Пів­тон­ни яблук

Во­лин­ський фер­мер пе­ре­дав сол­да­там на схід

Den (Ukrainian) - - День України - На­та­лія МАЛІМОН, «День», Луцьк

Ве­ли­кий ро­дин­ний сад Сер­гія Ко­за­чу­ка роз­та­шо­ва­ний у се­лі Бір­ки Лю­бомль­сько­го ра­йо­ну. Ан­дрій Дем’ян­чук, ке­рів­ник Лю­бомль­ської ор­га­ні­за­ції хри­сти­ян-во­лон­те­рів, ка­же, що фер­мер уже не один раз на­да­вав до­по­мо­гу укра­їн­ським вій­сько­вим, а яблук го­то­вий від­да­ти і тон­ну, і дві, але тіль­ки одні фру­кти на схід вез­ти, зві­сно, не ви­хо­дить. Ось і цьо­го ра­зу во­лин­ські яблу­ка по­їха­ли до ін­шо­го кін­ця Укра­ї­ни ма­ши­ною, яку пе­ре­га­ня­ли вій­сько­вим ка­пе­ла­ни. «І вже во­ни по­ві­до­ми­ли, що роз­во­зять го­стин­ці по «то­чках», — ка­же Ан­дрій. — При­чо­му Сер­гій Іва­но­вич від­дає ж яблу­ка, які ду­же сма­чні, це не якісь пе­ре­бір­ки, а сор­то­ві пло­ди». Ка­пе­ла­ни роз­ка­зу­ють, що сол­да­ти ду­же ра­ді та­ко­му го­стин­це­ві, бо ві­та­мі­ни по­трі­бні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.