Зро­би­ти озе­ле­не­н­ня обов’яз­ко­вим

Мін­ре­гіон­буд роз­гля­дає мо­жли­вість вне­се­н­ня змін до дер­жав­них бу­ді­вель­них норм

Den (Ukrainian) - - День України -

Мі­ні­стер­ство ре­гіо­наль­но­го роз­ви­тку, бу­дів­ни­цтва та жи­тло­во-ко­му­наль­но­го го­спо­дар­ства Укра­ї­ни роз­гля­дає мо­жли­вість вне­се­н­ня но­вих змін до ДБН В.2.3-5:2018 «Ву­ли­ці та до­ро­ги на­се­ле­них пун­ктів» що­до обов’яз­ко­во­го про­ве­де­н­ня за­хо­дів з озе­ле­не­н­ня ву­лиць і до­ріг при їх но­во­му бу­дів­ни­цтві, ре­кон­стру­кції або ка­пре­мон­ті, по­ві­дом­ляє www.kmu.gov.ua.

«Озе­ле­не­н­ня є не­від’єм­ною ча­сти­ною бла­го­устрою. То­му ми у но­вих змі­нах до ДБН роз­гля­да­є­мо мо­жли­вість за­про­ва­дже­н­ня низ­ки змін що­до по­кра­ще­н­ня бла­го­устрою на­ших міст. Зокре­ма, обов’ яз­ко­во­го озе­ле­не­н­ня в хо­ді про­е­кту­ва­н­ня до­ріг. Це по­кра­щить еко­ло­гі­чний стан міст і на­дасть їм но­во­го су­ча­сно­го ви­гля­ду, а жи­те­лям за­без­пе­чить ком­фор­тні умо­ви для пе­ре­бу­ва­н­ня і про­жи­ва­н­ня » , — за­зна­чив за­сту­пник мі­ні­стра ре­гіо­наль­но­го роз­ви­тку, бу­дів­ни­цтва та жи­тло­во- ко­му­наль­но­го го­спо­дар­ства Укра­ї­ни Лев ПАРЦХАЛАДЗЕ.

На йо­го дум­ку, в цьо­му пи­тан­ні є до­ціль­ним ви­вче­н­ня до­сві­ду Ні­меч­чи­ни, Ні­дер­лан­дів, Ав­стрії та ін­ших ви­со­ко­ро­з­ви­не­них єв­ро­пей­ських кра­їн. На­при­клад, у ні­ме­цько­му Лей­пци­гу пло­щі зе­ле­них на­са­джень ди­фе­рен­ці­ю­ю­ться за­ле­жно від щіль­но­сті за­бу­до­ви та норм озе­ле­не­н­ня в окре­мих ра­йо­нах мі­ста.

Про­ект змін до ДБН на­ра­зі роз­ро­бля­є­ться ДП «Дер­ждо­рНДІ».

На­га­да­є­мо, ДБН В.2.3-5:2018 «Ву­ли­ці та до­ро­ги на­се­ле­них пун­ктів» на­бу­ли чин­но­сті з 1 ве­ре­сня 2018 ро­ку. Ни­ми бу­ло за­про­ва­дже­но низ­ку прин­ци­по­во які­сних змін для без­пе­ки і ком­фор­ту лю­дей, зокре­ма мо­жли­вість зву­же­н­ня ши­ри­ни смуг ру­ху на до­ро­гах, обов’яз­ко­ве вста­нов­ле­н­ня спе­ці­аль­них за­хи­сних ого­ро­джень на зу­пин­ках гро­мад­сько­го транс­пор­ту, обов’яз­ко­ве обла­шту­ва­н­ня острів­ців без­пе­ки на не­ре­гу­льо­ва­них пе­ре­хо­дах, ве­ло­до­рі­жок і ве­ло­смуг та ін­ші змі­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.