Алі­бі для са­мо­тніх муж­чин

Де­те­ктив« Пас­тка »— но­вин­ка в афі­ші сто­ли­чно­го Мо­ло­до­го те­а­тру

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Іван БАБЕНКО

По­ста­нов­ка Ві­та­лія Но­ви­ко­ва, сце­но­гра­фія Ла­ри­си Чер­но­вої здій­сне­ні за п’єсою Ро­бе­ра То­ма «Пас­тка для са­мо­тньо­го муж­чи­ни». Оскіль­ки в Мо­ло­до­му те­а­трі остан­нім ча­сом ми зви­кли ба­чи­ти спе­кта­клі пе­ре­ва­жно екс­пе­ри­мен­таль­ні, по­ява роз­ва­жаль­но­го де­те­кти­ва зда­є­ться якщо не сві­жою іде­єю, то при­найм­ні при­єм­ною не­спо­ді­ван­кою.

Ре­жи­сер пі­ді­йшов до спра­ви з усі­єю ста­ран­ні­стю, під­бір ви­ко­нав­ців чу­до­во ним про­ду­ма­ний. На сце­ні ми ба­чи­мо ма­лень­ку ко­ле­кцію не­за­пе­ре­чни­х­улю­блен­ців пу­блі­ки — Да­ри­ну Ба­рі­ха­шві­лі (Фло­ранс), Іван­ну Бже­зин­ську (Мед­се­стра), Мар­ка Дро­бо­та (Кю­ре), Во­ло­ди­ми­ра Чи­гля­є­ва (Бр­одя­га), а та­кож Дми­тра Сур­жи­ко­ва й Оле­ксія Не­жур­ка. Двоє остан­ніх— у го­лов­ни­хро­лях , Сур­жи­ков грає Ко­мі­са­ра, Не­жур­ко — Да­ні­є­ля. Ці дві ро­лі на­стіль­ки до­кла­дно й лю­бов­но обжи­ті та опра­цьо­ва­ні, що на­віть зна­ю­чи сю­жет, десь у се­ре­ди­ні дру­го­го акту ло­виш се­бе на див­но­му не за­ко­но­слу­хня­но­му ба­жан­ні: то­бі хо­че­ться, щоб пе­ре­мо­гли во­ни обоє, і Ко­мі­сар, і Да­ні­єль. Бо в ко­жно­му є своє­рі­дний азарт актор­ської пра­во­ти, оте алі­бі, яким ар­тист на- ді­ляє пер­со­на­жа й зму­шує нас йо­го лю­би­ти, лю­би­ти на­віть всу­пе­реч сю­же­ту й про­пи­сній ав­тор­ській мо­ра­лі, опри­лю­де­ній у фі­на­лі. Смі­шно, але до остан­ньо­го спо­ді­ва­є­шся на те, що, можливо, тут бу­де якийсь ін­ший фі­нал, хоч і юри­ди­чно не­бе­здо­ган­ний, але — спра- ве­дли­ві­ший! А це, по­годь­те­ся, зов­сім не зай­ве для п’єси, яку ки­їв­ська пу­блі­ка до­бре знає (у Те­а­трі на По­до­лі ви­ста­ва йде під на­звою «Пас­тка для са­мо­тньо­го муж­чи­ни», яку Ігор Сла­вин­ський по­ста­вив ще у 2013 р., го­лов­ні ро­лі гра­ють Фе­дір Оль­хов­ський і Сер­гій Бой­ко), а хтось, можливо, пам’ятає й ста­рий ра­дян­ський фільм 1990-х, зня­тий за мо­ти­ва­ми цьо­го іро­ні­чно­го де­те­кти­ву з зір­ко­вим ду­е­том — Ми­ко­лою Ка­ра­чєн­цє­вим і Юрі­єм Яков­лє­вим...

Якось са­мо со­бою зга­ду­є­ться, що пов­на на­зва п’єси — «Пас­тка для са­мо­тньо­го муж­чи­ни», а в спе­кта­клі во­ни са­мо­тні обоє, Ко­мі­сар — са­мо­тній, як по­лі­цей­ський, а Да­ні­ель — са­мо­тній, як зло­чи­нець, і це зі­гра­но Сур­жи­ко­вим і Не­жур­ком іно­ді на рів­ні ек­зи­стен­цій­ної са­мо­тно­сті. Втім, це не від­би­рає у ви­ста­ви не­об­хі­дної роз­ва­жаль­ної лег­ко­сті.

На­сту­пний по­каз ви­ста­ви від­бу­де­ться 31 сі­чня.

ФОТО НАДАНО ТЕАТРОМ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.