Мін­ре­гіон­буд має на­мір вве­сти обов’яз­ко­ве озе­ле­не­н­ня при про­е­кту­ван­ні ву­лиць і до­ріг

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Мі­ні­стер­ство ре­гіо­наль­но­го роз­ви­тку, бу­дів­ни­цтва та жи­тло­во-ко­му­наль­но­го го­спо­дар­ства має на­мір за­про­ва­ди­ти обов’яз­ко­ве про­ве­де­н­ня за­хо­дів з озе­ле­не­н­ня ву­лиць і до­ріг у хо­ді їх бу­дів­ни­цтва, ре­кон­стру­кції або ка­пре­мон­ту. Про це йде­ться в по­ві­дом­лен­ні мі­ні­стер­ства, пе­ре­да­ють «Укра­їн­ські Но­ви­ни » . Згі­дно з по­ві­дом­ле­н­ням, ці­єю нор­мою мі­ні­стер­ство мо­же до­пов­ни­ти Дер­жав­ні бу­ді­вель­ні нор­ми (ДБН) «Ву­ли­ці та до­ро­ги на­се­ле­них пун­ктів». Озе­ле­не­н­ня до­по­мо­же по­лі­пши­ти бла­го­устрій та еко­ло­гі­чний стан міст. Крім то­го, Мі­ні­стер­ство ре­гіо­наль­но­го роз­ви­тку, бу­дів­ни­цтва та жи­тло­во­ко­му­наль­но­го го­спо­дар­ства має на­мір пе­ред­ба­чи­ти про­е­кту­ва­н­ня те­хно­ло­гі­чних роз­ри­вів до­ро­жньо­го ого­ро­дже­н­ня на ав­то­мо­біль­них тра­сах для про­їзду спе­ці­аль­ної те­хні­ки.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.