Пра­це­вла­шту­ва­н­ня як ре­а­бі­лі­та­ція

На Він­нич­чи­ні упро­довж ми­ну­ло­го ро­ку май­же пів­ти­ся­чі уча­сни­ків АТО зна­йшли ро­бо­ту

Den (Ukrainian) - - День України - Оле­ся ШУТКЕВИЧ, «День», Він­ни­ця

Про­тя­гом 2018 ро­ку по­слу­га­ми Він­ни­цької обла­сної слу­жби зайня­то­сті ско­ри­ста­ли­ся 1717 де­мо­бі­лі­зо­ва­них вій­сько­во­слу­жбов­ців, із них 463 бу­ли пра­це­вла­што­ва­ні. Біль­шість зна­йшли ро­бо­ту в сіль­сько­му го­спо­дар­стві та пе­ре­ро­бній про­ми­сло­во­сті. 30 осіб отри­ма­ли до­по­мо­гу для від­кри­т­тя вла­сної спра­ви, а 10 — бу­ли пра­це­вла­што­ва­ні на но­ві ро­бо­чі мі­сця, за які здій­сню­є­ться ком­пен­са­ція єди­но­го со­ці­аль­но­го вне­ску ро­бо­то­дав­цю. Про це по­ві­до­ми­ла ди­ре­ктор Він­ни­цько­го обла­сно­го цен­тру зайня­то­сті Га­ли­на СКОКОВСЬКА і до­да­ла, що крім пра­це­вла­шту­ва­н­ня, вій­сько­во­слу­жбов­ці ко­ри­сту­ю­ться мо­жли­ві­стю прой­ти про­фе­сій­не на­вча­н­ня (ми­ну­ло­річ — 90 осіб), 62 клі­єн­ти — взя­ли участь у гро­мад­ських та ін­ших ро­бо­тах тим­ча­со­во­го ха­ра­кте­ру.

«На сьо­го­дні ма­є­мо на облі­ку 560 де­мо­бі­лі­зо­ва­них уча­сни­ків АТО. Фа­хів­ці цен­трів зайня­то­сті обла­сті за­сто­со­ву­ють ін­ди­ві­ду­аль­ний під­хід до ко­жно­го з них — на­да­ють не ли­ше тра­ди­цій­ні по­слу­ги, та­кі як по­шук по­стій­ної або тим­ча­со­вої ро­бо­ти або для за­по­ча­тку­ва­н­ня вла­сної спра­ви, а й про­во­дять за­хо­ди, які спри­я­ють со­ці­аль­но-пси­хо­ло­гі­чній ада­пта­ції та по­вер­нен­ню хло­пців до мир- но­го жи­т­тя, — ко­мен­тує Га­ли­на Скоковська. — Що­дня у сво­їй ро­бо­ті ми ко­ри­сту­є­мо­ся пра­ви­лом, що пра­це­вла­шту­ва­н­ня для де­мо­бі­лі­зо­ва­них бій­ців — це не тіль­ки за­ро­бі­тна пла­та чи по­лі­пше­н­ня со­ці­аль­но­го ста­ту­су, а й, до пев­ної мі­ри, ре­а­бі­лі­та­ція, бо ко­ли по­трі­бно що­дня про­ки­да­ти­ся, при­во­ди­ти се­бе в по­ря­док, пра­цю­ва­ти і за­ро­бля­ти, то це сти­му­лює до актив­но­сті. А уча­сни­ки АТО по­вин­ні бу­ти при­кла­дом не ли­ше му­жно­сті та па­трі­о­ти­зму, але й бу­ти лі­де­ра­ми в гро­ма­дах».

За­га­лом 2018 ро­ку у Він­ни­цько­му обла­сно­му цен­трі зайня­то­сті бу­ло 42,3 ти­ся­чі ва­кан­сій, що на 7,6% біль­ше, ніж в ана­ло­гі­чно­му пе­рі­о­ді 2017 ро­ку. На облі­ку по всій обла­сті бу­ло за­ре­є­стро­ва­но 73 ти­ся­чі без­ро­бі­тних, упро­довж ми­ну­ло­го ро­ку 35,7 ти­ся­чі зна­йшли ро­бо­ту. За­тре­бу­ва­ни­ми то­рік бу­ли про­фе­сії — сіль­сько­го­спо­дар­ських пра­ців­ни­ків, про­дав­ців, се­ре­дніх та мо­лод­ших ме­ди­чних пра­ців­ни­ків. Се­ре­дній роз­мір за­ро­бі­тної пла­ти у за­яв­ле­них ва­кан­сі­ях склав по­над 5 ти­сяч гри­вень. На сьо­го­дні на облі­ку цен­трів зайня­то­сті Він­нич­чи­ни пе­ре­бу­ва­ють 20,9 ти­сяч без­ро­бі­тних осіб, з них 18,3 отри­му­ють до­по­мо­гу по без­ро­бі­т­тю.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.