­рі­о­ду й іти­ме­ться під час на­шої зу­стрі­чі, а уні­каль­ні ви­ко­пні реш­тки зна­йде­ні екс­пе­ди­ці­я­ми геологічного від­ді­лу ННПМ по­ста­нуть пе­ред ва­ми у всій сво­їй та­єм­ни­чій та не­ймо­вір­ній кра­сі», — анон­су­ють му­зей­ни­ки.

Про не­ймо­вір­ні від­кри­т­тя в екс­пе­ди­ці­ях роз­ка­жуть їхні уча­сни­ки: кан­ди­дат гео­ло­го-мі­не­ра­ло­гі­чних на­ук, за­ві­ду­ю­чий геологічного від­ді­лу му­зею Во­ло­ди­мир Гри­цен­ко та збе­рі­гач фон­дів геологічного від­ді­лу му­зею Юрій Ше­ве­ла.

Те­ле­фо­ни для ре­є­стра­ції: 063 616 49 56; 096 448 38 13; 044 235 62 66.

ПРО ҐЕНДЕР І КУЛЬ­ТУ­РУ

Кру­глий стіл «Ґендер і куль­ту­ра: ви­кли­ки сьо­го­де­н­ня » від­бу­де­ться 29 сі­чня в ме­жах Днів на­у­ки На­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту «Ки­є­во-Мо­ги­лян­ська ака­де­мія». Ор­га­ні­зо­ву­ють за­хід ка­фе­дра со­ціо­ло­гії та ка­фе­дра лі­те­ра­ту­ро­знав­ства На­УКМА.

Кру­глий стіл від­бу­де­ться в тре­тьо­му кор­пу­сі Мо­ги­лян­ки, ау­ди­то­рія №119. По­ча­ток о 10.00.

Анон­су­ю­ться до­по­віді Ві­ри Аге­є­вої, Сві­тла­ни Окса­ми­тної, Та­ма­ри Мар­це­нюк, Ро­сти­сла­ва Сем­кі­ва, Оль­ги По­лю­хо­вич, Оле­ни Бо­г­дан, Те­тя­ни Ко­стю­чен­ко, Ма­ри­ни Бар­ді­ної, Ма­рії Шу­ва­ло­вої, Іри­ни Бо­ри­сюк.

Ор­га­ні­за­то­ри звер­та­ють ува­гу, що за­хід при­свя­чу­є­ться пам’яті Со­ло­мії Пав­ли­чко, про­фе­сор­ки Ки­є­во-Мо­ги­лян­ської ака­де­мії, одні­єї з най­ав­то­ри­те­тні­ших укра­їн­ських до­слі­дниць те­о­рії та істо­рії фе­мі­ні­зму, ді­я­чки укра­їн­сько­го фе­мі­ні­сти­чно­го ру­ху, на від­зна­че­н­ня її юві­лею (в гру­дні 2018-го до­слі­дни­ці, яка ра­пто­во по­мер­ла 1999-го, мо­гло б ви­пов­ни­ти­ся 60 ро­ків). «У ко­лі її (Со­ло­мії Пав­ли­чко. — Ред.) на­у­ко­вих ін­те­ре­сів бу­ли пе­ре­ва­жно ґен­дер­не лі­те­ра­ту­ро­знав­ство та ґен­дер­на со­ціо­ло­гія й по­лі­то­ло­гія. Са­ме ця про­бле­ма­ти­ка буде в цен­трі ува­ги уча­сниць кру­гло­го сто­лу», — по­ві­дом­ля­ють ор­га­ні­за­то­ри.

АР­ХЕ­О­ЛО­ГІ­ЧНІ ЗДОБУТКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Знов про ар­хе­о­ло­гію. 30 сі­чня, теж в ме­жах Днів на­у­ки На­УКМА, від­бу­де­ться між­на­ро­дна кон­фе­рен­ція «Ар­хе­о­ло­гі­чні сту­дії: здобутки та перспективи-2019».

Сту­ден­ти, аспі­ран­ти та мо­ло­ді уче­ні ще ма­ють шанс ста­ти уча­сни­ка­ми ці­єї по­дії. Для цьо­го ка­фе­дра ар­хе­о­ло­гії Ки­є­во-Мо­ги­лян­ської ака­де­мії за­кли­кає над­си­ла­ти до 10 сі­чня 2019 ро­ку вклю­чно да­ні про ім’я, мі­сце на­вча­н­ня/ро­бо­ти та на­зву до­по­віді на адре­су [email protected]

Основ­ну ме­ту за­хо­ду ор­га­ні­за­то­ри ви­зна­ча­ють як роз­ши­ре­н­ня на­у­ко­во­го ін­фор­ма­цій­но­го обмі­ну між до­свід­че­ни­ми фа­хів­ця­ми, мо­ло­ди­ми до­слі­дни­ка­ми, аспі­ран­та­ми та сту­ден­та­ми. Ро­бо­ту кон­фе­рен­ції пла­ну­є­ться про­во­ди­ти за п’ятьма се­кці­я­ми: до­ба ка­ме­ню, до­ба брон­зи, скі­фо-ан­ти­чний пе­рі­од, слов’яно-ру­ський пе­рі­од, істо­рія ар­хе­о­ло­гі­чної на­у­ки та ме­то­ди до­слі­дже­н­ня.

Ро­бо­чі мо­ви кон­фе­рен­ції — укра­їн­ська та ан­глій­ська. По­дія від­бу­ва­ти­ме­ться в На­УКМА(ву­ли­ця Гри­го­рія Ско­во­ро­ди, 2) з 10.00 до 18.00.

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

ФОТО РЕЙТЕР

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.