Пра­цю­ва­ти­муть не­за­ле­жні екс­пер­ти

2019 ро­ку на­у­ко­ві уста­но­ви по­чнуть оці­ню­ва­ти за но­ви­ми пра­ви­ла­ми

Den (Ukrainian) - - День України -

Цьо­го­річ в Укра­ї­ні роз­по­чне­ться оці­ню­ва­н­ня на­у­ко­вих уста­нов за но­ви­ми пра­ви­ла­ми — йо­го про­во­ди­ти­муть не­за­ле­жні екс­пер­ти на осно­ві єди­них, про­зо­рих кри­те­рі­їв, з ура­ху­ва­н­ням спе­ци­фі­ки ко­жно­го за­кла­ду. Від ре­зуль­та­тів за­ле­жа­ти­ме рі­вень дер­жав­ної під­трим­ки, по­ві­дом­ляє www.kmu.gov.ua.

Старт дер­жав­ній ате­ста­ції від­кри­ває на­каз Мі­ні­стер­ства осві­ти і на­у­ки Укра­ї­ни від 17.09.2018 ро­ку № 1008 «Де­які пи­та­н­ня дер­жав­ної ате­ста­ції на­у­ко­вих уста­нов», за­ре­є­стро­ва­ний в Мі­ні­стер­стві юсти­ції Укра­ї­ни 28 гру­дня 2018 ро­ку, яким за­твер­дже­но ме­то­ди­ку оці­ню­ва­н­ня, а та­кож по­ло­же­н­ня про екс­пер­тні гру­пи та екс­пер­тну ко­мі­сію. Він діє з 2 сі­чня 2019 ро­ку, а опри­лю­дне­ний 9 сі­чня 2019 ро­ку.

«Про­тя­гом остан­ніх двох ро­ків ми ра­зом із на­у­ко­вою спіль­но­тою про­ве­ли сер­йо­зну під­го­тов­чу ро­бо­ту, щоб із 2019 ро­ку роз­по­ча­ла­ся пе­ред­ба­че­на за­ко­ном ате­ста­ція на­у­ко- вих уста­нов за но­ви­ми пра­ви­ла­ми. Зокре­ма, уря­дом бу­ло за­твер­дже­но По­ря­док ате­ста­ції, в який за­кла­ли дві най­ва­жли­ві­ші ре­чі. Пер­ше — оці­ню­ва­ти ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті уста­нов бу­дуть не Мі­ні­стер­ства та Пре­зи­дії ака­де­мій на­ук, у під­по­ряд­ку­ван­ні яких пе­ре­бу­ва­ють ці уста­но­ви, а не­за­ле­жні екс­пер­ти. При­чо­му оці­ню­ва­ти­муть на осно­ві про­зо­рих і зро­зумі­лих кіль­кі­сних по­ка­зни­ків. Так ми мі­ні­мі­зу­є­мо кон­флікт ін­те­ре­сів. Дру­ге — ство­ре­но осно­ву для то­го, щоб дер­жав­на під­трим­ка уста­но­ви без­по­се­ре­дньо за­ле­жа­ла від ефе­ктив­но­сті її ро­бо­ти: кра­щі отри­му­ва­ти­муть біль­ше, а не­ефе­ктив­ні ма­ють бу­ти ре­ор­га­ні­зо­ва­ні чи лі­кві­до­ва­ні. За­раз ми за­твер­ди­ли ме­то­ди­ку, де про­пи­са­ли, як са­ме має про­во­ди­ти­ся оці­ню­ва­н­ня, за яки­ми кри­те­рі­я­ми, як ви­зна­ча­ти­ме­ться оцін­ка та кла­си­фі­ка­цій­на гру­па уста­но­ви то­що», — за­зна­чив за­сту­пник мі­ні­стра осві­ти і на­у­ки Укра­ї­ни Ма­ксим СТРІХА.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.