Сто ан­шла­гів!

Den (Ukrainian) - - День України - Те­тя­на ПОЛІЩУК, «День»

І нсце­ні­за­цію та по­ста­нов­ку за мо­ти­ва­ми п’єси «Про­гу­лян­ки в Лю­Бле» К. Ру­бі­ної в Ки­їв­сько­му те­а­трі дра­ми і ко­ме­дії на лі­во­му бе­ре­зі Дні­пра 2010 ро­ку здій­сни­ла Ка­те­ри­на Сте­пан­ко­ва. Від прем’єри і до сьо­го­дні всі по­ка­зи від­бу­ва­ю­ться з су­пе­ран­шла­га­ми. Ви­ста­ву по­ка­зу­ва­ли в рі­зних мі­стах — кри­ти­ки і пу­блі­ка ду­же при­хиль­но став­ля­ться до ці­єї по­ста­нов­ки. До ре­чі, сце­ні­чну вер­сію ба­чи­ла й ав­тор тво­ру — дра­ма­тург Ка­тя Ру­бі­на, ко­тра зі­зна­ла­ся, що Ада Ми­ко­ла­їв­на ду­же гли­бо­ко від­чу­ла образ Ру­ти, ха­зяй­ки при­ва­тно­го пан­сіо­на­ту. Ви­дно, що там при­су­тня й осо­би­ста тема... Не­о­ні­ла Бі­ле­цька — Ре­на­та — пре­кра­сно зро­би­ла цю ха­ра­ктер­ну роль. Во­на теж ду­же ор­га­ні­чна. Ця па­ра, Ро­гов­це­ва та Бі­ле­цька, пре­кра­сна! Що ж до Аль­бер­та (Ми­хай­ло Ку­ку­юк), то це та­кож іде­аль­ний ва­рі­ант. Са­ме та­ким я йо­го со­бі й уяв­ля­ла і за фа­кту­рою, і в ню­ан­сах пред­став­ле­н­ня обра­зу. Спра­ви­ло вра­же­н­ня і сце­но­гра­фі­чне оформ­ле­н­ня (ху­до­жник Та­рас Тка­чен­ко). Ідея ди­тя­чо­го май­дан­чи­ка, пі­со­чни­ці — та­кож справ­жня твор­ча зна­хід­ка.

За сло­ва­ми те­а­тро­знав­ців, це ви­ста­ва ха­ра­кте­рів, які ду­же ко­ло­ри­тні, а де­які на­віть шар­жо­ва­ні, що ви­да­ю­ться не­ре­аль­ни­ми, ні­би з каз­ки. Тіль­ки ду­же до­ро­слої каз­ки — про жа­гу ко­ха­н­ня і по­тре­бу в ро­зу­мін­ні. Са­ме від цьо­го ви­ни­ка­ють про­бле­ми пер­со­на­жів та їхні ком­пле­кси. Всі ге­рої ми­лі, зво­ру­шли­ві, сен­ти­мен­таль­ні...

Ста­рень­ка те­ле­фон­на слу­хав­ка (ще один «пер­со­наж»), яка спу­ска­є­ться зго­ри, і це ні­би зв’язок з ін­шим сві­том, що дає на­дію на кра­ще, адже всім ге­ро­ям хо­че­ться те­пла і ро­зу­мі­н­ня...

ФО­ТО ЄВ­ГЕ­НА ЧЕКАЛІНА

13 сі­чня Ада Ро­гов­це­ва ви­йде на сце­ну в ро­лі Ру­ти у ви­ста­ві «Ва­ся по­ви­нен за­те­ле­фо­ну­ва­ти...»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.