«Ву­ли­ці ви­ма­га­ють но­вих під­хо­дів»

Чо­го очи­ку­ва­ти від за­пла­но­ва­но­го ре­мон­ту май­да­ну Не­за­ле­жно­сті та Хре­ща­ти­ка?

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

На по­ча­тку ти­жня ко­му­наль­на кор­по­ра­ція «Ки­ї­вав­то­дор» роз­мі­сти­ла у си­сте­мі ProZorro кон­курс на роз­роб­ку прое­кт­но­ко­што­ри­сної до­ку­мен­та­ції на ре­монт цен­траль­ної ву­ли­ці та го­лов­ної пло­щі сто­ли­ці. Та­кий пе­ре­біг по­дій ціл­ком ло­гі­чний, адже ми­ну­лої осе­ні мер Ки­є­ва Ві­та­лій Кли­чко за­яв­ляв, що Хре­ща­тик і май­дан Не­за­ле­жно­сті ма­ють «втом­ле­ний» ви­гляд, тож до лі­та 2019-го їхві­дре­мон­ту­ють. Що­прав­да, у тен­дер­ній до­ку­мен­та­ції «Ки­ї­вав­то­до­ру» йде­ться про зов­сім ін­ші ча­со­ві ме­жі.

Від­по­від­но до тен­дер­ної до­ку­мен­та­ції «Ки­ї­вав­то­до­ру», на ре­монт Хре­ща­ти­ка ви­тра­тять по­над 10 міль­йо­нів гри­вень. Тен­дер­ні про­по­зи­ції при­йма­ти­муть до 22 сі­чня цьо­го ро­ку, а до­ку­мен­та­цію не­об­хі­дно роз­ро­би­ти до 31 гру­дня 2020 ро­ку. Схо­жа кар­ти­на з май­да­ном Не­за­ле­жно­сті. Про­ект ре­мон­ту обі­йде­ться у 5,5 міль­йо­на гри­вень, про­по­зи­ції при­йма­ю­ться до 21 сі­чня 2019 ро­ку, а про­ект ро­біт має бу­ти го­то­вий до кін­ця на­сту­пно­го ро­ку.

Ки­я­ни дав­но не в за­хва­ті від облич­чя Ки­є­ва. Май­дан Не­за­ле­жно­сті де­хто вва­жає пе­ре­на­си­че­ним по­ста­мен­та­ми, сим­во­ла­ми і тор­го­вель­ни­ми цен­тра­ми. Хре­ща­ти­ку ж бра­кує зе­ле­ні. До ре­чі, в прое­кт­ній до­ку­мен­та­ції на ре­монт Хре­ща­ти­ка йде­ться про онов­ле­н­ня зе­ле­ни­хна­са­джень, але це не­об­хі­дно узго­джу­ва­ти з ко­му­наль­ним об’єд­на­н­ням «Ки­їв­зе­лен­буд».

За­га­лом ка­пі­таль­ний ре­монт ву­ли­ці зав­довж­ки 1,3 кі­ло­ме­тра та пло­щею 29 ти­сяч ква­дра­тни­хме­трів пе­ред­ба­чає за­мі­ну до­ро­жньо­го і тро­ту­ар­но­го по­кри­т­тя, пла­ну­ють на­віть ви­ко­ри­ста­ти та­ктиль­ну пли­тку для орі­єн­ту­ва­н­ня лю­дей з про­бле­ма­ми зо­ру. Ще пе­ред­ба­че­но вста­нов­ле­н­ня но­ви­хурн для смі­т­тя, за­мі­на осві­тле­н­ня, про­кла­да­н­ня ве­ло­до­рі­жок, жо­дно­го пар­ку­ва­н­ня на тро­ту­а­рах, а от мі­ські ко­му­ні­ка­цій­ні ме­ре­жі за­мі­нять ли­ше там, де є по­тре­ба.

Остан­ній пункт де­що ди­вує, адже пі­сля лі­тні­хпо­то­пів у цен­трі мі­ста, ко­ли лив­нів­ки не впо- ра­ли­ся з ве­ли­ким об­ся­гом во­ди, та пі­сля ча­сти­х­про­ри­вів те­пло­ме­реж із на­ста­н­ням хо­ло­дів мо­жна бу­ло б пе­ред­ба­чи­ти ка­пі­таль­ну за­мі­ну ко­му­ні­ка­цій. Ті­шить ли­ше те, що про­ект ре­мон­ту ма­ють ві­зу­а­лі­зу­ва­ти у фор­ма­ті 3D і по­ка­за­ти гро­ма­ді.

«У «Ки­ї­вав­то­до­ру», як ба­лан­со­у­три­му­ва­ча ву­лиць, роз­пи­са­но, що за та­кий-то пе­рі­од тре­ба за­мі­ни­ти по­кри­т­тя на та­кій-то ву­ли­ці, бо во­на з ча­сом зно­шу­є­ться, — за­зна­чає ар­хі­те­ктор Олег ГРЕЧУХ. — То­му це про­сто по­то­чний ре­монт, про­пи­са­ний у дав­ні­хнор­мах . Ло­гі­ка під­ка­зує, що час змі­ню­є­ться, є ба­га­то за­пи­тань і за­ува­жень, і ву­ли­ці ви­ма­га­ють ін­ших під­хо­дів. Можливо, хтось, хто за­йма­є­ться стра­те­гі­чним роз­ви­тком мі­ста, при­мі­ром, де­пар­та­мент ар­хі­те­кту­ри та мі­сто­бу­ду­ва­н­ня змо­же зна­йти і пе­ред­ба­чи­ти ме­ха­ні­зми, що от тре­ба змі­ни­ти під­хід до онов­ле­н­ня ву­лиць, до ор­га­ні­за­ції пі­шо­хі­дно­го про­сто­ру, ві­зу­аль­но­го сприйня­т­тя то­що. Це скла­дна про­це­ду­ра, яка ви­ма­гає лю­дей, ко­трі не про­сто хо­чуть, а зна­ють, як змі­ни­ти під­хо­ди в ре­мон­тах. Хре­ща­тик і Май­дан — це ві­зи­тів­ка Ки­є­ва, і во­на за­раз вка­зує на те, що на­шу бю­ро­кра­ти­чну ма­ши­ну мо­жна від­ре­мон­ту­ва­ти, але її скла­дно по­мі­ня­ти».

ФОТО МИ­ХАЙ­ЛА МАРКІВА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.