Жи­т­тя усе­ре­ди­ні га­лю­ци­на­ції

Ко­ли тре­ба зля­ка­ти ро­сі­ян Укра­ї­ною, кли­чуть...

Den (Ukrainian) - - 25 - Ігор ЯКО­ВЕН­КО, Мо­сква, спе­ці­аль­но для «Дня»

Лю­ди­на, яка зви­кла чер­па­ти ін­фор­ма­цію про світ з кіль­кох дже­рел, до то­го ж яка на­ма­га­є­ться ці дже­ре­ла пе­ре­ві­ря­ти на бре­хли­вість, сти­ка­ю­чись із ро­сі­я­ни­ном, чий мо­зок за­пов­не­ний про­ду­кта­ми жит­тє­ді­яль­но­сті те­ле­ві­зо­ра, впа­дає у сту­пор і ціл­ко­ви­ту без­по­ра­дність. Са­ме це ста­ло­ся, ко­ли до про­гра­ми «60 ми­нут» від 9.01.2019 за­про­си­ли за від­да­ле­ним зв’яз­ком зі США ко­ли­шньо­го аме­ри­кан­сько­го по­сла в Укра­ї­ні Джо­на Герб­ста.

Аме­ри­кан­ський ди­пло­мат, що з’явив­ся на екра­ні сту­дії, на­ма­гав­ся по­ясни­ти ро­сі­я­нам, якою оги­дною ви­да­є­ться не­скін­чен­на бре­хня їхньої вла­ди і те­ле­ві­зо­ра про те, що на те­ри­то­рії До­не­цька не­має ро­сій­ських вій­сько­ви­ків, а в бо­ях під Де­баль­це­вим та Іло­вай­ськом влі­тку 2014 ро­ку ре­гу­ляр­ну ар­мію Укра­ї­ни роз­гро­ми­ли «тра­кто­ри­сти, озбро­є­ні ста­рою збро­єю». Ме­шкан­ці сту­дії «60 ми­нут» за цих слів обу­ре­но за­гу­ли, а ве­ду­чий По­пов одра­зу ж ско­ман­ду­вав ви­мкну­ти аме­ри­кан­це­ві звук і за­явив, що сам осо­би­сто був улі­тку 2014 ро­ку під Де­баль­це­вим і жо­дних ро­сій­ських вій­сько­ви­ків не ба­чив. Ко­ли Гер­сто­ві на хви­лин­ку зно­ву уві­мкну­ли звук, аме­ри­кан­ський ди­пло­мат ви­го­ло­сив: «Це про­сто ні­се­ні­тни­ця, і со­ром­но вам! Ви не до­три­му­є­те­сьї­хніх кор­до­нів!», пі­сля чо­го йо­му зно­ву ви­мкну­ли звук, а Ска­бє­є­ва глум­ли­во по­про­ща­ла­ся з аме­ри­кан­цем, який без­зву­чно від­кри­ває ро­та: «Ри­то­ри­ка агре­сив­на, а зни­щи­ти Ро­сію не вда­ло­ся! Спа­си­бі!». Ко­ли і за яких об­ста­вин аме­ри­кан­ський ди­пло­мат Джон Гербст ви­но­шу­вав пла­ни зни­ще­н­ня Ро­сії, Ска­бє­є­ва не уто­чни­ла, але оскіль­ки Гербст не встиг ні­чо­го від­по­ві­сти, те­ле­гля­да­чі ма­ли пе­ре­ко­на­ти­ся, що ста­ли свід­ка­ми чер­го­вої ві­кто­рії Ро­сії і Ска­бє­є­вої над злі­сною Аме­ри­кою.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.