США по­ни­зи­ли ста­тус де­ле­га­ції ЄС... без по­пе­ре­дже­н­ня

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Адмі­ні­стра­ція пре­зи­ден­та США До­наль­да Трам­па ми­ну­ло­го ро­ку по­ни­зи­ла ди­пло­ма­ти­чний ста­тус де­ле­га­ції ЄС у США із ран­гу дер­жа­ви-чле­на до між­на­ро­дної ор­га­ні­за­ції, офі­цій­но не по­ві­до­мив­ши про ці змі­ни Брюс­сель, по­ві­дом­ляє The New York Times з по­си­ла­н­ням на єв­ро­пей­сько­го по­са­дов­ця. Як пи­ше DW, про зни­же­н­ня ран­гу ди­пло­ма­ти­чної мі­сії ЄС у США ста­ло зро­зумі­ло ли­ше пі­сля то­го, як очіль­ник пред­став­ни­цтва Де­від О’Сал­лі­ван не отри­мав за­про­ше­н­ня на низ­ку за­хо­дів. А на це­ре­мо­нії про­ща­н­ня з ко­ли­шнім пре­зи­ден­том США Джор­джем Бу­шем-стар­шим ім’я ди­пло­ма­та бу­ло за­чи­та­не не від­по­від­но до ди­пло­ма­ти­чно­го про­то­ко­лу (від по­сла, який слу­жить у кра­ї­ні най­дов­ше, — до то­го, хто слу­жить най­мен­ше), а в кін­ці спи­ску. «До по­ни­же­н­ня пан О’ Сал­лі­ван, який є по­слом у Ва­шинг­то­ні з 2014 ро­ку, мав би по­тра­пи­ти у чи­сло пер­ших 20 чи 30 по­слів із більш ніж 150 іно­зем­них пред­став­ни­ків у Ва­шинг­то­ні», — йде­ться в ма­те­рі­а­лі The New York Times. Пі­сля про­те­сту з бо­ку Брюс­се­ля та дис­ку­сії з адмі­ні­стра­ці­єю аме­ри­кан­сько­го пре­зи­ден­та пе­ре­кла­си­фі­ка­ція де­ле­га­ції та, як на­слі­док, по­ни­же­н­ня по­сла ЄС Де­ві­да О’Сал­лі­ва­на на по­са­ді бу­ло тим­ча­со­во ска­со­ва­но.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.