ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТО­РІЇ

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Пі­дго­ту­вав Ігор СЮНДЮКОВ, «День»

1570 — за на­ка­зом І ва­на Гро­зно­го по­ча­ло­ся ма­со­ве ви­ни­ще­н­ня на­се­ле­н­ня Нов­го­ро­да за «бун­тів­ний» (на­справ­ді — во­ле­лю­бний) дух. Ли­ше за 6 днів, за рі­зни­ми оцін­ка­ми, опри­чни­ки вби­ли від 20 до 50 ти­сяч лю­дей. 1679 — по­мер Остап Гог оль, г етьман Укра­ї­ни на поль­ській те­ри­то­рії, пре­док на­шо­го ге­ні­аль­но­го пи­сьмен­ни­ка. На­ро­див­ся близь­ко 1618 р. 1875 — на­ро­див­ся Сте­пан То­ма­шів­ський, ві­до­мий укра­їн­ський істо­рик, пу­блі­цист і по­лі­тик, го­ло­ва На­у­ко­во­го то­ва­ри­ства іме­ні Шев­чен­ка. По­мер 1930 р. 1890 — на­ро­див­ся Ка­рел Ча­пек, ви­да­тний че­ський пи­сьмен­ник, фан­таст і сат ирик ( « Ві йна з са­ла­ман­дра­ми » , « Ма­ти » , « З жи­т­тя ко­мах»). Ви­га­дав і по­ши­рив сло­во « ро­бот » . По­мер 1938 р. 1924 — на­ро­див­ся Сер­гій Па­ра­джа­нов, ви­зна­чний укра­їн­ський, гру­зин­ський та вір­мен­ський кі­но­ре­жи­сер ( « Ті­ні за­бу­тих пред­ків » , « Ко­лір гра­на­ту » , «Ашик-Ке­ріб»). По­мер 1990 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.