США по­вер­нуть в Укра­ї­ну кар­ти­ну учня Iл­лі Рє­пі­на

Den (Ukrainian) - - Культура - Ва­дим РИЖКОВ, «День», Дні­про

Унай­ближ­чі два мі­ся­ці і з США в Укра­ї­ну по­вер­не­ться кар­ти­на ху­до­жни­ка Михайла Па­ні­на « Та­єм­ний ви­їзд Іва­на Гро­зно­го пе­ред опри­чни­ною», яка ви­кра­де­на з Дні­про­пе­тров­сько­го ху­до­жньо­го му­зею в ро­ки Дру­гої сві­то­вої вій­ни. Це пер­ший по­ді­бний при­клад кон­стру­ктив­ної спів­пра­ці на офі­цій­но­му дер­жав­но­му рів­ні Укра­ї­ни та США в по­вер­нен­ні пам’яток куль­тур­ної спад­щи­ни.

Як роз­по­ві­ла ди­ре­ктор­ка Дні­про­пе­тров­сько­го ху­до­жньо­го му­зею Те­тя­на Ша­па­рен­ко, в ли­сто­па­ді 2017 ро­ку до них звер­ну­ла­ся ди­ре­ктор­ка Ау­кціон­но­го до­му Potomack company з мі­ста Але­ксан­дрії (штат Вір­гі­нія, США) Енн Кра­нер із про­ха­н­ням на­да­ти ін­фор­ма­цію про кар­ти­ну Михайла Па­ні­на « Іван Гро­зний», яка бу­ла за­яв­ле­на до про­да­жу на ау­кціо­ні. Як ця кар­ти­на опи­ни­ла­ся в США, по­ки не­зро­зумі­ло. Про­те ві­до­мо, що близь­ко 30 ро­ків во­на пе­ре­бу­ва­ла в бу­дин­ку одні­єї аме­ри­кан­ської ро­ди­ни. Не­що­дав­но ці лю­ди ви­рі­ши­ли її про­да­ти, звер­ну­ли­ся до Ау­кціон­но­го до­му Potomaсk Сompany. Спів­ро­бі­тни­ки ком­па­нії ви­яви­ли, що істо­рія цьо­го ло­та не­ві­до­ма і по­ча­ли з’ясо­ву­ва­ти. Во­ни й роз­шу­ка­ли ін­фор­ма­цію про те, що кар­ти­на М.Па­ні­на ко­ли­сьпе­ре­бу­ва­ла в ко­ле­кції Дні­про­пе­тров­сько­го ху­до­жньо­го му­зею. То­му на­ді­сла­ли сві­тли­ну ху­до­жньо­го по­ло­тна. Спів­ро­бі­тни­ки му­зею швид­ко під­твер­ди­ли, що кар­ти­на «Та­єм­ний ви­їзд Іва­на Гро­зно­го пе­ред опри­чни­ною» пе­ре­бу­ва­ла се­ред 64 екс­по­на­тів, які скла­да­ли пер­шу екс­по­зи­цію Дні­про­пет- ров­сько­го ху­до­жньо­го му­зею. Во­на зна­чи­ла­ся в му­зеї до 1941 ро­ку та зни­кла за на­цист­ської оку­па­ції в ро­ки Дру­гої сві­то­вої вій­ни. Зі­бра­ну ін­фор­ма­цію бу­ло пе­ре­да­но аме­ри­кан­ській сто­ро­ні з про­ха­н­ням зу­пи­ни­ти про­даж кар­ти­ни. Укра- їн­ська сто­ро­на го­то­ва на­да­ти всю на­яв­ну до­ку­мен­та­цію. У му­зеї збе­ре­гли­ся до­во­єн­ний ка­та­лог і сві­тли­ни за­лів, де ви­дно, що пе­ред вій­ною кар­ти­на бу­ла в му­зей­ній екс­по­зи­ції. Влі­тку 2018 ро­ку Мі­ні­стер­ством куль­ту­ри Укра­ї­ни за за­пи­том ФБР США бу­ли пе­ре­да­ні ко­пії до­ку­мен­тів з ме­тою ін­фор­му­ва­н­ня аме­ри­кан­ської сто­ро­ни.

Три­ває за­вер­шаль­ний етап роз­гля­ду су­до­во­го по­зо­ву, за ре­зуль­та­та­ми яко­го кар­ти­на Михайла Па­ні­на має бу­ти офі­цій­но по­вер­не­на до Укра­ї­ни. Аме­ри­кан­ське по­друж­жя, яке во­ло­ді­ло по­ло­тном, з ра­ді­стю го­то­ве по­вер­ну­ти кар­ти­ну за­кон­но­му вла­сни­ко­ві. За по­пе­ре­дньою ін­фор­ма­ці­єю, кар­ти­на опи­ни­ла­ся в аме­ри­кан­ській ро­ди­ні, ко­ли во­на при­дба­ла бу­ди­нок у мі­сті Ри­дж­філд у шта­ті Кон­не­кти­кут. Ко­ли­шній вла­сник бу­дин­ку емі­гру­вав до США зі Швей­ца­рії 1946 ро­ку. Ко­ли три­ва­ла вій­на, він ні­би­то слу­жив у швей­цар­ській ар­мії. Пред­став­ни­ки аме­ри­кан­ської про­ку­ра­ту­ри ствер­джу­ють, що 1986 ро­ку емі­грант із Швей­ца­рії по­мер.

У Дні­про­пе­тров­сько­му ху­до­жньо­му му­зеї роз­по­ві­ли, що до Дру­гої сві­то­вої вій­ни їхня ко­ле­кція на­лі­чу­ва­ла близь­ко трьох ти­сяч екс­по­на­тів. Із них 1002 пре­дме­ти ми­сте­цтва до­сі вва­жа­ю­тьв­тра­че­ни­ми під час оку­па­ції. Їх по­шу­ки, які не­об­хі­дно ве­сти на дер­жав­но­му та між­на­ро­дно­му рів­нях, ускла­дню­ю­ться ба­га­тьма при­чи­на­ми. То­му іні­ці­а­ти­ву США що­до по­вер­не­н­ня ви­кра­де­но­го по­ло­тна до Укра­ї­ни важ­ко пе­ре­оці­ни­ти. Кар­ти­на ху­до­жни­ка Михайла Па­ні­на «Та­єм­ний ви­їзд Іва­на Гро­зно­го пе­ред опри­чни­ною» бу­ла на­пи­са­на 1911 ро­ку. Во­на бу­ла ди­плом­ною ро­бо­тою мо­ло­до­го жи­во­пи­сця, одно­го з учнів Іл­лі Рє­пі­на. По­ло­тно за ху­до­жню май­стер­ні­сть­бу­ло від­зна­че­не ке­рів­ни­цтвом ху­до­жньої ака­де­мії. Сам Ми­хай­ло Па­нін пі­сля ре­во­лю­ції три­ва­лий час жив і пра­цю­вав у Дні­про­пе­тров­ську та був пер­шим ди­ре­кто­ром Дні­про­пе­тров­сько­го ху­до­жньо­го учи­ли­ща. По­мер М.Па­нін 1963 ро­ку і по­хо­ва­ний у Мо­скві.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.