«Пер­ша ла­стів­ка», яка зро­би­ла по­го­ду»

16 ро­ків то­му по­ба­чи­ла світ кни­га «Дня» «Укра­ї­на Incognita»

Den (Ukrainian) - - Nb! -

Та­ку влу­чну ха­ра­кте­ри­сти­ку да­ла «Укра­ї­ні Incognita» — де­бю­тній у Бі­бліо­те­ці «Дня» кни­зі — го­лов­ний ре­да­ктор та ав­тор ідеї ви­да­н­ня Ла­ри­са Ів­ши­на, ко­ли ре­да­кція від­зна­ча­ла во­се­ни 2012-го де­ся­ти­річ­чя ви­хо­ду цьо­го бес­тсе­ле­ра. То­ді ми на­віть під­го­ту­ва­ли осо­бли­вий су­ве­нір — одно­ймен­ну ли­стів­ку з ма­люн­ком Іри­ни Зе­лень­ко. Хтось мо­же за­пи­та­ти: звід­ки та­кий пі­є­тет до кни­ги, яка по­ба­чи­ла світ уже по­над 16 ро­ків то­му? Ось ар­гу­мен­ти:

● Ця «ан­то­ло­гія істо­ри­чних етю­дів», як на­зва­ли кни­гу в рік ви­хо­ду, за­по­ча­тку­ва­ла низ­ку ін­ших ви­дав­ни­чих про­е­ктів, які на­пов­ни­ли Бі­блі­о­те­ку «Дня» но­ви­ми бес­тсе­ле­ра­ми (зга­да­ти бо­дай фо­лі­ан­ти «Си­ла м’яко­го зна­ка», «По­вер­не­н­ня в Цар­го­род», остан­ню но­вин­ку «AVE»), а ін­фор­ма­цій­ний про­стір кра­ї­ни — ва­жли­ви­ми ма­те­рі­а­ла­ми з укра­їн­ської істо­рії. Це за­раз мо­же­мо на­зва­ти з де­ся­ток рі­зної яко­сті істо­ри­чних про­е­ктів, але 2002 ро­ку про та­ке не йшло­ся вза­га­лі.

● 2019 ро­ку «Укра­ї­на Incognita» має вже дев’ять (!) пе­ре­ви­дань і до сьо­го­дні за­ли­ша­є­ться в ТОП-спи­ску про­да­жів. Чи ба­га­то зна­йде­ться при­кла­дів та­ко­го чи­та­цько­го успі­ху до­сту­пної, але во­дно­час ду­же сер­йо­зної істо­ри­чної пу­блі­ци­сти­ки?

● При­кме­тно та­кож, що «День» «по хо­ду» при­ще­плює чи­та­чам і но­ву есте­ти­ку — зга­да­на вже ли­стів­ка «пе­ре­ро­сла» в уні­каль­ні аксе­су­а­ри до книг: це осо­бли­ві хус­тка і ша­лик, на яких по­єд­на­ли­ся «чо­ти­ри Со­фії» — Нов­го­род­ська, Ки­їв­ська, По­ло­цька, Кон­стан­ти­но­поль­ська — до кни­ги «По­вер­не­н­ня в Цар­го­род»; ви­шу­ка­ний бра­слет із лі­те­рою «Aз» до кни­ги «Се­стра моя, Со­фія...» і на­віть спе­ці­аль­но роз­ро­бле­ний аро­мат з ви­ко­ри­ста­н­ням ро­слин Тро­стя­не­цько­го пар­ку — до сві­жо­го бес­тсе­ле­ра «AVE. До 100-лі­т­тя Ге­тьма­на­ту Пав­ла Ско­ро­пад­сько­го».

● Бі­блі­о­те­ка «Дня», за­по­ча­тко­ва­на «ба­бу­сею» «Укра­ї­на Incognita», ни­ні — до­да­ток до укра­їн­сько­го па­спор­та. Це твер­дже­н­ня, ви­слов­ле­не го­лов­ним ре­да­кто­ром ще в пер­ші ро­ки пі­сля її за­по­ча­тку­ва­н­ня, на­бу­ло осо­бли­вої акту­аль­но­сті в остан­ні ро­ки. Адже «озбро­є­ні» пе­ре­о­сми­сле­ним істо­ри­чним зна­н­ням укра­їн­ці — гро­ма­дя­ни зов­сім ін­шої яко­сті, тої, яка по­трі­бна для кон­стру­ктив­ної бо­роть­би за но­ву Укра­ї­ну. Су­мар­ний на­клад ви­дань на­шої Бі­блі­о­те­ки вже дав­но пе­ре­ва­лив за 150 ти­сяч при­мір­ни­ків! Та­кий ва­го­мий до­ро­бок став мо­жли­вим зав­дя- ки то­му, що го­лов­ний ре­да­ктор від са­мо­го по­ча­тку зро­би­ла «День» ма­гні­том для про­гре­сив­них істо­ри­ків, фі­ло­со­фів, лі­те­ра­ту­ро­знав­ців, со­ціо­ло­гів... Сво­го ча­су на­віть з’явив­ся ви­слів, що «День» сфор­му­вав свою «пар­тію істо­ри­ків».

● 2012 ро­ку, до де­ся­ти­річ­чя «Укра­ї­на Incognita», за­пра­цю­вав одно­ймен­ний істо­ри­чний сайт http:// incognita.day.kiev.ua/, на­пов­не­ний і на

ФО­ТО З АР­ХІ­ВУ «Дня»

ФО­ТО МИ­КО­ЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.