Je Suis Charlie: чо­ти­ри ро­ки по­то­му

У Фран­ції зга­да­ли за­ги­блих уна­слі­док ата­ки на Charlie Hebdo

Den (Ukrainian) - - 25 - На­та­лія ПУШКАРУК, «День»

УФран­ції вша­ну­ва­ли пам’ять 11 пра­ців­ни­ків са­ти­ри­чно­го жур­на­лу Charlie Hebdo та по­лі­сме­на, які за­ги­бли під час стрі­ля­ни­ни в ре­да­кції, що ста­ла­ся чо­ти­ри ро­ки то­му. Пі­сля тих по­дій ти­ся­чі лю­дей ви­йшли на ву­ли­ці, за­су­див­ши цей на­пад на сво­бо­ду сло­ва та пре­си з ло­зун­га­ми Je suis Charlie ( Я — Шар­лі). Цьо­го ро­ку в пам’ятно­му за­хо­ді з ці­єї на­го­ди взя­ли уча­стьмер Па­ри­жа Анн Ідаль­го, мі­ні­стри вну­трі­шніх справ і юсти­ції Крі­стоф Ка­ста­нер і Ні­ко­льБел­лу­бе, пи­ше RFI. «Ті, хто бо­я­гу­зли­во чо­ти­ри ро­ки то­му на­па­ли на Charlie Hebdo, бо­ро­ли­ся зі сво­бо­дою ви­ра­же­н­ня а, от­же, з Ре­спу­блі­кою. Ре­спу­блі­ка все ще існує, а сво­бо­да ви­ра­же­н­ня силь­ні­ша, ніж будь-ко­ли», — на­пи­сав у Twitter пре­зи­дент Ем­ма­ну­е­льМа­крон. На об­кла­дин­ці цьо­го­рі­чно­го спе­ці­аль­но­го но­ме­ра ви­да­н­ня, при­свя­че­но­го по­ді­ям чо­ти­ри­рі­чної дав­ни­ни, зо­бра­же­ні ка­то­ли­цький свя­ще­ник та імам, які за­ду­ва­ю­тьсві­чку, що го­ри­тьнад но­ме­ром, який ви­йшов одра­зу пі­сля те- ра­кту, де на­пи­са­но: «Все про­ще­но». В ін­терв’ю AFP го­лов­ний ре­да­ктор га­зе­ти Charlie Hebdo ка­ри­ка­ту­рист Рісс (Ло­ран Су­ріс­со) ска­зав, що за чо­ти­ри ро­ки пі­сля ці­єї ата­ки по­гля­ди лю­дей ста­ли ще менш то­ле­ран­тни­ми, а з пам’яті лю­дей зни­кла не тіль­ки тра­ге­дія, але й со­ці­аль­на зна­чи­мі­стьпо­дії. «Во­ро­жі­стьте­пер уже по­хо­ди­тьне тіль­ки від ре­лі­гій­них екс­тре­мі­стів, а й від ін­те­ле­кту­а­лів», — за­зна­чив він. На фо­то: му­рал ву­ли­чно­го ху­до­жни­ка Крі­ста­на Гю­е­мі по­руч з ко­ли­шньою ре­да­кці­єю Charlie Hebdo.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.