Ски­ну­ти ба­ласт і тве­ре­зо оці­ни­ти спро­мо­жність

Про успі­хи та про­бле­ми ре­фор­му­ва­н­ня ме­ди­ци­ни в ре­а­лі­ях ОТГ Він­нич­чи­ни

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Оле­ся ШУТКЕВИЧ, «День» Він­нич­чи­на

2019рік ста­не для «пер­вин­ки» пе­ре­вір­кою на спро­мо­жність. Адже ко­штів на на­да­н­ня су­бвен­ції мі­сце­вим бю­дже­там на пер­вин­ну до­по­мо­гу дер­жа­ва цьо­го ро­ку не ви­ді­ля­ти­ме. За­кла­ди, які укла­ли до­го­во­ри з На­ціо­наль­ною слу­жбою здо­ров’ я Укра­ї­ни, отри­му­ва­ти­муть фі­нан­су­ва­н­ня за кіль­кість об­слу­го­ву­ю­чих па­ці­єн­тів. Що біль­ше їх бу­де, то біль­ше гро­шей вда­сться за­лу­чи­ти. От­же, гро­ма­дам до­ве­де­ться про­ана­лі­зу­ва­ти ме­ре­жі цен­трів пер­вин­ної ме­ди­ко-са­ні­тар­ної до­по­мо­ги та ви­зна­чи­ти свої фі­нан­со­ві мо­жли­во­сті, вла­сне, усві­до­ми­ти свою роль як вла­сни­ка. Та чи змо­жуть усі ОТГ під­ста­ви­ти пле­че ме­ди­ци­ні й під­ви­щи­ти якість на­да­н­ня ме­ди­чної до­по­мо­ги на­се­лен­ню, пе­ред­усім сіль­сько­му?

«Зав­да­н­ня ство­ри­ти спро­мо­жну ме­ре­жу які­сної сіль­ської ме­ди­ци­ни сто­їть пе­ред усі­ма ре­гіо­на­ми Укра­ї­ни, зокре­ма й пе­ред Він­нич­чи­ною. Лю­ди­на має при­йти не про­сто в сті­ни, де сто­ять ку­ше­тка­стіл- сті­лець, а в на­пов­не­ний ме­ди­чний за­клад, де па­ці­єнт мо­же отри­ма­ти фа­хо­ву до­по­мо­гу, — ка­же пер­ший за­сту­пник го­ло­ви Він­ни­цької ОДА Ан­дрій ГИЖКО. — На­ша область уже отри­ма­ла ко­шти на бу­дів­ни­цтво 14 но­вих ам­бу­ла­то­рій, які зво­ди­ти­му­ться з ура­ху­ва­н­ням де­мо­гра­фі­чної си­ту­а­ції та мо­жли­во­сті ка­дро­во­го за­без­пе­че­н­ня за­кла­дів « пер­вин­ки » . Якщо ра­ні­ше ам­бу­ла­то­рія об­слу­го­ву­ва­ла в се­ре­дньо­му 2000 жи­те­лів, то вже є та­кі, де об­слу­го­ву­ю­ться 300 і мен­ше па­ці­єн­тів. Клю­чо­вим стає пи­та­н­ня яко­сті на­да­н­ня ме­ди­чних по­слуг, фа­хо­во­сті там­те­шніх пра­ців­ни­ків. І якщо яки­хось на­ви­чок і знань їм не ви­ста­чає — бу­де за­сто­со­ву­ва­ти­ся те­ле­ме­ди­ци­на, ме­ре­жа якої в ре­гіо­ні роз­ши­рю­ва­ти­ме­ться».

«ПО­ТРІ­БНО ДО­БРЕ РА­ХУ­ВА­ТИ КО­ШТИ І МА­ТИ КІЛЬ­КА ВА­РІ­АН­ТІВ РОЗ­ВИ­ТКУ ПО­ДІЙ»

На­справ­ді ви­кли­ків пе­ред гро­ма­да­ми, які опи­ни­ли­ся на роз­до­ріж­жі ме­ди­чної ре­фор­ми, зна­чно біль­ше. Пер­ше, з чим до­во­ди­ться зі­ткну­ти­ся ОТГ , — це прой­ти про­це­ду­ру так зва­но­го роз­лу­че­н­ня. Розподіл ма­те­рі­аль­но- те­хні­чної ба­зи за­кла­дів, ка­дрів, а го­лов­не пе­ре­тя­гу­ва­н­ня фі­нан­сів за­над­то бо­ля­че спри­йма­ють на ра­йон­но­му рів­ні. Не все глад­ко про­йшло і в То­ма­шпіль­ській ОТГ. Як ка­же го­лов­ний лі­кар мі­сце­во­го ЦПМСД Сві­тла­на СЕМЕНЮК, си­ту­а­ція вре­гу­лю­ва­ла­ся, але вже оче­ви­дно: від «роз­лу­че­н­ня» ви­гра­ли не всі.

«Ози­ра­ю­чись на­зад, я ра­ди­ла б тим, хто ни­ні на та­ко­му ета­пі, зна­йти то­чки до­ти­ку і збе­рег­ти єди­ний центр ПМСД. Чо­му? Щоб за­лу­чи­ти біль­шу кіль­кість на­се­ле­н­ня та отри­ма­ти біль­ше ко­штів із На­ціо­наль­ної слу­жби здо­ров’ я Укра­ї­ни. Вцьо­му про­це­сі по­трі­бно ду­же до­бре ра­ху­ва­ти ко­шти і ма­ти кіль­ка ва­рі­ан­тів роз­ви­тку по­дій, — ка­же Сві­тла­на Семенюк. — Ко­ли ми під­пи­са­ли уго­ду із НСЗУ, фі­нан­су­ва­н­ня за­кла­ду зро­сло вдві­чі, а мо­жна бу­ло отри­ма­ти ще біль­ший до­хід. Бю­джет ОТГ фі­нан­сує Центр на 50% — не ко­жна гро­ма­да мо­же со­бі це до­зво­ли­ти. Але вже цьо­го­річ до­хо­ди де­що змі­ня­ться, а ми бу­де­мо зму­ше­ні пра­цю­ва­ти так, щоб ма­кси­маль­но за­ро­бля­ти ко­шти. Дер­жа­ва де­кла­рує, що на до­да­тко­вих по­слу­гах мо­жна отри­ма­ти 20% до тих ко­штів, які ма­є­мо на сьо­го­дні. Але до­сі до­зво­лу на пла­тні по­слу- ги на пер­вин­ці не­має і, ко­ли бу­де, не­ві­до­мо. То­му зно­ву до­ве­де­ться про­гно­зу­ва­ти кіль­ка ва­рі­ан­тів роз­ви­тку по­дій, щоб бу­ти го­то­вим вча­сно «за­ско­чи­ти у ва­гон».

«ЗБІЛЬ­ШЕ­Н­НЯ ФІ­НАН­СУ­ВА­Н­НЯ РОЗВ’ЯЗАЛО НАМ РУ­КИ»

Де­цен­тра­лі­за­ція спра­цю­ва­ла на ко­ристь ме­ди­ци­ни в то­му, що да­ла мо­жли­вість лі­ка­рям на­ре­шті від­чу­ти се­бе за­тре­бу­ва­ни­ми й ша­но­ва­ни­ми лю­дьми в гро­ма­ді, ка­же го­лов­ний лі­кар Іл­лі­не­цько­го ЦПМСД Оле­ксандр БАБУШОК. Окрім цьо­го, ве­ли­ким плю­сом є те, що гро­ші на­ра­зі аку­му­лю­ю­ться на мі­сцях і ор­га­ни мі­сце­во­го са­мов­ря­ду­ва­н­ня на вла­сний роз­суд по­чи­на­ють ни­ми роз­по­ря­джа­ти­ся. Це ви­зна­чає прі­о­ри­те­тність: ре­мон­ту­ва­ти за­кла­ди, ку­пу­ва­ти но­ве обла­дна­н­ня, роз­ши­рю­ва­ти спектр по­слуг. Але во­дно­ча по­хва­ли­ти­ся успі­шни­ми про­е­кта­ми мо­жуть ли­ше ті ОТГ, які ма­ють при­бу­ток, спро­мо­жні до роз­ви­тку со­ці­аль­ної сфе­ри.

«За два ро­ки ді­яль­но­сті на­шо­го за­кла­ду штат пра­ців­ни­ків за­ли- шив­ся не­змін­ним. У цен­траль­ній ам­бу­ла­то­рії пра­цює 10 сі­мей­них лі­ка­рів. Та­кож ми ма­є­мо лі­ка­ря­пе­ді­а­тра. За ра­ху­нок ко­штів мі­сце­вих бю­дже­тів на­вча­є­мо трьох май­бу­тніх лі­ка­рів у ме­ду­ні­вер­си­те­ті ім. Пи­ро­го­ва. Основ­ний прі­о­ри­тет — на­бли­же­н­ня на­да­н­ня мед­по­слуг до се­ла, бо хоч наш Центр мі­ський, але ми об­слу­го­ву­є­мо й на­се­ле­н­ня 12 сіл, які вхо­дять до ОТГ, — роз­по­від­ає Бабушок. — Пер­ший рік — це рік осна­ще­н­ня: за­ку­пи­ли комп’ ютер­ні ком­пле­кси, ство­ри­ли еле­ктрон­не ро­бо­че мі­сце лі­ка­ря ще до то­го, як це по­ча­ли ви­ма­га­ти, до єди­ної ме­ре­жі під­клю­чи­ли і сіль­ські ам­бу­ла­то­рії.

У 2018 ро­ці бу­ло вве­де­но новий фі­нан­со­вий ме­ха­нізм фун­кціо­ну­ва­н­ня пер­вин­ки. Хо­ча на­ша ОТГ спро­мо­жна і про­блем із фі­нан­су­ва­н­ням ми й до цьо­го не ма­ли (нам мі­ськра­да зав­жди спри­я­ла), ми все ж по­ба­чи­ли йо­го пе­ре­ва­ги. По­тра­пив­ши до пер­шої хви­лі під­пи­са­н­ня до­го­во­рів сі­мей­них лі­ка­рів із па­ці­єн­та­ми, без про­блем ство­ри­ли не­при­бу­тко­ве ко­му­наль­не під­при­єм­ство, і че­ка­ли, ко­ли за­пра­цює новий фі­нан­со­вий ме­ха- нізм. Отри­ма­ли по­над 650 ти­сяч грн на мі­сяць. Це при то­му, що усі ви­да­тки, які бу­ли до цьо­го, об­хо­ди­ли­ся на мі­сяць десь у 450 тис. грн. Збіль­ше­н­ня фі­нан­су­ва­н­ня розв’ язало нам ру­ки, да­ло ке­рів­ни­кам біль­ше прав роз­по­ря­джа­ти­ся фі­нан­са­ми. А вже за­раз нам при­йшло 900 ти­сяч гри­вень. Це ко­ло­саль­на пе­ре­ва­га. Різ­ко зро­сли зар­пла­ти лі­ка­рів — се­ре­дня ста­но­вить 16 ти­сяч гри­вень. Лі­ка­рі за ро­бо­ту три­ма­ю­ться, во­ни від­чу­ва­ли свою зна­чу­щість у гро­ма­ді».

«МЕДИЦИНА ТА ПОЛІТИКА — РЕ­ЧІ НЕСУМІСНІ»

Пер­вин­ний рі­вень ме­ди­чної до­по­мо­ги по­ви­нен ви­рі­шу­ва­ти ко­ло­саль­ну кіль­кість ді­а­гно­сти­чних, про­фі­ла­кти­чних і вла­сне лі­ку­валь­них зав­дань, ма­ти не­об­хі­дний ін­стру­мен­та­рій і обла­дна­н­ня для про­ве­де­н­ня об­сте­жень. Якщо на це зва­жи­ти, то ма­ло­чи­слен­ні сіль­ські гро­ма­ди не змо­жуть впо­ра­ти­ся з ма­те­рі­аль­ним за­без­пе­че­н­ням ме­дза­кла­дів, ви­знає на­чаль­ник управ­лі­н­ня лі­ку­валь­но­про­фі­ла­кти­чної до­по­мо­ги де­пар- та­мен­ту охо­ро­ни здо­ров’ я Він­ни­цької ОДА Оль­га ЗА­ДО­РО­ЖНА. Осо­бли­во су­ту­жно бу­де тим ОТГ, які не­ве­ли­кі бю­дже­ти і об­слу­го­ву­ють роз­га­лу­же­ну те­ри­то­рію з ма­ли­ми се­ла­ми.

«Центр ПМСД — це не сті­ни, а ме­ди­чний за­клад, який по­трі­бно утри­му­ва­ти: спла­чу­ва­ти за ко­му­наль­ні по­слу­ги та енер­го­но­сії, за­без­пе­чи­ти йо­го швид­кі­сним ін­тер­не­том, від­по­від­ним про­грам­ним за­без­пе­че­н­ням, комп’ютер­ною те­хні­кою, зре­штою ква­лі­фі­ко­ва­ни­ми ка­дра­ми, що для окре­мих бю­дже­тів ОТГ не зав­жди по­силь­но, — за­зна­чає Оль­га За­до­ро­жна. — За остан­ні три ро­ки кіль­кість за­кла­дів, що пра­цю­ють на за­са­дах сі­мей­ної ме­ди­ци­ни, в на­шій обла­сті збіль­ши­ла­ся на 15 оди­ниць. Усі во­ни бу­ли ство­ре­ні за іні­ці­а­ти­ви об’єд­на­них те­ри­то­рі­аль­них гро­мад обла­сті. Але по­кра­щи­ти ма­те­рі­аль­но-те­хні­чні ба­зи сво­їх за­кла­дів вда­ло­ся тим гро­ма­дам, де ме­шкає хо­ча б 10 ти­сяч осіб».

Як при­клад во­на на­во­дить центр ПМСД Не­ми­рів­ської ОТГ з на­се­ле­н­ням 15 266 осіб. За­клад одним з пер­ших під­пи­сав уго­ду з НСЗУ. Фі­нан­су­ва­н­ня за но­вим прин­ци­пом да­ло змо­гу вже в ли­пні 2018 ро­ку збіль­ши­ти опла­ту праці лі­ка­рів та ме­ди­чно­го пер­со­на­лу май­же втри­чі. За ко­ро­ткий час центр сут­тє­во по­кра­щив свою ма­те­рі­аль­ну ба­зу, за­ку­пив­ши не­об­хі­дне ме­ди­чне та ла­бо­ра­тор­не обла­дна­н­ня, при­дбав два ав­то­мо­бі­лі і ве­ло­си­пе­ди для фельд­ше­рів. Та го­лов­ною йо­го пе­ре­мо­гою ста­ло збе­ре­же­н­ня ме­ре­жі ФАПів та фельд­шер­ських пун­ктів, які об­слу­го­ву­ють па­ці­єн­тів у ма­лих від­да­ле­них се­лах. На та­кий крок зва­жи­ли­ся не всі гро­ма­ди.

« Нор­маль­но фун­кціо­ну­ва­ти у 2019 ро­ці змо­жуть ті за­кла­ди, де час­тка спів­фі­нан­су­ва­н­ня ко­штів ОТГ до НСЗУ скла­дає 1:1, — ре­зю­мує па­ні Оль­га. — Та­ка си­ту­а­ція ни­ні ли­ше в Ка­ли­нів­сько­му, Іл­лі­не­цько­му, Не­ми­рів­сько­му мі­ських Цен­трах ПМСД ОТГ та в То­ма­шпіль­сько­му се­ли­щно­му Цен­трі ПМСД. Ці за­кла­ди є ціл­ком спро­мо­жни­ми і від­по­від­а­ють ви­со­ко­му рів­ню яко­сті на­да­н­ня пер­вин­ної ме­ди­чної до­по­мо­ги. До та­ких Цен­трів тя­гну­ться не тіль­ки па­ці­єн­ти, а й лі­ка­рі. Та є в обла­сті й ін­ші за­кла­ди, які по­ки не зро­зумі­ли, що утри­му­ва­ти Цен­три во­ни не змо­жуть. Та­ким гро­ма­дам вар­то бу­ло укла­сти уго­ду на ме­ди­чне об­слу­го­ву­ва­н­ня сво­го на­се­ле­н­ня з вже існу­ю­чим ра­йон­ним Цен­тром, і це бу­де ді­є­ві­ше, ніж ство­рю­ва­ти за­клад, який бу­де не­спро­мо­жний від­по­від­а­ти до­ста­тньо­му рів­ню яко­сті ме­ди­чної до­по­мо­ги. Має бу­ти здо­ро­вий глузд, а не по­лі­ти­чні ам­бі­ції, бо медицина та політика — ре­чі несумісні».

А зва­жа­ю­чи на те, що в дер­жав­но­му бю­дже­ті на по­то­чний рік на­да­н­ня су­бвен­ції мі­сце­вим бю­дже­там на пер­вин­ну до­по­мо­гу не пе­ред­ба­ча­є­ться, ви­ко­ри­ста­н­ня ко­штів, отри­ма­них за­кла­да­ми пер­вин­но­го рів­ня від НСЗУ, має бу­ти ви­ва­же­ним, до­дає Оль­га За­до­ро­жна. Окре­мі за­кла­ди в обла­сті до­сі на­ма­га­ю­ться ви­рі­ши­ти про­бле­му ма­со­во­го без­ро­бі­т­тя на мі­сцях за ра­ху­нок « роз­ду­тих » шта­тів у ме­ди­чних за­кла­дах. Че­рез це сі­мей­но­му лі­ка­рю до­во­ди­ться утри­му­ва­ти кіль­кість спів­ро­бі­тни­ків з об­слу­го­ву­ю­чо­го пер­со­на­лу ( опе­ра­то­рів комп’ ютер­но­го на­бо­ру, се­кре­та­рів, пра­ців­ни­ків го­спо­дар­чо­го від­ді­лу, бух­гал­те­рії). А від­так ро­змір йо­го за­ро­бі­тної пла­ти на­ба­га­то ниж­чий, ніж у ко­ле­ги з су­сі­дньої спро­мо­жної ОТГ. То­му по­ки гро­ма­ди не ски­нуть ба­ласт зай­вих ви­трат, не на­вча­ться еко­но­ми­ти й ви­зна­ча­ти прі­о­ри­те­ти, до­ти во­ни бу­ксу­ва­ти­муть у роз­ви­тку.

Центр ПМСД — це не сті­ни, а ме­ди­чний за­клад, який по­трі­бно утри­му­ва­ти: спла­чу­ва­ти за ко­му­наль­ні по­слу­ги та енер­го­но­сії, за­без­пе­чи­ти йо­го швид­кі­сним ін­тер­не­том, від­по­від­ним про­грам­ним за­без­пе­че­н­ням, комп’ютер­ною те­хні­кою, зре­штою ква­лі­фі­ко­ва­ни­ми ка­дра­ми, що для окре­ми­хбю­дже­тів ОТГ не зав­жди по­силь­но, — за­зна­чає Оль­га За­до­ро­жна. — За остан­ні три ро­ки кіль­кість за­кла­дів, що пра­цю­ють на за­са­да­хсі­мей­ної ме­ди­ци­ни, в на­шій обла­сті збіль­ши­ла­ся на 15 оди­ниць. Усі во­ни бу­ли ство­ре­ні за іні­ці­а­ти­ви об’єд­на­ни­хте­ри­то­рі­аль­них­гро­мад обла­сті. Але по­кра­щи­ти ма­те­рі­аль­но- те­хні­чні ба­зи сво­їх за­кла­дів вда­ло­ся тим гро­ма­дам, де ме­шкає хо­ча б 10 ти­сяч осіб

ФО­ТО АВ­ТО­РА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.