«Пер­ший про Вла­ду»

У день сво­го 85-річ­чя пер­ший пре­зи­дент Укра­ї­ни Ле­о­нід КРАВЧУК пре­зен­тує но­ву ав­тор­ську кни­гу

Den (Ukrainian) - - День України - Іван КАПСАМУН, «День»

Оста­н­ня ав­тор­ська кни­га Ле­о­ні­да Крав­чу­ка «Одна Укра­ї­на, єди­ний на­род» ви­хо­ди­ла 2010 ро­ку. Пі­сля цьо­го в Укра­ї­ні від­бу­ло­ся ба­га­то по­дій, осо­бли­во вра­хо­ву­ю­чи Єв­ро­май­дан та вій­ну Ро­сії про­ти Укра­ї­ни. Всі ці по­дії змі­ни­ли «ті­ло» кра­ї­ни, впли­ну­ли на су­спіль­ство, але ма­ло що змі­ни­ли в си­сте­мі вла­ди.

У Сло­ві до чи­та­чів до но­вої кни­ги «Пер­ший про Вла­ду» Ле­о­нід Ма­ка­ро­вич роз­по­від­ає, що 2018 ро­ку мав ду­же ці­ка­ву зу­стріч із мо­ло­ди­ми лю­дьми, ча­сти­на з яких у май­бу­тньо­му хо­че ста­ти по­лі­ти­ка­ми. За йо­го сло­ва­ми, в за­лі бу­ло по­над 400 лю­дей — при­бли­зно ро­ве­сни­ків не­за­ле­жно­сті Укра­ї­ни, і роз­мо­ва три­ва­ла більш ніж дві го­ди­ни в аб­со­лю­тно де­мо­кра­ти­чній атмо­сфе­рі, ко­ли ба­жа­ю­чі мо­гли по­ста­ви­ти за­пи­та­н­ня. «Пі­сля по­ді­бних зу­стрі­чей, які у ме­не від­бу­ва­ю­ться при­бли­зно раз на рік, я зав­жди ви­хо­джу на­тхнен­ним, за­до­во­ле­ним і в по­зи­тив­но­му на­строї, — пи­ше пер­ший пре­зи­дент. — Цьо­го ра­зу все бу­ло так са­мо, але спіл­ку­ва­н­ня ви­яви­ло­ся чи­мось осо­бли­вим. Ме­не во­но за­че­пи­ло і емо­цій­но, і змі­стов­но. Я за­пи­тав се­бе: яка про­бле­ма­ти­ка бу­ла основ­ною, що най­біль­ше хви­лю­ва­ло мо­лодь?»

«Ви­яви­ло­ся, що все зво­ди­ло­ся до одно­го — вла­да, — дає від­по­відь Ле­о­нід Кравчук. — Осми­слю­ю­чи да­лі цю зу­стріч, я ді­йшов ви­снов­ку, що ме­ні — лю­ди­ні, яка бу­ла ча­сти­ною ра­дян­ської си­сте­ми й яка по­тім до­по­мо­гла роз­ва­ли­ти цей то­та­лі­тар­ний ре­жим, лю­ди­ні, яка ма­ла без­по­се­ре­дній сто­су­нок до істо­ри­чно­го від­нов­ле­н­ня і пер­ших кро­ків ста­нов­ле­н­ня не­за­ле­жної Укра­ї­ни, — по­трі­бно на­пи­са­ти кни­гу про вла­ду. І да­ти від­по­відь на за­пи­та­н­ня: чо­му за 27 ро­ків не­за­ле­жно­сті у нас так і не ство­ре­на ефе­ктив­на вла­да, ми не ро­зу­мі­є­мо її су­ті і не на­вчи­ли­ся ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти вла­дні ме­ха­ні­зми для по­бу­до­ви но­вої мо­дер­ної дер­жа­ви?»

Вла­сне на це за­пи­та­н­ня і по­кли­ка­на да­ти від­по­відь кни­га. У ній, за сло­ва­ми пер­шо­го пре­зи­ден­та, він на­ма­гав­ся бу­ти ма­кси­маль­но від­вер­тим у сво­їх по­гля­дах і оцін­ках. « Я за­про­шую чи­та­ча до ана­лі­зу по­дій і по­лі­ти­ків на при­кла­ді істо­ри­чної ре­тро­спе­кти­ви ра­дян­ської до­би і не­за­ле­жної Укра­ї­ни», — пи­ше Ле­о­нід Кравчук.

Для то­го щоб аде­ква­тно оці­ню­ва­ти си­ту­а­цію в Укра­ї­ні, по­лі­ти­ки і не тіль­ки ма­ють на­ре­шті на­вчи­ти­ся ба­чи­ти в тих чи ін­ших по­ді­ях при­чин­но-на­слід­ко­вий зв’ язок. Це пі­де на ко­ристь як їм са­мим, так і кра- їні. У про­по­но­ва­ній кни­зі «Пер­ший про Вла­ду» якраз ви­зна­ча­є­ться не ли­ше ді­а­гноз ни­ні­шній си­сте­мі вла­ди, а й про­по­ну­є­ться ре­цепт ви­хо­ду із си­ту­а­ції від Ле­о­ні­да Крав­чу­ка.

Пре­зен­та­ція для жур­на­лі­стів від­бу­де­ться в че­твер, 10 сі­чня 2019 ро­ку, о 12.00, у Ки­їв­ській мі­ський га­ле­реї ми­стецтв «Лав­ра», за адре­сою: м. Ки­їв, Лавр­ський про­ву­лок, 7.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.