«Не мо­жна ви­клю­ча­ти чер­го­вої га­зо­вої кри­зи»

Den (Ukrainian) - - Подробиці - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

Ми­хай­ло ГОНЧАР — про те, чо­му «Газ­пром» за­тя­гу­ва­ти­ме пе­ре­го­во­ри по но­во­му тран­зи­тно­му кон­тра­кту з Укра­ї­ною

афто­газ Укра­ї­ни» го­то­вий обго­во­рю­ва­ти мо­жли­вість пе­ре­гля­ду або від­мо­ви від дру­го­го тран­зи­тно­го по­зо­ву про­ти «Газ­про­му» в прив’яз­ці до укла­де­н­ня но­во­го дов­го­стро­ко­во­го кон­тра­кту. Про це за­явив гла­ва НАК Ан­дрій КОБОЛЄВ.

«Фа­кти­чно ми го­во­ри­мо ро­сій­ським ко­ле­гам: якщо ви бу­ду­є­те (об­хі­дні мар­шру­ти) і не хо­че­те транс­пор­ту­ва­ти (газ че­рез те­ри­то­рію Укра­ї­ни), то ком­пен­суй­те. Якщо хо­че­те транс­пор­ту­ва­ти і го­то­ві під­пи­са­ти дов­го­стро­ко­вий кон­тракт за єв­ро­пей­ськи­ми пра­ви­ла­ми, з га­ран­ті­я­ми, що ці гро­ші ви нам за­пла­ти­те, ми го­то­ві від по­зо­ву від­мо­ви­ти­ся, або пе­ре­гля­ну­ти йо­го, або змі­ни­ти йо­го. ... Як гро­ма­дя­нин Укра­ї­ни, я вва­жаю, що втра­ти­ти і гро­ші і тран­зит не­прийня­тно. Як гла­ва НАК — я не до­зво­лю цьо­го зро­би­ти», — ска­зав Коболєв.

При цьо­му, як за­пев­нив гла­ва МЗС Укра­ї­ни Пав­ло КЛІМКІН, укра­їн­ська сто­ро­на го­то­ва до кон­стру­ктив­но­го діа­ло­гу під час три­сто­рон­ніх га­зо­вих пе­ре­го­во­рів з Ро­сі­єю і ЄС 21 сі­чня, які дня­ми анон­су­вав ві­це-пре­зи­дент Єв­ро­пей­ської ко­мі­сії з пи­тань енер­ге­ти­чно­го со­ю­зу Ма­рош Шев­чо­віч. При цьо­му Ки­їв бу­де ви­сту­па­ти за до­три­ма­н­ня енер­ге­ти­чних норм ЄС.

«На­ша по­зи­ція що­до май­бу­тньо­го тран­зи­ту, а та­кож по єв­ро­пей­ській енер­ге­ти­чній без­пе­ці аб­со­лю­тно ясна. Ми го­то­ві взя­ти на се­бе всі від­по­від­ні пра­ви­ла ЄС для си­сте­ми тран­зи­ту га­зу... На­при­клад, газ бу­де за­ку­по­ву­ва­ти­ся на схі­дно­му кор­до­ні Укра­ї­ни, тран­зи­тні та­ри­фи бу­дуть роз­ра­хо­ву­ва­ти­ся за єв­ро­пей­ською ме­то­до­ло­гі­єю і так да­лі», — по­яснив Клімкін.

На­га­да­є­мо, 17 ли­пня 2018 ро­ку в Бер­лі­ні про­йшов пер­ший ра­унд три­сто­рон­ніх пе­ре­го­во­рів по га­зу. Пі­сля ньо­го ві­це-пре­зи­дент Єв­ро­пей­ської ко­мі­сії Ма­рош Ше­фчо­вич за­явив, що новий до­го­вір про тран­зит га­зу че­рез Укра­ї­ну, який бу­де під­пи­са­ний пі­сля 2019 ро­ку, по­ви­нен від­по­від­а­ти єв­ро­пей­сько­му за­ко­но­дав­ству.

Ни­ні­шній до­го­вір про тран­зит між РФ і Укра­ї­ною був укла­де­ний в 2009 ро­ці і діє до кін­ця 2019 ро­ку.

Ро­сія мо­же від­мо­ви­ти­ся від укра­їн­ських по­слуг тран­зи­ту пі­сля за­вер­ше­н­ня чин­но­го ни­ні кон­тра­кту — 31 гру­дня 2019 ро­ку. Зокре­ма, з ці­єю ме­тою Ро­сія бу­дує га­зо­про­во­ди в об­хід Укра­ї­ни — «Пів­ні­чний по­тік-2» і «Ту­ре­цький по­тік». Це, як за­яв­ля­ють екс­пер­ти, вда­рить по ва­лю­тно­му ба­лан­су кра­ї­ни і по­ста­вить під удар усю ві­тчи­зя­ну енер­ге­ти­чну си­сте­му Укра­ї­ни. За­зна­чи­мо, що тран­зит ро­сій­сько­го га­зу че­рез га­зо­транс­порт­ну си­сте­му Укра­ї­ни є одні­єю з най­біль­ших ста­тей екс­пор­ту укра­їн­ських по­слуг та при­но­сить Укра­ї­ні що­ро­ку де­кіль­ка мі­льяр­дів до­ла­рів. Зокре­ма, у 2018 ро­ці до­хо­ди від тран­зи­ту ро­сій­сько­го га­зу пе­ре­ви­щи­ли укра­їн­ські ви­тра­ти на ім­порт га­зу на 0,7 мі­льяр­да до­ла­рів.

Пре­зи­дент Цен­тру гло­ба­лі­сти­ки «Стра­те­гія XXI» Ми­хай­ло ГОНЧАР у ко­мен­та­рі «Дню» роз­по­вів про перспективи пе­ре­гво­рів 21 сі­чня та яку гру, на йо­го дум­ку, бу­де ві­ді­гру­ва­ти «Газ­пром» що­до тран­зи­ту укра­їн­ською ГТС.

— Анон­со­ва­на три­сто­ро­н­ня зу­стріч 21 сі­чня ма­ла б від­бу­ти­ся ще в гру­дні 2018 ро­ку, від­по­від­но до за­яви Шев­чо­ві­ча на Бра­ти­слав­ській кон­фе­рен­ції з пи­тань енер­ге­ти­чної без­пе­ки в ли­сто­па­ді. Але в гру­дні, як ві­до­мо, ні­чо­го не від­бу­лось. А це якраз го­во­рить про те, що ро­сій­ська сто­ро­на про­дов­жує пра­кти­ку зво­лі­кань. Са­ме то­му я жо­дних осо­бли­вих спо­ді­вань на 21 сі­чня не маю. Ско­ріш за все від­бу­де­ться обмін по­зи­ці­я­ми. Мо­жли­во, бу­де спро­ба зі сто­ро­ни Крем­ля ство­ри­ти пев­ний ан­ту­раж подаль­шим пе­ре­го­во­рам, аби під­три­му­ва­ти в єв­ро­пей­ців ілю­зію, що ро­сій­ська сто­ро­на від­кри­та до пе­ре­го­во­рів і пра­гне до­мов­ля­ти­ся, бо ні­би­то ма­ють на­мір збе­рег­ти тран­зит че­рез Укра­ї­ну. Про що, вла­сне, не­о­дно­ра­зо­во за­яв­ля­ли і в «Газ­про­мі», і на­віть Пу­тін осо­би­сто ро­бив та­кі за­яви. Але при цьо­му йде­ться про аб­со­лю­тно мі­зер­ні, за мір­ка­ми укра­їн­ської ГТС, об­ся­ги. І, зви­чай­но ж, ні­яких га­ран­тій до­три­ма­н­ня сло­ва у Крем­лі не да­ють.

Так чи іна­кше ро­сій­ська сто­ро­на про­дов­жує свою лі­нію на те, щоб до­бу­ду­ва­ти «Пів­ні­чний По­тік-2». І зре­штою ра­зом з «Ту­ре­цьким по­то­ком» в пер­спе­кти­ві 2022— 2023 ро­ку во­ни пла­ну­ють обну­ли­ти тран­зит га­зу че­рез Укра­ї­ну.

— Які ва­рі­ан­ти є на озбро­єн­ні укра­їн­ської сто­ро­ни га­зо­вих пе­ре­го­во­рів, що до­зво­ляє нам роз­ра­хо­ву­ва­ти на те, що ми та­ки змо­же­мо по­ла­ма­ти цей сце­на­рій Крем­лю?

— Си­ту­а­ція не ви­гля­дає як па­то­ва для Укра­ї­ни. У нас до­сить не­по­га­ні по­зи­ції для пе­ре­го­во­рів. На на­шу ко­ристь грає пе­ре­мо­га в Сток­гольм­сько­му ар­бі­тра­жі. «Газ­пром» ще не спла­тив ком­пен­са­цію «На­фто­га­зу», яку за рі­ше­н­ням су­ду, по­ви­нен спла­ти­ти. Крім то­го вже є новий по­зов в Сток­гольм­сько­му ар­бі­тра­жі са­ме по тран­зи­тно­му кон­тра­кту, який за­раз «На­фто­газ» про­по­нує , по су­ті, роз­мі­ня­ти на га­ран­то­ва­ні об­ся­ги тран­зи­ту ро­сій­сько­го га­зу по укра­їн­ській тру­бі.

Але не слід за­бу­ва­ти, що «Газ­пром» — це ро­сій­ська «ма­трьо­шка». І мо­жли­во йо­го ко­мер­цій­на скла­до­ва бу­ла б за те, щоб укла­сти з НАК «На­фто­газ Укра­ї­ни» новий дов­го­стро­ко­вий кон­тракт. Але го­лов­ну «скри­пку» в цій пар­тії грає «ма­трьо­шка», яка си­дить в Крем­лі. І якраз там ди­ре­кти­ви для га­зо­вих пе­ре­го­во­рів з Укра­ї­ною за­ли­ша­ю­ться не­змін­ни­ми. Я не ви­клю­чаю то­го, що за пев­них об­ста­вин ро­сій­ська сто­ро­на мо­же пі­ти на за­го­стре­н­ня від­но­син з Укра­ї­ною. Це не про­я­ви­ться в Брюс­се­лі під час зу­стрі­чі. Але в подаль­шо­му не мо­жна ви­клю­ча­ти чер­го­вої га­зо­вої кри­зи. Ме­та — до­ве­сти єв­ро­пей­цям, що по­трі­бно фор­со­ва­но за­кін­чи­ти «Пів­ні­чний по­тік-2». То­му що по­ки що по­лі­ти­чно си­ту­а­ція в Єв­ро­пей­сько­му Со­ю­зі ду­же хи­тка. Ба­чи­мо, що на­віть у Ні­меч­чи­ні, яка ще чо­ти­ри ро­ки то­му пра­кти­чно одно­стай­но на уря­до­во­му рів­ні під­три­му­ва­ла про­ект «Пів­ні­чний по­тік-2». На­то­мість за­раз ми ба­чи­мо там рі­зно­чи­та­н­ня. Це до­дає нер­во­зно­сті у Мо­скві, але ду­маю, що по­ки що Кремль йти­ме тим же шля­хом: бу­ду­ва­ти «Пів­ні­чний по­тік-2» й ігно­ру­ва­ти укра­їн­ські ви­мо­ги, але так, щоб на­дмір­но не зли­ти єв­ро­пей­ську бю­ро­кра­тію.

— Го­ло­ва НАК «На­фто­газ Укра­ї­ни» Ан­дрій Коболєв анон­су­вав по­ча­ток су­до­вих справ що­до ви­лу­че­н­ня на ко­ристь укра­їн­ської сто­ро­ни єв­ро­пей­сько­го май­на «Газ­про­му» в ра­ху­нок по­кри­т­тя зо­бов’яза­н­ня за рі­ше­н­ням Сток­гольм­сько­го ар­бі­тра­жу. Що вам ві­до­мо про пер­спе­кти­ву ці­єї су­до­вої тя­га­ни­ни, чи справ­ді є на­дії на по­зи­тив­ні для Укра­ї­ни ре­зуль­та­ти від цьо­го кро­ку?

— За­раз все ще про­дов­жу­є­ться акцій «Газ­про­му» в рі­зних ком­па­ні­ях, які ре­а­лі­зо­ву­ють всі ці від­ка­то­про­во­ди Пу­ті­на. Бо, як з’ясу­ва­ло­ся, во­ни десь в пев­ний спо­сіб схо­ва­ні. От якраз за­раз йде­ться про їх актив­ний по­шук, з тим щоб до­мог­ти­ся їх від­чу­же­н­ня на ко­ристь Укра­ї­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.